Każdego dnia walczymy o najwyższe odszkodowania i udzielamy bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

ciąża przenoszona

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

ciąża przenoszona

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

ciąża przenoszona

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

ciąża przenoszona

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

Cięcie cesarskie

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Cięcie cesarskie – odwlekanie decyzji o cięciu cesarskim jest błędem medycznym przy porodzie…

Wskazania do Cięcia cesarskiego

 • Cięcie cesarskie – odwlekanie decyzji o cesarskim cięciu w przypadku braku postępu porodu może mieć opłakane skutki.
 • Często następstwem przedłużającego się porodu jest niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mózgowego porażenia dziecięcegoopóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia narządu słuchu lub wzroku oraz padaczki.
 • Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku źle nadzorowanego porodu to Twojej rodzinie należy się  zadośćuczynienie, odszkodowanie i dożywotnia renta za błąd lekarski.
 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi, na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.  Specjalizujemy się w błędach medycznych okołoporodowych, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu matki lub dziecka.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego. Z tego powodu będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością. Dlatego też zachęcamy poszkodowanych rodziców do walki o należne im prawa i  odszkodowanie.

Cięcie cesarskie – wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 • Na lekarzu położniku ciąży odpowiedzialność podjęcia właściwej decyzji o sposobie rozwiązania ciąży, a takze o  bezpiecznym ukończeniu porodu.
 • Cięcie cesarskie jako operacja położnicza ma na celu ukończenie ciąży lub porodu. Dochodzi do niej, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie stwarza niebezpieczeństwo dla matki i dziecka.

Cięcie cesarskie: wskazania położnicze według kryterium stopnia pilności

Podział uwzględnia cztery grupy wskazań do cięcia cesarskiego:

 • planowe
 • pilne
 • naglące
 • natychmiastowe

Cięcie cesarskie wskazania elektywne (planowe)

 • Nie ma potrzeby niezwłocznego wykonania operacji – cię­cia cesarskiego.  Operacja odbywa się w ustalonym terminie. Czynniki uniemożliwiające poród siłami natury są znane. Nie ma bezpośredniego zagrożenia życia matki, ani płodu przed rozpoczęciem czynności skurczowej.
 • Wskazania: nieprawidłowe położenie płodu, niewspółmierność płodowo–miednicza (wady anatomiczne miednicy, makrosomia od 4500 g, duży płód w cukrzycy od 4250g), cienka blizna macicy poniżej <2mm, wskazania pozapołożnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne).

Cięcie cesarskie wskazania pilne

 • Czynniki potencjalnie zagrażające życiu oraz zdrowiu matki i płodu istnieją, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia w danej chwili.  Istnieją jednak przesłanki, że pogorszenie może wystąpić w każdym momencie. Dalsze oczekiwanie i ewentualny postęp porodu może pogorszyć sytuację położniczą i warunki do wykonania cięcia.
 • Wskazania: nieprawidłowe ułożenie główki, nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynno­ści skurczowej, dystocja szyjkowa, ciężki stan przedrzucawkowy, poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci.

Cięcie cesarskie wskazania naglące

 • Zaburzenia potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu występują i powtarzają się w krótkich odstępach czasu. Bezpośrednie zagrożenie życia matki lub płodu może nastąpić w każdej chwili, pacjentka powinna być operowana jak najszybciej.
 • Wskazania: powtarzające się epizody bradykardii, deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postępu porodu, głęboka bradykardia płodu nie reagująca na leczenie zachowawcze.

Cięcie cesarskie wskazania nagłe

 • Zaburzenia płodowe lub matczyne występujące w sposób ciągły, bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu matki lub płodu. Cięcie powinno być wykonane natychmiast, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, a nawet bez oznaczenia grupy krwi.
 • Wskazania: wypadnięcie pępowiny, podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy, przedwczesne oddzielenie łożyska, rzucawka, zagrażająca rzucawka, zaburzenia czynności serca płodu

Cięcie cesarskie wskazania pozapołożnicze

 • Wskazania kardiologiczne do cięcia cesarskiego – w zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolno­ści krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.
 • Wskazania pulmonologiczne do cięcia cesarskiego. Czynniki ryzyka określa się w czasie ciąży lub w trakcie porodu analizując gazometrię i stopień niewydolności oddechowej.  Zaburzenia objawiają się hiperwentylacją z towarzyszącą hipokapnią, spadkiem saturacji i zaburzeniami pH. Dotyczy schorzeń ograniczających pojemność życiową płuc.
 • Wskazania okulistyczne do cięcia cesarskiego. Wskazania do operacji cięcia cesarskiego w przypadku niektórych schorzeń mających wpływ na stan narządu wzroku obejmują obecnie wyłącznie zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki. Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii okulisty.
 • Wskazania ortopedyczne do cięcia cesarskiego – w większości pokrywają się z patologią położniczą w obrębie miednicy. Zmiany w kręgosłupie uniemożliwiające poród siłami i drogami natury. Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii ortopedy.
 • Wskazania neurologiczne – decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii neurologa.

 • Wskazania psychiatryczne do cięcia cesarskiego. Są rzadkimi, ale jednymi z bardziej kontrowersyjnych wskazań pozapołożniczych. Najczęściej w uzasadnieniu wskazuje się na brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu. Wiele tego typu wskazań należy traktować krytycznie oraz rozważać je jako wskazania czasowe, które mogą podlegać weryfikacji w czasie skutecznej psychoterapii i farmakoterapii oraz nabywania wiedzy o porodzie w szkole rodzenia.
 • Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej. Poród w ciąży wielopłodowej, niezależnie od stopnia intensyfikacji opieki prenatalnej, stanowi dla płodów realne zagrożenie. Występują ze zwiększoną częstością, zarówno wszystkie powikłania jak i inne specyficzne wyłącznie dla ciąż wielopłodowych.
 • Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym. Za wskazania do cięcia cesarskiego w przypadku poło­żenia miednicowego płodu należy przyjąć pierworódki bez względu na rodzaj ułożenia płodu. Poród z położenia podłużnego miednicowego płodu może odbyć się drogami natury przy odpowiednich warunkach. Jednym z warunków koniecznych jest  współmierności płodowo-miednicza (obszerna miednica kostna, odpowiednia masa ciała płodu).
Cięcie cesarskie rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Rekomendacja PTG

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne reprezentuje stanowisko, że cesarskie cięcie przeprowadza się w razie konieczności. Zatem mówimy tu o sytuacji, kiedy oczekiwanie na naturalne rozwiązanie rodzi niebezpieczeństwo dla matki i dziecka. Lekarz musi rozważyć wskazania do wykonania operacji cesarskiego cięcia.

Cięcie cesarskie i powikłania

Możliwe powikłania 

Wśród powikłań po cesarskim cięciu należy wymienić śródoperacyjne uszkodzenie pęcherza moczowego lub moczowodu, czy powstanie przetoki dróg moczowych. Może dojść do krwotoku wymagającego podwiązania tętnic macicznych lub wycięcia macicy. Powstaje także ryzyko uszkodzenia jelit, czy też ich niedrożności pooperacyjnej. Mogą pojawić się powikłania zakrzepowo-zatorowe. Istnienie ryzyko wystąpienia zapalenia otrzewnej oraz pęcherza moczowego a także zakażenia rany pooperacyjnej.

Ciężkie, zagrażające życiu lub śmiertelne powikłania proponowanego zabiegu operacyjnego zdarzają się rzadko.

Cięcie cesarskie wady i zalety

Wadą ciecia cesarskiego jest ryzyko uszkodzenia pobliskich narządów, a mianowicie pęcherza moczowego, jelit, otrzewnej. Istnieje ryzyko wystąpienia zrostów w jamie brzusznej. Istnieje obawa przed zakażeniem rany pooperacyjnej czy też rozejściem się blizny oraz wystąpieniem problemów zakrzepowo-zatorowych. W związku z operacją może pojawić się wtórne krwawienie, krwiaki, a nawet krwotok wymagający usunięcia macicy.

Mogą wystąpić także powikłania związane z samym podaniem znieczulenia w związku z operacją. Ryzyko pojawienia się negatywnych skutków zwiększa się wraz z kolejno przeprowadzanym cesarskim cięciem.

Należy podkreślić, iż cesarskie cięcie niesie możliwość uratowania życia. Decyzja lekarza o operacji musi być poprzedzona wystąpieniem wskazań do jej przeprowadzenia. Cesarskie cięcie ma zapewnić bezpieczeństwo ukończenia ciąży lub porodu i to podstawowa zaleta jego przeprowadzenia. Przy cesarskim cięciu nie występują powikłania takie jak pięknienie krocza, albo pochwy, czy  też zwieraczy odbytu.

Cesarskie cięcie jakie wskazania

Wskazania do cięcia cesarskiego

Wśród wskazań do cesarskiego cięcia wyróżnia się wskazania planowe, inaczej elektywne. Mówimy o nich, kiedy położenie płodu jest nieprawidłowe albo gdy występuje niewspółmierność porodowa. Wskazaniem planowym jest także wskazanie pozapołożnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne).

Kolejno wymienia się wskazania pilne: nieprawidłowe ułożenie główki, a także nieprawidłowe położenie płodu podczas trwającej czynności skurczowej. Takie wskazania to również dystocja szyjkowa oraz ciężki stan przedrzucawkowy. Pilnym powodem do przeprowadzenia operacji jest poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci.

Wyróżnia się wskazania naglące, kiedy niebezpieczeństwo jest potencjalne. Ma to miejsce wobec wystąpienia nieprawidłowych zapisów KTG. Występują także wskazania nagłe, takie jak wypadnięcie pępowiny oraz podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy. Ponadto takim wskazaniem będzie przedwczesne oddzielenie łożyska, rzucawka, zagrażająca rzucawka, a także zaburzenia czynności serca płodu.

Cięcie cesarskie krwotok

Krwotok położniczy

Krwotok w tracie lub po cięciu cesarskim stanowi poważne ryzyko wystąpienia innych  zachorowań. Może również prowadzić do śmierci. Jego wystąpienie związane jest z śródoperacyjną utratą krwi. Jako najczęstszą przyczynę krwotoków wskazuje się niedowład macicy. Rodzaj zastosowanego nacięcia macicy również może stać się przyczyną krwotoku. Na krwotok szczególnie narażone są pacjentki, u których występują patologie łożyska. Zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia pojawia się wobec zastosowania znieczulenia ogólnego, przedłużonego porodu, ciąży wielopłodowej, czy też braku postępu w drugim okresie porodu. Niemożność opanowania krwawienia może doprowadzić do operacji usunięcia macicy (histerektomii położniczej).