Co oznacza pojęcie tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu

Co oznacza pojęcie tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu przy przestępstwie z art. 157 § 1 k.k.?

Średni uszczerbek na zdrowiu

Artykuł 157 § 1 k.k. stanowi, że „kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż przestępstwo spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia inny niż tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu u osoby pokrzywdzonej jego popełnieniem na okres przekraczający 7 dni.

Przedstawiciele doktryny wskazują, iż powyższa norma prawna obejmuje swym zakresem szeroki katalog skutków zdrowotnych.

Z jednej strony, tzw. średni uszczerbek na zdrowiu może znajdować się minimalnie poniżej progu tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który został określony w art. 156 k.k., zgodnie z którym ciężki uszczerbek na zdrowiu polega na:

 • pozbawieniu człowieka wzroku,
 • pozbawieniu człowieka słuchu,
 • pozbawieniu człowieka mowy,
 • pozbawieniu człowieka zdolności płodzenia,
 • innym ciężkim kalectwie,
 • ciężkiej chorobie nieuleczalnej lub długotrwałej,
 • chorobie realnie zagrażającej życiu,
 • trwałej chorobie psychicznej,
 • całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie,
 • trwałym, istotnym zeszpeceniu lub zniekształceniu ciała.

Z drugiej strony, tzw. średnim uszczerbkiem na zdrowiu będzie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres nawet nieznacznie przekraczający 7 dni.

Mając powyższe na uwadze, należy zastanowić się co w praktyce oznacza przedmiotowe pojęcie.

Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów powszechnych tzw. średni uszczerbek na zdrowiu może polegać na:
 • złamaniu kończyn górnych;
 • złamaniu kończyn dolnych;
 • złamaniu kości nosa z przemieszczeniem odłamów;
 • złamaniu żuchwy;
 • złamaniu żeber;
 • stłuczeniu okolic dużych stawów;
 • wstrząśnieniu mózgu z dłuższą utratą przytomności;
 • głębokich ranach z powikłaniami gojenia;
 • utracie zębów pełnowartościowych (całkowicie zdrowych).

Jednakże, należy wskazać, iż aby dokonać poprawnej kwalifikacji popełnionego przez sprawcę czynu zabronionego, konieczne jest poddanie się przez pokrzywdzonego specjalistycznemu badaniu lekarskiemu, na podstawie którego lekarz wydaje zaświadczenie, tzw. obdukcję. Niniejsze zaświadczenie może zostać wydane na skutek:

 • zwrócenia się do lekarza osoby pokrzywdzonej;
 • dyspozycji organów postępowania karnego podjętej na podstawie art. 193 § 1 k.p.k., zgodnie z którą „jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych”, w tej sytuacji opinię sporządzają biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy są wpisani na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Co powinna zawierać w/w opinia?

W myśl art. 200 § 2 k.p.k., niniejsza opinia powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego z zakresu medycyny sądowej,

2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich,

3) w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji,

4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii,

5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,

6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.

Podsumowując, należy podkreślić, iż przestępstwo spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia inny niż tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu u osoby pokrzywdzonej jego popełnieniem na okres przekraczający 7 dni. W celu dokonania rozróżnienia pomiędzy tzw. ciężkim, średnim a lekkim uszczerbkiem na zdrowiu niezbędne jest wydanie przez uprawniony do tego podmiot leczniczy zaświadczenia lekarskiego, tzw. obdukcji na skutek zgłoszenia się pokrzywdzonego bądź dyspozycji organu postępowania karnego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});