odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Lekarz pod wpływem alkoholu, odpowiedzialność karnaLekarz pod wpływem alkoholu, a odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność lekarza wykonującego swoje obowiązki zawodowe będąc pod wpływem alkoholu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności karnej.

Lekarz bowiem może podlegać także odpowiedzialności cywilnej związanej z wyrządzeniem szkody, odpowiedzialności pracowniczej, wiążącej się z naruszeniem przepisów obowiązujących w miejscu pracy, a także odpowiedzialności zawodowej, związanej z odpowiedzialnością dyscyplinarną za naruszenie zasad, reguł postępowania.

Na wstępie należy wskazać na art. 70 kodeksu wykroczeń, który odnosi się do wykonania czynności przez osobę do tego niezdolną, to znaczy do osoby będącej po użyciu alkoholu, co stanowi wykroczenie.

„Art. 70. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób”.

W sytuacji wskazanej powyżej, organ ścigania prowadzący postępowanie powinien wyjaśnić, czy lekarz mógł poprzez swoje zachowanie narazić pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W przypadku stwierdzenia tego naruszenia, lekarz będzie odpowiadał na podstawie art. 160 §1 k.k. za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

bezpłatna konsultacja pawna

Lekarz pod wpływem alkoholu, a aprzestępstwo

Natomiast wykonywanie czynności zawodowych podczas znajdywania się w stanie pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Lekarz odpowiadać będzie wtedy zazwyczaj na podstawie art. 160 § 2 lub § 3 k.k.

„§2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Należy zauważyć, że do przestępstwa dojdzie także wtedy, gdy lekarz nie wykonał określonej czynności, którą wykonać powinien, w wyniku czego doszło do wystąpienia stanu zagrażającego życiu i zdrowiu pacjenta. Jeżeli w wyniku działania, czy też zaniechania lekarza, pacjent dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lekarz odpowiadać będzie na podstawie art. 157 k.k.

„Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek”.

zadzwoń teraz

Lekarz pod wpływem alkoholu – podsumowanie

Podsumowując należy podkreślić, że zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego. W związku z tym należy oczekiwać od niego wysokiej świadomości odpowiedzialności za wykonywane przez siebie działania, czy też zaniechania.

Od lekarzy wymaga się staranności wyższej, niż od przeciętnego człowieka, ze względu na możliwe konsekwencje wynikające z podejmowanych przez niego działań dla życia lub zdrowia pacjenta. W związku z powyższym lekarz decydując się na obecność w miejscu pracy, a przede wszystkim na podejmowanie jakichkolwiek działań będąc pod wpływem alkoholu, musi się liczyć z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej za narażenie życia lub zdrowia pacjenta.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl