kancelaria odszkodowawczaHome
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: Kwiecień 2016

Klauzula sumienia – kiedy lekarz może odmówić pomocy pacjentowi? Sumienie lekarskie, które jest pojęciem z dziedziny etyki, może stanowić kategorię prawną. Przepisy prawa dotyczące wykonywania zawodu lekarza uwzględniają pojęcie sumienia lekarza jako jednego z kryterium oceny prawidłowości jego zachowania. Próba określenia treści pojęcia „sumienie” nie została zdefiniowana przez ustawodawcę. W art. 4 Kodeksu Etyki LekarskiejCzytaj więcej →

Odpowiedzialność karna lekarza związana z przeprowadzeniem zabiegu kosmetycznego Zabieg kosmetyczny jest czynnością medyczną, a celem tej czynności jest poprawa wyglądu zewnętrznego. Zabieg ten może mieć zarówno charakter leczniczy, jak i nieleczniczy. Do zabiegów kosmetycznych, estetycznych należy zaliczyć m in. korekcje twarzy (nosa, ust, uszu), usunięcie blizn, czy tatuaży. bezpłatna konsultacja prawna Odpowiedzialność karna lekarza –Czytaj więcej →

Przestępstwo wykonania zabiegu bez zgody pacjenta samobójcy Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego przez lekarza z art. 192 § 1 k.k. bez zgody pacjenta samobójcy. Artykuł 192 § 1 k.k. reguluje odpowiedzialność karną lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Jednakże w związku z niniejszą normą prawną należy zastanowić się czy w sytuacji, w której pacjentemCzytaj więcej →

Eksperyment medyczny, a dpowiedzialność karna lekarza Odpowiedzialność karna lekarza w przypadku przeprowadzania eksperymentu medycznego. Na wstępie należy podkreślić, iż eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może mieć dwie formy, może to być eksperyment leczniczy lub eksperyment badawczy. Warunkami dopuszczalności przeprowadzenia eksperymentu, m. in. są: określenie proporcji między ryzykiem a korzyściami przeprowadzenie badań laboratoryjnych zatwierdzenie przez komisję bioetycznąCzytaj więcej →

Błąd organizacyjny szpitala – na czym polega ? Pojęcie błędu medycznego rozumie się działanie, czy też zaniechanie, które jest niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy medycznej oraz ze wskazaniami sztuki lekarskiej. Błąd organizacyjny nie polega na wadliwym leczeniu, lecz dotyczy niedopełnienia, bądź nienależytego pełnienia funkcji administracyjnych, czy też organizacyjnych. Mamy w takim przypadku do czynienia zeCzytaj więcej →

Przerwanie ciąży, a odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwo Przerwanie ciąży to przedwczesne wydalenie płodu w pierwszych 16 tygodniach jej trwania. Zauważyć należy, że poronienie może być samoistne, z przyczyn naturalnych, bądź wywołane świadomie. Poronienie prowokowane może stanowić przestępstwo, jeśli zostało spowodowane w warunkach określonych w art. 152-154 k.k. przedstawionych poniżej. bezpłatna konsultacja prawna Przerwanie ciążyCzytaj więcej →

Lekarz pod wpływem alkoholu, a odpowiedzialność karna Odpowiedzialność lekarza wykonującego swoje obowiązki zawodowe będąc pod wpływem alkoholu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności karnej. Lekarz bowiem może podlegać także odpowiedzialności cywilnej związanej z wyrządzeniem szkody, odpowiedzialności pracowniczej, wiążącej się z naruszeniem przepisów obowiązujących w miejscu pracy, a także odpowiedzialności zawodowej, związanej z odpowiedzialnościąCzytaj więcej →

Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza Sąd orzekając karę wobec lekarza za popełnione przestępstwo może orzec dodatkowo środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. Na czym jednak polega sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza? Zgodnie z dyspozycją art. 41 § 1 k.k. „Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przyCzytaj więcej →

Wysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Na podstawie art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” pacjent, bez którego zgody wykonano zabieg leczniczy może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W artykule zatytułowanym Jakie kwoty są zasądzane przez sądyCzytaj więcej →

Kwoty zasądzane przez Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Jak kształtuje się wielkość kwot zasądzanych przez Sądy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną na skutek wykonania zabiegu leczniczego bezCzytaj więcej →

1 3 4 5