odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Nieudana operacja plastyczna odszkodowanie

Nieudana operacja plastyczna, a odszkodowanie?

Ostatnio powszechnym zjawiskiem jest poprawianie swojej urody w różnego rodzaju klinikach. Z uwagi na dużą ilość tego typu zabiegów pojawia się więcej niezadowolonych z efektów przeprowadzonego zabiegu klientów, ale też i takich, których stan zdrowia się pogorszył po przeprowadzeniu operacji plastycznej (nieudana operacja plastyczna). Coraz częściej odnotowuje się zatem błędy lekarskie podczas operacji plastycznych.

reklamacja operacji plastycznej

Najczęstsze błędy lekarskie w medycynie estetycznej i kosmetologii i ich skutki:

 • trudności w oddychaniu z powodu nieudanej plastyki nosa
 • umieszczenie niewłaściwego rozmiaru implantu – nieudana operacja plastyczna biustu
 • wykonanie zbyt małej lub zbyt dużej korekty np. za duże usta – nieudana operacja plastyczna ust
 • utrata wzroku na skutek uszkodzenia nerwów – nieudane operacje wzroku
 • asymetria i zniekształcenie twarzy – nieudane operacje plastyczne twarzy
 • krwotok, blizny, krwiaki, pęcherze, bąble, oparzenia
 • zbyt duże usunięcie skóry np. przy liftingu twarzy
 • niezdolność do zamknięcia całej powieki
 • użycie leku znieczulającego w nadmiernej ilości

Oprócz przykładowych efektów wyliczonych powyżej bardzo istotne są negatywne następstwa w sferze psychicznej. Po nieudanych operacjach plastycznych pacjenci nie chcą spotykać innych ludzi, są rozczarowani, przeżywają załamania nerwowe, mają problemy rodzinne czy też popadają w nałogi.

 

O niepowodzeniu operacji plastycznej można mówić w razie niewystąpienia oczekiwanego efektu, zaistnienia niepożądanego rezultatu lub niebezpiecznego dla zdrowia powikłania.

Pacjent podejmując decyzję o wykonaniu zabiegu medycznego i ustalając okoliczności związane z jego wykonaniem oraz wynagrodzenie, zawiera umowę. Umowa o wykonanie określonego zabiegu medycznego nie wymaga formy pisemnej. Wystarczające jest ustne uzgodnienie jej postanowień.

W efekcie zawartej umowy podmiot leczniczy zaciąga zobowiązanie wobec pacjenta, którego przedmiotem jest wykonanie określonego zabiegu medycyny estetycznej. W przypadku operacji plastycznych będziemy mieli do czynienia przede wszystkim z umową rezultatu, a nie starannego działania. Oczywiście należy wziąć pod uwagę specyfikę tej umowy dotykającej najważniejszych dóbr człowieka, jakimi są życie i zdrowie.

W związku z tym, że zabieg medyczny jest wykonywany na podstawie umowy z pacjentem, poszkodowany ma prawo dochodzić naprawienia szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego na podstawie art. 471 KC, zgodnie z którym ,,Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Błąd lekarski podczas operacji plastycznej i co dalej? Jakie mam prawa?

Odszkodowanie za nieudaną operacje plastyczną w ramach odpowiedzialności kontraktowej opiera się na następujących przesłankach:

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będące następstwem okoliczności, za które podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność
 • fakt poniesienia szkody
 • związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania, a szkodą

Warunkiem uzyskania rekompensaty za błąd lekarski tj. nieudaną operację plastyczną jest udowodnienie, że zaistniały wymienione trzy przesłanki odpowiedzialności kontraktowej.

W przypadku wadliwych działań medycznych z zakresu chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej odpowiedzialność kontraktowa podmiotu leczniczego powstanie, gdy wystąpi jakakolwiek niezgodność pomiędzy prawidłowym wykonaniem zobowiązania określonym umownie, a jego faktyczną realizacją, w tym jeśli nie zostanie osiągnięty zamierzony rezultat. Jeśli strony uzgodniły oczekiwany wygląd twarzy pacjentki po wykonaniu zabiegu korekcyjnego w zakresie nosa i ustalony efekt został uznany przez podmiot leczniczy za możliwy do osiągnięcia, a jednak nie wystąpił, powstanie po stronie podmiotu leczniczego odpowiedzialność odszkodowawcza.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. II CK 300/04) obok rekompensaty za szkodę wywołaną naruszeniem zobowiązania, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania doprowadziło do rozstroju zdrowia, pacjent ma prawo dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę.

 

Gdyby nie zachodziły podstawy do zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 445 § 1 KC, wówczas pacjent może dochodzić swoich roszczeń na podstawie art. 448 KC, który przewiduje zadośćuczynienie pieniężne w razie naruszenia dobra osobistego. Zdrowie pacjenta stanowi niewątpliwie dobro osobiste w rozumieniu art. 23 KC. Warto pamiętać, iż odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ponosi strona umowy, czyli co do zasady podmiot leczniczy, a nie lekarz wykonujący zabieg.

zadzwoń teraz – uzyskaj poradę

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych – podsumowanie

Podsumowując, w razie niepowodzenia operacji plastycznej lub innego zabiegu z zakresu chirurgii estetycznej lub rekonstrukcyjnej możesz dochodzić:

 • naprawienia szkody na podstawie art. 471 KC w ramach odpowiedzialności kontraktowej za naruszenie zobowiązania, a także
 • zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 445 lub art. 448 KC w zw. z art. 443 KC w ramach odpowiedzialności deliktowej za czyn niedozwolony.

Ponadto musisz wiedzieć, że gdy operacja plastyczna została przeprowadzona niezgodnie ze sztuką medyczną i spowodowała uszczerbek na Twoim zdrowiu przysługuje Ci również odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego.

nieudana operacja plastyczna co dalej

Gdzie szukać pomocy po nieudanej operacji plastycznej?

Potrzebujesz pomocy adwokata do spraw błędów medycznych? Zgłoś się teraz! Dysponujemy doświadczeniem potrzebnym do zrozumienia skomplikowanych zagadnień chirurgii plastycznej. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za nieudane operacje plastyczne, w tym zwłaszcza związanych z błędami lekarzy medycyny estetycznej:

 • nieudana plastyka nosa, brzucha, powiek, ust, uszu, warg sromowych, napletka, piersi, nóg itd.

 Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym., zapewnimy Ci anonimowość i pełną dyskrecję. Zadzwoń teraz!

bezpłatna porada

Nieudana operacja plastyczna co dalej?

Jeżeli jesteś ofiarą nieudanej operacji plastycznej zadzwoń i skonsultuj z nami jakie musisz wykonać kolejne kroki, aby zabezpieczyć dokumentację medyczną, umowę z lekarzem itd. Wystarczy Twój jeden telefon lub mail do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc prawnika od błędów w chirurgii plastycznej.

Możemy Ci pomóc!

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl