Błąd medyczny przy porodzie Kiedy można ubiegać się o zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie? Zadośćuczynienie jest stosunkowo nową instytucją w polskim systemie prawa. Przysługuje ono m.in. za błąd medyczny przy porodzie. Zadośćuczynienie ma postać rekompensaty pieniężnej przyznawanej z tytułu poniesienia szkody niemajątkowej. Ustawodawca nie zdefiniował krzywdy, dając pole do interpretacji orzecznictwu i doktrynie. IstnienieCzytaj więcej →

Błąd medyczny okołoporodowy Błąd medyczny przy porodzie może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Narodzonemu dziecku przysługują odszkodowanie z tytułu szkody na osobie. Błąd medyczny przy porodzie powoduje, że poród dziecka przebiega z komplikacjami. Narodzone dziecko posiada zdolność prawną, a zatem i sądową. Może być ono podmiotem praw oraz stroną w procesie. Przedstawicielem ustawowymCzytaj więcej →

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskieg Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest częstym przykładem błędu okołoporodowego. W tego typu przypadkach matce i dziecku przysługują roszczenia względem podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może doprowadzić do powikłań i pogorszenia się stanu zdrowia matki lub dziecka. Zostaje ono uznane za błąd medyczny, jeżeli postępowanie personelu było obiektywnie nieprawidłoweCzytaj więcej →

Złamany obojczyk noworodka Złamany obojczyk noworodka jest jednym z najczęściej stwierdzanych błędów medycznych przy porodzie. W razie wystąpienia błędu medycznego dziecku przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie za złamany obojczyk jest świadczeniem pieniężnym, które służy pokryciu kosztów leczenia noworodka. Wysokość należnej kwoty zostaje ustalona na podstawie wielkości szkody na osobie spowodowanej błędem medycznym. bezpłatna konsultacja prawna Złamany obojczykCzytaj więcej →

Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za błędy medyczne popełnione przy porodzie Kobiety w okresie ciąży oraz w trakcie porodu powinny być otoczone staranną opieką ze strony lekarzy, pielęgniarek, szpitali oraz przychodni. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których z uwagi na nienależytą staranność personelu medycznego dochodzi do popełnienia błędów medycznych. Błędy medyczne popełnione przy porodzie teCzytaj więcej →

1 10 11