odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: marzec 2016

Odszkodowanie za utratę słuchu Trwała utrata słuchu jest przykładem uszczerbku na zdrowiu, do którego może dojść w wyniku wypadku (np. wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego). W takiej sytuacji poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia, a w razie  uszkodzenia słuchu powodującego trwałą niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu – także rentę. bezpłatna konsukltacja prawna Odszkodowanie za utratęCzytaj więcej →

Odszkodowanie za uszkodzenie oka Uszkodzenie oka może być następstwem wypadku komunikacyjnego lub przy pracy, czy też błędu lekarskiego Osoba dochodząca odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia w związku z poniesioną szkodą ma obowiązek wykazać, że wystąpienie zdarzenia i szkody oraz związek przyczynowy między nimi. Ponadto, konieczne jest udowodnienie, że uszkodzenie oka jest normalnym następstwem zdarzenia. NaCzytaj więcej →

Dystocja barkowa należy do grona najczęstszych, medycznych błędów okołoporodowych Odszkodowanie za dystocję barkową. Od czego zależy wysokość rekompensaty? Sprawdź, jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują noworodkowi. Dystocja barkowa polega na zaklinowaniu barku płodu w miednicy matki po urodzeniu głowy noworodka, co uniemożliwia naturalne zakończenie porodu. Bardzo ważne jest zakończenie porodu jak najszybciej. Bardzo istotne jest zaniechanie silnego pociąganiaCzytaj więcej →

Błąd medyczny przy porodzie Kiedy można ubiegać się o zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie? Zadośćuczynienie jest stosunkowo nową instytucją w polskim systemie prawa. Przysługuje ono m.in. za błąd medyczny przy porodzie. Zadośćuczynienie ma postać rekompensaty pieniężnej przyznawanej z tytułu poniesienia szkody niemajątkowej. Ustawodawca nie zdefiniował krzywdy, dając pole do interpretacji orzecznictwu i doktrynie. IstnienieCzytaj więcej →

Błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca, jakie roszczenia przysługują pacjentowi? W razie braku rozpoznania zawału serca lub nieprawidłowego leczenie tej choroby przez lekarza pacjentowi przysługuje odszkodowanie za błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca. Czym jest błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca? Opóźnienie prawidłowego leczenia o kilka godzin może przyczynić się do wystąpienia trwałych i nieodwracalnychCzytaj więcej →

Wypadek drogowy Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej? Czy i w jakich sytuacjach warto wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej. Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem: bezpłatna konsultacja prawna Wypadek drogowyCzytaj więcej →

Postępowanie karne przeciwko sprawcy wypadku drogowego – udział pokrzywdzonego Aktywny udział pokrzywdzonego lub jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego Każdy wypadek, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni stanowi przestępstwo zgodnie z art. 177 kodeksu karnego. Oczywiście wypadek ze skutkiem śmiertelnym również stanowi przestępstwo w świetleCzytaj więcej →

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne  Odszkodowanie za zakażenie szpitalne. Odszkodowanie i zadośćuczynienie w razie zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta w kwocie do 100.000 zł. W razie śmierci pacjenta na rzecz spadkobierców w kwocie do 300.000 zł przyznaje wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a wypłaca ubezpieczyciel, albo podmiot leczniczy prowadzący szpital w razieCzytaj więcej →

Odpowiedzialność karna lekarza Czy każdy lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 160 Kodeksu Karnego (dalej: KK)? Zasadnicze znaczenia dla ustalenia kwestii odpowiedzialności karnej lekarza ma określenie czy mamy do czynienia z lekarzem – gwarantem czy lekarzem –  niegwarantem. Wyjaśnienie tych pojęć znajduje się w artykułach Odpowiedzialność lekarza pełniącego obowiązki zawodowe oraz Odpowiedzialność lekarza niepełniącegoCzytaj więcej →

Narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo. Przestępstwo narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku z art. 160 Kodeksu karnego Na czym polega przestępstwo narażenia pacjenta przez lekarza na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 Kodeksu karnego oraz jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby można przypisać sprawcy odpowiedzialność karnąCzytaj więcej →

1 2