Odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym


Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma obowiązek zachować porządek na chodniku położonym wzdłuż jego nieruchomości, tj. uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, które mogą utrudniać przechodniom poruszanie się.

Obowiązek, który spoczywa na zarządcy drogi publicznej został określony w art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Do zadań zarządcy należy utrzymanie nawierzchni chodników w czystości i o odpowiednim stopniu użyteczności, zgodnie z oczekiwaniami przechodniów.

Zarządcą drogi krajowej jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Drogami wojewódzkimi zarządza zarząd województwa, a powiatowymi – zarząd powiatu. Drogi gminne są pod nadzorem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Bezpłatna konsultacja

Solidarna odpowiedzialność


W praktyce może zaistnieć sytuacja, w której obowiązek utrzymania porządku i czystości na chodniku będzie spoczywał na dwóch podmiotach:

  • właścicielu nieruchomości położonej wzdłuż chodnika
  • zarządcy drogi

W takiej sytuacji ponoszą oni solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 444 § 1 k.c. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla poszkodowanego. Może on dochodzić należnego odszkodowania od obu podmiotów.

Jeżeli ubezpieczyciel lub sam podmiot zobowiązany do naprawienia szkody odmawiają wypłaty dochodzonego odszkodowania to zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Rozważymy wszystkie możliwości dochodzenia roszczeń w takiej sytuacji m.in. mediację, sąd polubowny lub powództwo cywilne. Wypadek w miejscu publicznym jest bardzo trudny do udowodnienia. Warto zatem skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika.

Poszkodowanemu należny się odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym


Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doznała urazu w miejscu publicznym należy Ci się odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym. Pamiętaj aby:

  • zadbaj o materiał dowodowy (nagrania z monitoringu, zdjęcia, oświadczenia świadków zdarzenia),
  • wezwij na miejsce zdarzenia policję lub pogotowie,
  • skompletuj dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji, aby móc realnie ocenić uszczerbek na zdrowiu.

Bezpłatna analiza


W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz najlepszą pomoc prawną. Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy są zobowiązani do wymierzania sprawiedliwości. Będziemy walczyć o uzyskanie jak najwyższego roszczenia, aby zapewnić osobie poszkodowanej środki na leczenie i rehabilitację.

Zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych pod nr telefonu 722 080 080 lub napisz e-mail kontakt@krop.org.pl już dziś.

Zapewniamy wsparcie oraz szczegółową analizę dokumentacji powypadkowej. Przedstawimy Ci wszystkie możliwości dochodzenia roszczeń, a płacisz tylko za wygraną sprawę. Walczymy o sprawiedliwość oraz poprawę standardów utrzymania porządku i czystości w miejscach publicznych.

Bezpłatna konsultacja
});