kancelaria odszkodowawczaHome
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych

Ostatnio powszechnym zjawiskiem jest poprawianie swojej urody w różnego rodzaju klinikach. Z uwagi na dużą ilość tego typu zabiegów pojawia się więcej niezadowolonych z efektów przeprowadzonego zabiegu klientów, ale też i takich, których stan zdrowia się pogorszył po przeprowadzeniu operacji plastycznej. Coraz częściej odnotowuje się zatem błędy medyczne podczas operacji plastycznych.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych – najczęściej spotykane

 • trudności w oddychaniu z powodu źle przeprowadzonej operacji nosa
 • umieszczenie niewłaściwego rozmiaru implantu
 • wykonanie zbyt małej lub zbyt dużej korekty np. za duże usta
 • utrata wzroku na skutek uszkodzenia nerwów
 • asymetria i zniekształcenie twarzy
 • krwotok, blizny, krwiaki, pęcherze, bąble, oparzenia
 • zbyt duże usunięcie skóry np. przy liftingu twarzy
 • niezdolność do zamknięcia całej powieki
 • użycie leku znieczulającego w nadmiernej ilości

Oprócz przykładowych efektów wyliczonych powyżej bardzo istotne są negatywne następstwa w sferze psychicznej. Po nieudanych operacjach plastycznych pacjenci nie chcą spotykać innych ludzi, są rozczarowani, przeżywają załamania nerwowe, mają problemy rodzinne czy też popadają w nałogi.

O niepowodzeniu operacji plastycznej można mówić w razie niewystąpienia oczekiwanego efektu, zaistnienia niepożądanego rezultatu lub niebezpiecznego dla zdrowia powikłania.

Pacjent podejmując decyzję o wykonaniu zabiegu medycznego i ustalając okoliczności związane z jego wykonaniem oraz wynagrodzenie, zawiera umowę. Umowa o wykonanie określonego zabiegu medycznego nie wymaga formy pisemnej. Wystarczające jest ustne uzgodnienie jej postanowień.

W efekcie zawartej umowy podmiot leczniczy zaciąga zobowiązanie wobec pacjenta, którego przedmiotem jest wykonanie określonego zabiegu medycznego. W przypadku operacji plastycznych będziemy mieli do czynienia przede wszystkim z umową rezultatu, a nie starannego działania. Oczywiście należy wziąć pod uwagę specyfikę tej umowy dotykającej najważniejszych dóbr człowieka, jakimi są życie i zdrowie.

W związku z tym, że zabieg medyczny jest wykonywany na podstawie umowy z pacjentem, poszkodowany ma prawo dochodzić naprawienia szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego na podstawie art. 471 KC, zgodnie z którym ,,Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych – realizacja roszczeń

Realizacja roszczeń w ramach odpowiedzialności kontraktowej opiera się na następujących przesłankach:

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będące następstwem okoliczności, za które podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność
 • fakt poniesienia szkody
 • związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania, a szkodą

Warunkiem uzyskania rekompensaty za błąd lekarski jest udowodnienie, że zaistniały wymienione trzy przesłanki odpowiedzialności kontraktowej.

W przypadku wadliwych działań medycznych z zakresu chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej odpowiedzialność kontraktowa podmiotu leczniczego powstanie, gdy wystąpi jakakolwiek niezgodność pomiędzy prawidłowym wykonaniem zobowiązania określonym umownie, a jego faktyczną realizacją, w tym jeśli nie zostanie osiągnięty zamierzony rezultat. Jeśli strony uzgodniły oczekiwany wygląd twarzy pacjentki po wykonaniu zabiegu korekcyjnego w zakresie nosa i ustalony efekt został uznany przez podmiot leczniczy za możliwy do osiągnięcia, a jednak nie wystąpił, powstanie po stronie podmiotu leczniczego odpowiedzialność odszkodowawcza.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. II CK 300/04) obok rekompensaty za szkodę wywołaną naruszeniem zobowiązania, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania doprowadziło do rozstroju zdrowia, pacjent ma prawo dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę.

Gdyby nie zachodziły podstawy do zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 445 § 1 KC, wówczas pacjent może dochodzić swoich roszczeń na podstawie art. 448 KC, który przewiduje zadośćuczynienie pieniężne w razie naruszenia dobra osobistego. Zdrowie pacjenta stanowi niewątpliwie dobro osobiste w rozumieniu art. 23 KC. Warto pamiętać, iż odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ponosi strona umowy, czyli co do zasady podmiot leczniczy a nie lekarz wykonujący zabieg.

zadzwoń teraz

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych – podsumowanie

Podsumowując, w razie niepowodzenia operacji plastycznej lub innego zabiegu z zakresu chirurgii estetycznej lub rekonstrukcyjnej możesz dochodzić:

 • naprawienia szkody na podstawie art. 471 KC w ramach odpowiedzialności kontraktowej za naruszenie zobowiązania, a także
 • zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 445 lub art. 448 KC w zw. z art. 443 KC w ramach odpowiedzialności deliktowej za czyn niedozwolony.

Ponadto musisz wiedzieć, że gdy operacja plastyczna została przeprowadzona niezgodnie ze sztuką medyczną i spowodowała uszczerbek na Twoim zdrowiu przysługuje Ci również odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas [email protected]