odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym?Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym?

Tematyka następstw prawnych wypadków drogowych jest niezmiernie rozbudowana. Jednakże, bardzo często osoba poszkodowana niniejszym zdarzeniem jest zdezorientowana oraz nieświadoma przysługującym jej prawom. W zależności od określonego stanu faktycznego, Sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego:

bezpłatna konsultacja prawna

1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Zgodnie z art. 445 § 1 w związku z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż w sytuacji uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Mając powyższe na uwadze, analizy wymaga kwestia wysokości niniejszego zadośćuczynienia. Wedle wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydziału Cywilnego z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt VI ACa 486/14: „(…) określając wysokość zadośćuczynienia sąd winien kierować się przesłankami obiektywnymi, biorąc pod uwagę szeroko rozumiane cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego (ich intensywność, czas trwania), w tym skutki jakie zdarzenie wywarło w ograniczeniach w życiu codziennym, planach życiowych, w sferze zawodowej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i w dotychczasowym środowisku”.

2. Zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem

Obok zadośćuczynienia pieniężnego, Sąd ma możliwość zasądzenia na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego na rzecz poszkodowanego wskutek wypadku drogowego, zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, takich jak koszty związane z:

  • leczeniem
  • rehabilitacją
  • lepszym odżywianiem
  • opieką
  • koniecznym transportem zarówno osoby poszkodowanej, jak i jej osób najbliższych;
  • niezbędnej adaptacji domu lub mieszkania stosownie do aktualnych potrzeb pokrzywdzonego
  • przygotowaniem osoby poszkodowanej wypadkiem drogowym do wykonywania nowego zawodu

3. Renta uzupełniająca

Osoba poszkodowana wypadkiem drogowym może ponadto ubiegać się o zasądzenie na jej rzecz renty uzupełniającej (art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego). Przedmiotowe świadczenie powinno stanowić swoistą rekompensatę z powodu uszczerbku w dochodach z tytułu pracy zarobkowej lub prowadzonej działalności gospodarczej pokrzywdzonego. Odnośnie renty uzupełniającej szeroko wypowiadały się sądy powszechne. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydziału Cywilnego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 117/15, zgodnie z którym: „renta z art. 444 § 2 KC przysługująca poszkodowanemu, który w wyniku zdarzenia sprawczego zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a wynagrodzeniem, jakie – w konkretnych warunkach – jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności zarobkowej”.

zadzwoń teraz

4. Jednorazowe odszkodowanie

Na żądanie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, Sąd może z ważnych powodów na mocy art. 447 Kodeksu cywilnego, przyznać jej zamiast omówionej powyżej renty lub jej części jednorazowe odszkodowanie. Ustawodawca wskazuje, iż przykładową sytuacją zastosowania owej normy prawnej będzie wypadek drogowy, którego skutkiem będzie inwalidztwo poszkodowanego. Przyznanie w takim przypadku jednorazowego odszkodowania ułatwi takiej osobie wykonywanie nowego zawodu bądź rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże, jeżeli osoba poszkodowana wypadkiem drogowym zdecyduje się na korzystanie z przedmiotowego świadczenia traci w tym momencie prawo do renty uzupełniającej.

5. Renta na zwiększone potrzeby

Artykuł 444 § 2 Kodeksu cywilnego daje Sądowi możliwość orzeczenia na rzecz poszkodowanego wypadkiem drogowym, renty na zwiększone potrzeby owej osoby. Polega ona przede wszystkim na zapewnieniu pokrzywdzonemu środków, które są potrzebne do poprawy stanu zdrowia owej osoby. Analizując niniejsze świadczenie, podkreślenia wymaga fakt, iż „(…) przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwo czynu niedozwolonego” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydziału Cywilnego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 785/14.

6. Zwrot utraconych zarobków

W sytuacji, w której okres niesprawności po wypadku drogowym występujący u osoby poszkodowanej jest krótszy, ma ona prawo do zwrotu utraconych zarobków. Podstawę prawną żądania przedmiotowego świadczenia stanowi art. 361 Kodeksu cywilnego. Jednakże, to na pokrzywdzonym spoczywa obowiązek udowodnienia, że mógłby hipotetycznie osiągnąć realną korzyść. Oprócz tego, poszkodowany wypadkiem drogowym musi wykazać związek przyczynowo – skutkowy czyli związek pomiędzy zaistniałym wypadkiem drogowym a szkodą związaną z pogorszeniem jego stanu zdrowia.

Reasumując, należy stwierdzić, iż katalog świadczeń, które przysługują osobie poszkodowanej wypadkiem drogowym nie jest wąski, a wręcz przeciwnie. Pokrzywdzony posiada szeroki wachlarz konstrukcji prawnych, które może wykorzystać wobec sprawcy przedmiotowego zdarzenia. Są to m.in. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, renta uzupełniająca, jednorazowe odszkodowanie, renta na zwiększone potrzeby oraz zwrot utraconych zarobków.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl