odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarzaOdszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza

Za każdą szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza na skutek błędu medycznego masz prawo otrzymać odszkodowanie w postaci odpowiedniej sumy pieniężnej.

Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje bowiem zgodnie z art. 361§2 k.c oraz art. 444 k.c :

 • wszelkie celowe i konieczne koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 • rentę, jeśli poszkodowany utracił w sposób całkowity albo częściowy zdolność do pracy zarobkowej

Wskutek popełnienia przez lekarzy błędu medycznego następuje pogorszenie albo całkowita utrata zdrowia. Tym samym oczywistym jest, że chcąc zminimalizować negatywne następstwa niewłaściwego leczenia podejmujesz dodatkowe leczenie, czy też przeprowadzane są u Ciebie nowe zabiegi. Jeżeli jesteś poszkodowanym na skutek błędu lekarzy masz prawo uzyskać zwrot tych kosztów leczenia.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku szukania tańszych sposobów leczenia, a wręcz odwrotnie, masz prawo korzystać z takich form, które są najbardziej efektywne, nawet, jeżeli są droższe niż standardowe leczenie.

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza – zwrot poniesionych kosztów

Przykładowo, jeżeli wskutek błędu lekarza doznałeś uszkodzenia słuchu, masz prawo do zakupu najlepszych aparatów słuchowych. Ubezpieczyciel, u którego ubezpieczony był lekarz, który popełnił błąd czy też szpital, w którym doszło do błędu jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu takiego aparatu.

Tytułem przykładu innych kosztów, za które masz prawo otrzymać zwrot poniesionych przez Ciebie wydatków można wskazać koszty:

 • leczenia
 • pobytu w szpitalu
 • rehabilitacji
 • konsultacji u wybitnych specjalistów
 • koszty zakupu leków, protez
 • zakupu okularów
 • zakupu wózka inwalidzkiego, czy też samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Masz również prawo do uzyskania zwrotu kosztów:

 • poniesionych w związku z przewozem chorego do szpitala,
 • związanych z przejazdami bliskich celem odwiedzin chorego w szpitalu,
 • związanych z przygotowaniem do innego zawodu, takich jak choćby koszty zakupu podręczników, opłacenia kursu itp.

Powyższe koszty są tylko wyliczeniem przykładowym. Pozostałe koszty niezbędne do odzyskania zdrowia czy też poprawy stanu zdrowia i samopoczucia również powinny ci zostać zwrócone.

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza – zwrot kosztów leczenia

Zgodnie z treścią art. 444§1 k.c. na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeśli poszkodowany stał się osobą niepełnosprawną także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Przysługuje Ci zwrot kosztów leczenia prywatnego nawet wtedy, gdy jesteś objęty tzw. publiczną opieką zdrowotną. Co istotne również okoliczność, iż poniesione koszty nie doprowadziły do poprawy zdrowia nie ma żadnego znaczenia. Nawet w takiej sytuacji powinieneś uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Kolejnym roszczeniem, które Ci przysługuje w związku  z popełnionym błędem medycznym jest żądanie renty od ubezpieczyciela na podstawie art. 444§2 k.c, zgodnie z którym ,,jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.”

zadzwoń teraz

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza – renta

Aby uzyskać rentę wystarczy spełnić, co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 • poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
 • zwiększyły się potrzeby poszkodowanego
 • zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość

Każda z wyżej wymienionych przyczyn stanowi wystarczającą podstawę żądania renty. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany jest do odszkodowania w formie renty nawet wtedy, gdy istnieją inne osoby, które dobrowolnie albo z mocy ustawy (np. krewni zobowiązani do obowiązku alimentacyjnego) dostarczają poszkodowanemu środków utrzymania.

Mówiąc o rencie z tytułu odszkodowania za wyrządzenie pacjentowi szkody przez lekarza trzeba pamiętać, że istnieją specyficzne zasady określające wysokość renty. Sąd w wyroku orzekającym rentę powinien określić rzeczywistą utratę wszystkich posiadanych przez poszkodowanego możliwości zarobkowych, a nie tylko tych, które wynikają ze stosunku pracy. Tym samym nie można uznać lekarskiego stwierdzenia procentowej utraty zdolności zarobkowania, jako  jedynie podstawy do obliczania wysokości szkody.

Rentę zazwyczaj zasądza się na czas nieoznaczony. W przypadku, gdy w chwili wydania wyroku trudno ustalić ostateczne skutki uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, gdyż trwa jeszcze proces leczenia sąd może przyznać rentę tymczasową.

Podsumowując, odszkodowanie oraz renta przysługują Ci za szkodę, którą poniosłeś na skutek błędu lekarza. Mają one na celu zrekompensować wydatki poniesione na leczenie oraz wszelkie związane z tym czynności, takie jak choćby dojazdy do szpitala, czy też koszty przystosowania do nowego zawodu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl