Jaka kara grozi za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta


Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta z art. 192 § 1 Kodeksu karnego?

Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta stypizowane w art. 192 Kodeksu karnego należy do katalogu występków, gdyż zgodnie z § 1  powyższego przepisu prawnego za popełnienie owego czynu zabronionego, lekarzowi grozi:

 • kara grzywny;
 • kara ograniczenia wolności;
 • albo  kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kara grzywny

Na podstawie art. 33 § 1 Kodeksu karnego, należy podkreślić, iż grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Sąd określa po pierwsze liczbę stawek, a następnie wysokość jednej stawki, np. osobie X Sąd wymierzył karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych jedna stawka, czyli łącznie osoba X ma do zapłaty 1000 złotych. Przy ustalaniu stawki dziennej grzywny na podstawi art. 33 § 3 Kodeksu karnego, Sąd bierze pod uwagę:

 • dochody lekarza jako sprawcy przestępstwa;
 • jego warunki osobiste oraz rodzinne;
 • stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe osoby wykonującej zabieg leczniczy bez zgody pacjenta.

Artykuł 33 § 3 Kodeksu karnego wskazuje, że „stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych”.

Kara ograniczenia wolności

Artykuł 34 § 1a Kodeksu karnego wskazuje, że kara ograniczenia wolności jest sankcją, która polega na:

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
 • obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego;
 • wykonywaniu pracy zarobkowej, nauce lub przygotowaniu się do zawodu;
 • powstrzymaniu się od nadużywania alkoholu lub używaniu innych środków odurzających;
 • poddaniu się terapii uzależnień;
 • poddaniu się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji;
 • uczestnictwie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;
 • powstrzymaniu się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób;
 • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd.

Zgodnie z art. 34 § 1 Kodeksu karnego: „kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach”. Odbywając karę ograniczenia wolności lekarz, który popełnił przedmiotowe przestępstwo nie może bez zgody Sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma on obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary na podstawie art. 34 § 2 Kodeksu karnego.

Kara pozbawienia wolności

Wymierzając karę za popełnienie przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Sąd może także wymierzyć lekarzowi karę pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 192 § 1 Kodeksu karnego.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obok odpowiedzialności karnej, lekarz wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta może odpowiadać dyscyplinarnie, ponieważ członkowie izb lekarskich ponoszą odpowiedzialność zawodową za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Podsumowując, należy wskazać, iż lekarzowi za popełnienie przestępstwa z art. 192 § 1 Kodeksu karnego, tj. wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, lekarz wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta jest także narażony na odpowiedzialność dyscyplinarną. Wymierzając karę za przedmiotowe przestępstwo, Sąd może również zastosować inne instytucje wynikające z prawa karnego materialnego, np. nadzwyczajne złagodzenie kary.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});