kancelaria odszkodowawczaHome
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: Kwiecień 2016

Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że obowiązek dostarczenia do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku spoczywa zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na poszkodowanym. W związku z powyższym warto miećCzytaj więcej →

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym może domagać się poszkodowany? Na podstawie obserwacji organów orzekających o zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji, można wyszczególnić następujący katalog czynności, za które można uzyskać zwrot. leki – kategoria najbardziej ogólna obejmująca wszystkie rodzaje preparatów, dzięki którym poszkodowany może powrócić do zdrowia Protezy i sprzęt ortopedyczny, kule, usztywniacze, gorsetyCzytaj więcej →

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego w prywatnych placówkach opieki medycznej Zazwyczaj poszkodowani w wypadkach korzystają z opieki po wypadku w publicznych placówkach medycznych, które są ogólnodostępne, a ceny różnych usług przez nie oferowanych ujednolicone. W tym miejscu pojawia się pytanie czy poszkodowany musi koniecznie korzystać z opieki publicznej? Oczywiście nie. Natomiast problematyczne wydaje sięCzytaj więcej →

Komu przysługuje tzw. stosowne odszkodowanie określone w art. 446 § 3 k.c.? Stosowne odszkodowanie przysługuje osobom najbliższym zmarłego, poszkodowanego wskutek wypadku drogowego, co oznacza, że w kręgu osób uprawnionych do niniejszego świadczenia znajdują się jego: współmałżonek dzieci rodzice dziadkowie rodzeństwo Jednakże, aby otrzymać odszkodowanie muszą wykazać, iż na skutek śmierci osoby bliskiej ich sytuacja życiowaCzytaj więcej →

Jakiego rodzaju koszty obejmuje obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku komunikacyjnego? Popełnienie przestępstwa, zwłaszcza przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy przeciwko życiu i zdrowiu skutkuje najczęściej tym, że inna osoba doznaje obrażeń fizycznych. Podstawowym przepisem regulującym kwestię wypłaty odszkodowania za poniesione szkody majątkowe jest art. 444 k.c. „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienieCzytaj więcej →

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym? Tematyka następstw prawnych wypadków drogowych jest niezmiernie rozbudowana. Jednakże, bardzo często osoba poszkodowana niniejszym zdarzeniem jest zdezorientowana oraz nieświadoma przysługującym jej prawom. W zależności od określonego stanu faktycznego, Sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego: bezpłatna konsultacja prawna 1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę Zgodnie z art. 445Czytaj więcej →

Odpowiedzialność zawodowa lekarza Odpowiedzialność zawodowa lekarzy jest odpowiedzialnością prawną, której podlegają członkowie Izb Lekarskich. Izby te tworzą wszyscy lekarze wpisani do rejestrów prowadzonych przez Okręgowe Izby Lekarskie. Należy zauważyć, że osoby, które posiadają dyplom lekarza, ale nie posiadają prawa wykonywania zawodu odpowiedzialności zawodowej nie poniosą. bezpłatna konsultacja prawna Regulacja prawna Zasady odpowiedzialności zawodowej lekarzy regulująCzytaj więcej →

Kto ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie błędu medycznego – lekarz prowadzący czy lekarz konsultujący? Wartym uwagi jest fakt, iż pacjent nie zawsze leczony jest tylko przez jednego lekarza. Praktyka pokazuje bowiem, że aby odbyć wizytę u lekarza specjalisty, pacjent najpierw musi udać się z wizytą do lekarza pierwszego kontaktu, od którego dopiero uzyska skierowanie doCzytaj więcej →

Przykładowe odszkodowania zasądzone przez sądy na skutek błędów medycznych Błędem medycznym jest takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki z zakresu medycyny. Za wyrządzenie szkody pacjent może wnieść pozew przeciwko lekarzowi lub szpitalowi do sądu cywilnego, żądając odszkodowania i zadośćuczynienia. Wysokość tych roszczeń zależy odCzytaj więcej →

Odpowiedzialność właściciela kliniki dentystycznej za błąd medyczny zatrudnionego przez niego lekarza Odpowiedzialności lekarza, który jest właścicielem kliniki medycznej. Na kim spoczywa odpowiedzialność karna w przypadku ujawnienia dokonania błędu medycznego przez jednego z jego pracowników? Analiza zostanie dokonana na podstawie stanu faktycznego, który stał się przedmiotem zainteresowania Sądu Okręgowego w Katowicach (wyrok z dnia 8 majaCzytaj więcej →

1 2 3 5