odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd medyczny – za co odpowiada lekarzBłąd medyczny – za co odpowiada lekarz?

Błąd w sztuce lekarskiej może pociągać za sobą nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale również karną. Wtedy zakres błędu jest nieco szerszy niż błąd diagnostyczny i medyczny. Należy zatem zadać sobie pytanie: czym jest błąd medyczny i za co odpowiada lekarz?

W świetle art. 160 Kodeksu karnego (dalej jako k.k.) lekarz wchodzi w rolę gwaranta. Podjęcie przez niego czynności, a także zaniechanie ich wykonania mogą pociągać za sobą następstwa w postaci niebezpieczeństwa utraty życia, albo uszczerbku na zdrowiu.

bezpłatna konsultacja prawna

Lekarz jako gwarant życia i zdrowia człowieka

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 września 2013 r. (sygn. WK 14/13) uznał, że lekarz dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 160 także w przypadku nieprzekazania wyników badań pacjenta oraz informacji o jego stanie  innemu lekarzowi. Nietrudno się domyślić, że zaniechanie wykonania tych czynności utrudniło i opóźniło postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i aktualną wiedzą medyczną. Powinien przy tym stosować dostępne mu metody i środki zapobiegania oraz diagnozowania i terapii. Omówiony pokrótce obowiązek został wskazany w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Z jego treści wynika, że zapobieganie niebezpieczeństwu życia i zdrowia również należy do obowiązków lekarza.

Art. 160 k.k. a błąd medyczny

Opóźnienie wykonania badań diagnostycznych podobnie jak opóźnienie podjęcia leczenia, na przykład z powodu nieprzyjęcia pacjenta do szpitala mimo istnienia wskazań do hospitalizacji, albo nieprzekazania informacji innemu lekarzowi może spowodować szkodę na osobie. Co więcej, postępowanie takie jest niezgodne:

  • ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
  • zasadami deontologii zawodu lekarza
  • doświadczeniem zawodowym

Lekarz w omawianym przypadku sprowadza na pacjenta ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Bezsporne jest zatem to, że lekarz nie zachował staranności wymaganej w odniesieniu do wykonywanego zawodu (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2015 r., sygn. V ACa 990/14; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. I ACa 86/14; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2013 r., sygn. IV CSK 64/13).

Należy zatem uznać, że zakres błędu medycznego obejmuje nie tylko błędne rozpoznanie i nieprawidłowe przeprowadzenie operacji. Niemniej udowodnienie błędu w sztuce lekarskiej i wykazanie szkody może być we wspomnianych wyżej przypadkach utrudnione.

zadzwoń teraz

Masz podobny problem? Przekaż sprawę profesjonaliście.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl