odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu, który można pobrać w Sądzie lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Narastające długi i próba spłacania jednych, kolejnymi zaciąganymi zobowiązaniami kończy się spiralą zadłużenia, z której trudno się wydostać. Od pewnego czasu, a dokładnie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, która miała miejsce w 2020 roku, osoba fizyczna, ma możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej na uproszczonych zasadach. Czy jednak zawsze jest to wybawieniem z kłopotów i z jakimi konsekwencjami się wiąże? Jakie korzyści można zyskać, decydując się na taki krok? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym opracowaniu.

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Zadzwoń, aby uzyskać pomoc 722 080 080

jak ogłosić upadłość konsumencką

Co to jest i jak ogłosić upadłość?

 

Według definicji za upadłość konsumencką uważa się redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej przez sąd, właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika w wyniku postępowania upadłościowego. Aby możliwe było jej ogłoszenie, konieczne jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką i zawarcie w nim przyczyn braku spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. Najlepiej by miały one charakter zewnętrzny, niezależny od dłużnika. Oznacza to, że okoliczności, a nie lekkomyślność wpłynęły na niemożność spłaty zobowiązań. Może to dotyczyć trudnej sytuacji rodzinnej, utraty pracy, ciężkiej choroby dłużnika lub osoby z jego najbliższej rodziny. Takie przesłanki sąd bierze pod uwagę i działają one na korzyść dłużnika.

 

Upadłość konsumencka konsekwencje

 

Niewątpliwie, decydując się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką, trzeba liczyć się z konsekwencjami, nie tylko umorzeniem części lub całości zadłużenia, ale również likwidacją majątku. Jeśli dłużnik posiada majątek w postaci nieruchomości takich jak mieszkanie czy dom, a także samochód, to musi zdawać sobie sprawę, że zostanie on w całości lub części sprzedany bądź zlicytowany w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, na poczet spłaty wierzycieli. Oczywiście jeśli część majątku została już zajęta przez komornika, zostaje on zaliczony w poczet zaspokojenia kredytodawców czy pożyczkodawców. Nie można przed złożeniem wniosku sprzedać ani darować żadnych elementów majątku. Sytuacja majątkowa dłużnika w toku postępowania upadłościowego badana jest przez sąd, który zwykle bierze pod uwagę ostatnie 2 lata przed złożeniem wniosku. Transakcja sprzedaży lub darowizny w związku z tzw. skargą pauliańską może zostać unieważniona nawet do 5 lat wstecz, jeśli wierzyciele wystąpią z takim wnioskiem do sądu. Trzeba pamiętać, że umorzeniu nie podlegają zasądzone alimenty, zasądzone odszkodowania, czy grzywny, wynikające z postępowań karnych. Twoja sytuacja finansowa zostanie upubliczniona, co uniemożliwi Ci przez jakiś czas branie kredytów czy pożyczek, do czasu aż zobowiązania zostaną uregulowane, jeśli nie zostały umorzone w całości. Ogłoszenie upadłości następuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Warto podkreślić, że licytacji podlega tylko majątek dłużnika. Zatem w przypadku mieszkań, których jest się współwłaścicielem, syndyk może licytować tylko 50%. Oczywiście w takim przypadku zakup jest raczej rzadkością, dlatego dąży się do tego, by część mieszkania dłużnika została odkupiona przez osoby z nim powiązane. W ten sposób można odkupić licytowany udział często poniżej ceny rynkowej. Tu jednak potrzebna jest profesjonalna pomoc prawna.

 

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką i kto może ogłosić bankructwo konsumenckie?

 

Co do zasady dłużnik sam nie może ogłosić bankructwa, ponieważ czyni to sąd po rozpatrzeniu sprawy. Przesłanką do złożenia wniosku o upadłość konsumencką są niespłacone zobowiązania przez okres co najmniej 3 miesięcy, przy czym w tym okresie nie można dokonywać żadnych wpłat na rzecz wierzycieli, w przeciwnym razie wniosek automatycznie zostanie odrzucony. Upadłość konsumencka dotyczy osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. We wniosku trzeba bardzo wyraźnie podkreślić przyczyny zaistnienia niewypłacalności, a także dołączyć do niego dokumenty poświadczające ten fakt, np. oświadczenie o wypowiedzeniu, zmniejszeniu zarobków, czy dokumentację choroby. Generalnie niezbyt dobrze widziane jest wnioskowanie o upadłość konsumencką przez osoby w wieku od 18 do 30 lat, jeśli jednak zaszły ważne czynniki niezależne od dłużnika, jak choćby ciężka choroba, to na pewno sąd rozpatrzy taki wniosek. Natomiast lekkomyślne zaciąganie zobowiązań, nieadekwatnych do zarobków, daje (po nowelizacji) możliwości rozpoczęcia toku postępowania o upadłość konsumencką, jednak nie oznacza tego, że zostanie ona ogłoszona. Oczywiście wniosek musi zawierać listę wszystkich wierzycieli wraz ze zobowiązaniami i terminami spłaty. Trzeba skompletować wszystkie umowy kredytowe, a także postarać się o raport z BIK, KRD i BIG Infomonitor w celu ustalenia wszystkich wierzycieli.

 

Co daje upadłość konsumencka?

 

Oczywiście w pewnych trudnych, życiowych sytuacjach upadłość konsumencka może być korzystnym rozwiązaniem. Nie zawsze można zyskać umorzenie całości zobowiązań, jednak również umorzenie części jest korzystne dla dłużnika. Warto podkreślić, że licytacji nie podlegają sprzęty AGD znajdujące się w domu, a także połowa mieszkania, jeśli dłużnik jest jego współwłaścicielem. Przede wszystkim upadłość konsumencka pozwala wyjść ze spirali zadłużenia. Syndyk ustala raty do spłaty w ramach części długu, która nie została umorzona. Po realizacji zaległych zobowiązań można zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Na pewno cała sytuacja uczy też większej ostrożności i racjonalnego korzystania z opcji kredytowania.

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

 

jak ogłosić upadłość konsumencką

W świetle nowych przepisów, które weszły w życie w 2020 roku, sądy oddalają znacznie mniej wniosków o upadłość konsumencką. Także sytuacja, w której osoby fizyczne w wyniku własnej niefrasobliwości wpadły w spiralę zadłużenia, nie dyskredytuje ich i mogą złożyć wniosek. Warto jednak znaleźć dobrą przyczynę braku spłaty zobowiązań, gdyż wtedy jest większa szansa, że sąd nie umorzy postępowania i ostatecznie zostanie ogłoszona upadłość konsumencka. Warto uzyskać pomocy przy upadłości konsumenckiej, najlepszym rozwiązaniem jest wybranie specjalistycznej kancelarii ds. upadłości konsumenckiej  który będzie reprezentował dłużnika przed sądem w ramach postępowania, a także przed wierzycielami, zatem nie trzeba stawiać się przed sądem, chyba że zostanie się poproszonym o wyjaśnienia. Sama procedura pozostała bez zmian, trzeba zebrać listę wierzycieli, najlepiej raporty z biur informacji kredytowej, a także dokumenty poświadczające zaciągnięte zobowiązania czy przyczyny braku spłaty zobowiązań.

Masz pytania dotyczące upadłości konsumenckiej? Potrzebujesz pomocy przy ogłaszaniu bankructwa?

Zadzwoń 722 080 080

jak ogłosić upadłość konsumencką