odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć pacjentaOdszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć pacjenta na skutek błędu medycznego

Jeżeli pacjent zmarł na skutek błędu medycznego, wówczas jego najbliższym przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć pacjenta. Roszczenie to obejmuje również zwrot kosztów pogrzebu poniesionych przez osoby najbliższe.

Zgodnie z treścią art. 446§1 k.c zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Do kosztów pogrzebu zaliczamy uzasadnione wydatki odpowiadające zwyczajom środowiska, w tym koszty przewozu zwłok, zakup odzieży żałobnej i postawienie nagrobka.

Tym samym, w przypadku, gdy ktoś z Twoich najbliższych zmarł, a Ty poniosłeś koszty pogrzebu, możesz żądać ich zwrotu od ubezpieczyciela, u którego winny lekarz lub szpital mają wykupione ubezpieczenie. Pamiętaj jednak, że powinieneś udokumentować wydatki ponoszone w związku z pogrzebem. Możesz to zrobić zachowując paragony oraz faktury VAT.

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć pacjenta – zwrot kosztów

Poza uzyskaniem zwrotu kosztów pogrzebu, masz prawo uzyskać w razie śmierci pacjenta odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Musisz być osobą najbliższą, a więc matką, córką, synem, wnukiem, babcią itp. Istotny jest fakt, że osoba zgłaszająca takie roszczenie nie musi być spadkobiercą.

Powyższe roszczenia są niezależne od roszczeń samego pacjenta i otrzymanego przez niego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.
Wyjaśniając to na przykładzie, można wskazać sytuację, w której pacjent uzyskał odszkodowanie z powodu szkody, której doznał na skutek błędu medycznego lekarzy, po czym zmarł. Osoby najbliższe w takiej sytuacji mogą zgłosić swoje własne roszczenia odszkodowawcze. Nie ma wtedy znaczenia fakt, że pacjent otrzymał już zadośćuczynienie i odszkodowanie, gdyż z roszczeniem wystąpiły tym razem nowe osoby, które są do tego uprawnione.

zadzwoń teraz

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć pacjenta – kto jest uprawniony do świadczeń odszkodowawczych?

Możemy wyróżnić 2 grupy osób uprawnionych:

  • osoby, względem których zmarły miał obowiązek alimentacyjny. Nie ma przy tym znaczenia czy obowiązek taki był wykonywany przez zmarłego. Rentę oblicza się w takim wypadku biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Tytułem przykładu można wskazać, iż zmarły miał obowiązek alimentacyjny wobec swojego syna. Syn ma zatem prawo żądać renty odpowiadającej kwocie alimentów jakie uzyskiwałby. Warto wskazać, że nawet w przypadku gdyby zmarły nie wywiązywał się ze swojego obowiązku i nie płacił alimentów syn ma prawo do renty
  • inne osoby bliskie, którym zmarły dostarczał dobrowolnie i stale środków utrzymania. Wśród tych osób można wymienić krewnych, powinowatych, wychowanków, osoby pozostające w konkubinacie. Tym osobom sąd może przyznać rentę tylko, gdy z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Oceniając, czy roszczenie osób bliskich jest zasadne, sąd bierze pod uwagę stan majątkowy żądającego renty oraz osoby zobowiązanej do odpowiedzialności za szkodę, a także przesłanki jakimi kierował się zmarły dokonując świadczeń na rzecz osoby, wobec której nie miał obowiązku ustawowego. Przykładowo, jeżeli zmarły pomagał finansowo swojej babci, która go wychowywała, to babcia ma prawo żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Ponadto sąd może przyznać odszkodowanie najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Odszkodowanie takie przysługuje również osobom, które nie są uprawnione do renty, o której wspominamy wyżej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, wydanego w sprawie IV CSK 445/03 ,,Znaczące pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje niekorzystne zmiany bezpośrednio w sytuacji materialnej najbliższych członków rodziny zmarłego, jak też zmiany w sferze dóbr niematerialnych.”

Poza opisanym powyżej odszkodowaniem, członkowie rodziny zmarłego mają prawo wnosić o zapłatę na ich rzecz zadośćuczynienia. Warto wspomnieć, że sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia powinien brać pod uwagę m.in. stopień bliskości pomiędzy uprawnionym, a zmarłym, wiek uprawnionego, stopień i długotrwałość bólu po śmierci najbliższego oraz rozmiar krzywdy.

Gdzie szukać pomocy, gdy podejrzewasz, że osoba Tobie bliska zmarła na skutek błędu medycznego?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego, skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzebnym do zrozumienia skomplikowanych zagadnień medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie oraz Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz, to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl