odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnegoJakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego?

Kodeks Postępowania Karnego z dnia 27 września 2013 roku wprowadziła nowe unormowanie w odniesieniu do informowania pokrzywdzonych.

Zgodnie z art. 300 § 2 k.p.k.: „przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony postępowania przygotowawczego oraz o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności:

  • do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach
  • do korzystania z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 78
  • do końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego (…)

Pouczenie należy wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie. Pokrzywdzony otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem”

Wprowadzenie do art. 300 k.p.k. nowego § 2 wynika również z potrzeby równego traktowania stron postępowania przygotowawczego: podejrzanego i pokrzywdzonego.

bezpłatna konsultacja prawna

Ochrona procesowa pokrzywdzonego

Art. 300 § 2 k.p.k. ma również na celu wprowadzenie standardu ochrony procesowej pokrzywdzonego, który został wypracowany w ramach Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 300 § 2 k.p.k. przed pierwszym przesłuchaniem w postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony powinien zostać pouczony w szczególności o tych uprawnieniach, które wiążą się z jego aktywnością jako strony postępowania przygotowawczego. W przepisie tym przewidziano również przekazanie pokrzywdzonemu informacji o uprawnieniu do dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym, jak również tych, które wiążą się z uzyskaniem statusu strony postępowania sądowego. Pouczenie to należy wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie, celem zapoznania się z nim przed przesłuchaniem w charakterze świadka.

Uchybienie terminowi w stosunku do pokrzywdzonego również nie może wywoływać dla niego ujemnych skutków procesowych zgodnie z art. 16 § 1 k.p.k. Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25.6.2013 r. (V KZ 43/13) „ujemnym skutkiem procesowym jest brak uzyskania statusu strony np. brak pouczenia kuratora małoletnich pokrzywdzonych o możliwości złożenia oświadczenia o wzięciu przez nich udziału w sprawie jako oskarżyciele posiłkowi, bowiem uprawnienie pokrzywdzonego do uzyskania takiego statusu stanowi wyraz przysługującego mu konstytucyjnego prawa do sądu…”.

Stąd pozbawienie pokrzywdzonego prawa do udziału w postępowaniu sądowym przez brak stosownego pouczenia lub brak zawiadomienia o terminie pierwszej rozprawy, na której mógłby złożyć stosowne oświadczenie, należy traktować jako szczególne naruszenie prawa procesowego, które nie może w konsekwencji całkowicie pozbawić go możliwości udziału w postępowaniu.

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka

Należy również zauważyć, iż 8 kwietnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku. Traktuje ona o ochronie, pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Ustawa o ochronie, pomocy dla pokrzywdzonego i świadka stanowi kompleksową regulację dla osób biorących udział w postępowaniu karnym. Ustawa ta określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony. Ma na celu pomocy  kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w sytuacji toczącego się lub zakończonego postępowania karnego, jeśli istnieje zagrożenie dla ich życia lub zdrowia:

  • ochrona na czas czynności procesowej
  • ochrona osobista
  • pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu oraz związana z nią pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, potrzeb mieszkaniowych lub na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej

Należy zauważyć zatem, iż ustawodawca nie pozostawia poszkodowanego przestępstwem popełnionym przez lekarza bez opieki, a zastosowanie poszczególnych środków ochrony i pomocy jest możliwe odpowiednio do stopnia zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego oraz po uzyskaniu jego zgody.

zadzwoń teraz

Podsumowanie 

Podsumowując należy stwierdzić, iż znowelizowany Kodeks postępowania karnego wprowadzając zanalizowaną powyżej zmianę, miał na celu wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym przez lekarza w procesie karnym i ułatwienia mu realizowania jego uprawień strony w postępowaniu. Najistotniejszym jest, iż niepoinformowanie pokrzywdzonego o przysługujących mu prawach bądź obowiązkach stanowi naruszenie prawa procesowego, dlatego też nieskorzystanie z praw przysługujących pokrzywdzonemu bądź niedostosowanie się przez niego do przewidzianych prawem obowiązków, nie będzie skutkowało pogorszeniem sytuacji procesowej pokrzywdzonego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl