Renta na rzecz poszkodowanego dziecka Zwiększenie wydatków wynikające z pogorszenia szans na poprawę zdrowia, pozostającego w związku z zawinionym zaniechaniem lekarza, uzasadnia zasądzenie renty na rzecz poszkodowanego dziecka (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 37/09) Małoletni powód po urodzeniu się w sierpniu 1997 r. pozostawał pod opieką lekarzy pediatrów. WCzytaj więcej →

Standardy postępowania medycznego w zakresie opieki okołoporodowej Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych (wCzytaj więcej →

  Pozostawienie ciała obcego w organizmie po porodzie W trakcie zabiegu cesarskiego cięcia pozostawiono w powłoce skórnej pacjentki część igły chirurgicznej. Igła ta miała kształt półokrągły, długość około 2 cm i ułamaną końcówkę. Pozostawienie igły chirurgicznej w organizmie po porodzie  opóźniło proces gojenia i dochodzenia pacjentki do normalnego funkcjonowania po cesarskim cięciu. Pozostawienie ciała obcego w organizmieCzytaj więcej →

Jak postąpić gdy podejrzewamy popełnienie błędu medycznego przy porodzie? Wobec świadczeń zdrowotnych okołoporodowych obowiązują ścisłe reguły i standardy postępowania. Personel medyczny powinien udzielać świadczeń z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej oraz etyką zawodową. Szczególnej opieki wymagają także nowo narodzone dzieci, a zwłaszcza te urodzone przedwcześnie. Konieczne są liczne czynności medyczne i pielęgnacyjneCzytaj więcej →

Błędy okołoporodowe tragiczne w skutkach Przykładem błędu okołoporodowego tragicznego w skutkach popełnionego w podczas odbieranym porodem jest sprawa z powództwa pacjentki przyjętej na oddział położniczo-ginekologiczny w ciąży drugiej, bliźniaczej. (Wyr. SN z dn. 13.1.2005 r., III CK 143/04). W przedmiotowej sprawie, podczas zabiegu zszywania mięśnia macicy, po porodzie metodą cięcia cesarskiego, nastąpił jej rozkurcz i zwiększoneCzytaj więcej →

Prawo kobiety w ciąży do badań prenatalnych Badania prenatalne to badania płodu przeprowadzane w czasie jego rozwoju wewnątrzmacicznego. Celem badań prenatalnych jest wykrycie chorób wrodzonych i genetycznych płodu. Ich przeprowadzenia zaleca się przede wszystkim kobietom ciężarnym po 35. roku życia. Organy państwowe są zobowiązane zapewnić kobietom w ciąży swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych.Czytaj więcej →

Podstawowe prawa kobiety w ciąży Kobiecie w ciąży przysługują liczne prawa związane nie tylko z samymi świadczeniami socjalnymi. Kobieta korzystająca w trakcie ciąży i porodu ze świadczeń opieki medycznej wyposażona jest także w katalog praw, które zapewnić mają jej zarówno bezpieczeństwo samej ciąży, jak i poszanowanie jej godności w tych szczególnych dla niej chwilach. ZnajomośćCzytaj więcej →

Skutki błędów okołoporodowych – kto odpowiada za szkodę? Błędy medyczne przy porodzie prowadzą do pogorszenia się stanu zdrowia dziecka lub matki.  Zaniedbania personelu medycznego mogą doprowadzić także do śmierci pacjentki i jej potomka. Poród dziecka może przebiegać z komplikacjami w związku z ryzykiem medycznym. Niemniej uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia bądź śmierć spowodowane zawinionym działaniemCzytaj więcej →

Dystocja barkowa należy do grona najczęstszych, medycznych błędów okołoporodowych Odszkodowanie za dystocję barkową. Od czego zależy wysokość rekompensaty? Sprawdź, jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują noworodkowi. Dystocja barkowa polega na zaklinowaniu barku płodu w miednicy matki po urodzeniu głowy noworodka, co uniemożliwia naturalne zakończenie porodu. Bardzo ważne jest zakończenie porodu jak najszybciej. Bardzo istotne jest zaniechanie silnego pociąganiaCzytaj więcej →

Błąd medyczny przy porodzie Kiedy można ubiegać się o zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie? Zadośćuczynienie jest stosunkowo nową instytucją w polskim systemie prawa. Przysługuje ono m.in. za błąd medyczny przy porodzie. Zadośćuczynienie ma postać rekompensaty pieniężnej przyznawanej z tytułu poniesienia szkody niemajątkowej. Ustawodawca nie zdefiniował krzywdy, dając pole do interpretacji orzecznictwu i doktrynie. IstnienieCzytaj więcej →

1 10 11 12