odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Dyskryminacja w pracyDyskryminacja w pracy? Masz prawo do odszkodowania

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada niedyskryminacji pracowników. Ustawodawca wprowadził zakaz dyskryminacji. W razie jego złamania, poszkodowany pracownik może żądać odszkodowania

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako k.p.) pracownicy mają równe prawa z tytułu wypełniania takich samych obowiązków w jednakowy sposób. W art. 11 k.p. został sformułowany zakaz dyskryminacji.

bezpłatna konsultacja prawna

Dyskryminacja w pracy – zakaz dyskryminacji

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ma charakter bezwzględny. Zarówno dyskryminacja bezpośrednia, jak i pośrednia są niedopuszczalne. Przykładowy, otwarty katalog cech, które mogłyby zostać uznane za przyczyny dyskryminacji został określony w art. 11 k.p. Obejmuje on cechy biologiczne (np. płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa), społeczne (np. religia, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie) oraz związane ze stosunkiem pracy (np. zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, przynależność związkowa, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

Dyskryminacja w pracy – nakaz równego traktowania i jego naruszenia

Zakaz dyskryminacji jest powiązany z nakazem równego traktowania pracowników. Oznacza on zgodnie z art. 18 § 2 k.p. niedyskryminowanie pracowników w jakikolwiek sposób – bezpośrednio lub pośrednio.

Naruszenie zasady równego traktowania może przybrać postać odmowy nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, albo też niekorzystnego ukształtowania wynagrodzenia za pracę lub innych warunków wynagrodzenia. Katalog naruszeń wskazany w art. 18 k.p. ma otwarty charakter. Oznacza to, że za naruszenie zasady równego traktowania można uznać także inne zachowanie lub działanie pracodawcy niż wymienione przez ustawodawcę.

Dyskryminacja w pracy – odszkodowanie

Na podstawie art. 18 pracownik może ubiegać się o odszkodowanie. Ma ono nie tylko charakter kompensacyjny, ale także socjalny i represyjny. Jego celem jest nie tylko naprawienie szkody, ale także zniechęcenie pracodawcy do naruszania nakazu równego traktowania w zatrudnieniu. Ustawodawca określił jedynie minimalną wartość tego świadczenia. Górna granica jest natomiast limitowana przez wysokość szkody poniesionej przez pracownika. Dolna granica nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie, od 1.01.2016 r. wynosi ono 1850 zł.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl