odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za utratę słuchuOdszkodowanie za utratę słuchu

Trwała utrata słuchu jest przykładem uszczerbku na zdrowiu, do którego może dojść w wyniku wypadku (np. wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego).

W takiej sytuacji poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia, a w razie  uszkodzenia słuchu powodującego trwałą niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu – także rentę.

bezpłatna konsukltacja prawna

Odszkodowanie za utratę słuchu – roszczenia przysługujące pracownikowi

W razie wypadku przy pracy pracownik może dochodzić jednorazowego odszkodowania od pracodawcy na mocy art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej jako u.s.w.). W razie niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje także renta (art. 6 ust. 1 pkt 6 u.s.w.) Jeżeli zdarzenie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jest jednocześnie traktowane jako czyn niedozwolony z art. 415 k.c. sprawca ponosi odpowiedzialność deliktową. Wynika z tego możliwość dochodzenia przez poszkodowanego pracownika odszkodowania na podstawie art. 444 k.c. i zadośćuczynienia na podstawie art. 445 k.c.

Odszkodowanie za utratę słuchu – ustalenie wysokości rekompensaty

Zasadą jest, że rekompensata musi odpowiadać wysokości poniesionej szkody majątkowej (odszkodowanie) i niemajątkowej (zadośćuczynienie). Pracownik, który doznał utraty słuchu z powodu wypadku przy pracy może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na mocy art. 444 k.c. i art. 445 k.c w zw. z art. 415 k.c. Zobowiązanym do ich wypłaty jest sprawca deliktu, który doprowadził do utraty słuchu.

Odszkodowanie przyznane na mocy art. 444 k.c. nie ulega obniżeniu o kwotę jednorazowego odszkodowania wypłaconego przez pracodawcę.  Może ono zostać pomniejszone, jeżeli poszkodowany przyczynił się do szkody. Wysokość odszkodowania przyznanego na mocy art. 444 k.c. może być uwzględniona przy ustalaniu zadośćuczynienia, ale nie oznacza to pomniejszenia sumy zadośćuczynienia o kwotę przyznaną tytułem odszkodowania (wyr. SA w Białymstoku z dnia 19.06.2013 r. sygn. III Apa 2/13).

zadzwoń teraz

Odszkodowanie za utratę słuchu – jednoosobowy przedsiębiorca – odszkodowanie a utracone dochody

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który doznał trwałej utraty słuchu (np. w wypadku komunikacyjnym) może dochodzić odszkodowania obejmującego nie tylko koszty leczenia, ale również utracone dochody. Zgodnie tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. sygn. I ACa 1498/14 uszczerbek majątkowy spowodowany utratą zdolności do pracy zarobkowej w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia odpowiada osiąganemu przez nią dotąd dochodowi z działalności gospodarczej prowadzonej przez poszkodowanego, po potrąceniu kosztów amortyzacyjnych i podatków.

Niezależnie od rekompensaty pieniężnej przyznanej poszkodowanemu przedsiębiorcy z tytułu szkody majątkowej może on dochodzić zadośćuczynienia z tytułu cierpienia psychicznego i fizycznego (krzywdy).

Nie wiesz, jak ustalić wysokość żądanego odszkodowania? Zastanawiasz się, jak dochodzić należnych roszczeń? Zadzwoń lub napisz e-mail. Zgłoś szkodę naszej kancelarii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl