Błąd diagnostyczny przy leczeniu zawału serca

Błąd diagnostyczny przy leczeniu zawału serca.Błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca, jakie roszczenia przysługują pacjentowi?

W razie braku rozpoznania zawału serca lub nieprawidłowego leczenie tej choroby przez lekarza pacjentowi przysługuje odszkodowanie za błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca.

Czym jest błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca?

Opóźnienie prawidłowego leczenia o kilka godzin może przyczynić się do wystąpienia trwałych i nieodwracalnych następstw. Lekarz stawiający nieprawidłową diagnozę zawału serca może ponosić odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu, który nie wystąpiłby w sytuacji, gdyby diagnoza została postawiona prawidłowo.

Definicja błędu diagnostycznego

Błąd diagnostyczny nie doczekał się swojej definicji ustawowej. Rozumienie tego pojęcia zostało ukształtowane w doktrynie i literaturze. Błąd diagnostyczny jest pojęciem bardziej ogólnym niż błąd lekarski, który dotyczy wyłącznie nieprawidłowego postępowania lekarza. Niemniej przesłanki jego wystąpienia są podobne.

Pierwszą przesłanką jest działanie lub zaniechanie obiektywnie niezgodne ze aktualnym stanem wiedzy medycznej. Ocena zwykle należy do biegłych sądowych powołanych w toku procesu cywilnego. Stwierdzenie pacjenta, że lekarz postąpił nieprawidłowo ma charakter subiektywny, dlatego nie może być ono przesłanką do uznania tego postępowania za błąd lekarski.

Drugą przesłanką jest wina, która może przybrać postać umyślnej (zamiar bezpośredni lub pośredni), albo nieumyślnej (niedbalstwo, lekkomyślność). Wykazanie winy lekarza w toku procesu cywilnego obciąża powoda – poszkodowanego pacjenta. Może to być nie lada wyzwanie dla osoby, która nie ma doświadczenia w zbieraniu materiału dowodowego i przedstawiania go przed sądem. W związku z tym poleca się powierzenie sprawy zawodowemu pełnomocnikowi.

Jakie roszczenia przysługują pacjentowi?

Pacjent, który doznał szkody w wyniku błędu diagnostycznego może dochodzić trzech świadczeń – odszkodowania, renty i zadośćuczynienia.

Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 444 § 1 k.c.). Pełni ono rolę rekompensaty ogólnie pojętych kosztów leczenia. Obejmują one nie tylko wydatki związane z zakupem leków i pobytem w szpitalu, ale także koszty rehabilitacji, pielęgnacji oraz dojazdów najbliższej rodziny do placówki medycznej.

Renta przysługuje wyłącznie w razie spełnienia przesłanek wskazanych w art. 444 § 2 k.c., to jest w przypadku całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej albo w razie zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Jeżeli nie jest możliwe dokładne ustalenie wysokości szkody w chwili wydania wyroku sąd może zasądzić rentę tymczasową (art. 444 par. 3 k.c.).

Zadośćuczynienie jest rodzajem rekompensaty przyznawanej z tytułu poniesienia krzywdy w związku z doznaniem naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia (art. 445 § 1 k.c.). Pacjent ubiegający się o tę sumę pieniężną powinien wykazać, że doznał cierpienia fizycznego i psychicznego w związku z błędem lekarskim.

Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
Nie wiesz, jak dochodzić należnej rekompensaty? Zgłoś szkodę naszej kancelarii!
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});