Potrącenie na pasach – odszkodowanie dla pieszego

Potrącenie na pasach - odszkodowanie dla pieszegoWypadek komunikacyjny – potrącenie na pasach – odszkodowanie dla pieszego

Większość wypadków z udziałem pieszych kończy się uszczerbkiem na zdrowiu. Potrącenie na pasach może doprowadzić do wyrządzenia trwałych szkód.

Bezpieczeństwo na drogach ulega poprawie, ale obecnie jego poziom nadal jest zbyt niski w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej. Poszkodowany pieszy powinien znać swoje prawa – zwłaszcza te związane z roszczeniami odszkodowawczymi.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej jako: u.u.o.) posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu mechanicznego.

Obowiązek wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń powstaje w razie spełnienia się przesłanek określonych w art. 34 u.u.o. Ustawodawca wskazał, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje wtedy, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym ma obowiązek naprawienia szkody.

Drugą przesłanką jest wyrządzenie szkody w związku z ruchem tego pojazdu. Ustawodawca określił także jakie szkody są objęte ubezpieczeniem OC. Ich katalog obejmuje:
  • śmierć
  • uszkodzenie ciała
  • rozstrój zdrowia
  • utratę mienia
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia

Pojęcie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego obejmuje także szkodę, która powstała podczas wsiadania lub wysiadania z niego, załadowywania lub rozładowywania pojazdu, zatrzymania lub postoju, albo w związku z tymi zachowaniami (art. 34 ust. 2 u.u.o.).

Zakłady ubezpieczeń zwykle bronią się zarzucając pieszemu brak ostrożności. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2005 r. (II CK 481/04 niepubl.) twierdząc, że pieszy przechodzący przez jezdnię w oznaczonym miejscu powinien mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Na kierowcy spoczywa natomiast obowiązek obserwowania jezdni i chodnika przylegającego do jezdni w miejscu przejścia. Powinien on upewnić się, czy przechodzień nie wkracza na jezdnię.

Kierowca nie jest posiadaczem? Żaden problem!

W praktyce samochody bywają pożyczane rodzinie lub znajomym. Jeżeli kierowca nie jest posiadaczem pojazdu samochodowego, a tym samym nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, poszkodowany pieszy i tak może żądać odszkodowania od posiadacza samochodu. Wspomniana reguła wynika z art. 35 u.u.o. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje również odpowiedzialność cywilną kierowcy prowadzącego samochód.

Wysokość odszkodowania dla potrąconego pieszego

Odszkodowanie jest ustalane i wypłacane w granicach odpowiedzialności cywilnej. Konieczne jest zatem ustalenie wysokości szkody wyrządzonej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Zgodnie z teorią adekwatnego związku przyczynowego zakres szkody jest ograniczony do normalnych następstw zdarzenia. Ciężar dowodu, czyli obowiązek wykazania jej wielkości (łac. onus probandi) spoczywa na tym, kto dowodzi swoich praw, a zatem na powodzie (art. 6 Kodeksu cywilnego, dalej jako k.c.). Wysokość odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń nie może przewyższać sumy gwarancyjnej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.u.o. suma gwarancyjna nie może być niższa niż 5.000.000 euro w odniesieniu do szkody na osobie. W przypadku szkody na mieniu suma gwarancyjna nie może być natomiast niższa niż 1.000.000 euro.

Gdyby doszło do sytuacji, w której ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości, które nie pokrywa całości szkody można ubiegać się o odszkodowanie w pozostałym zakresie od sprawcy wypadku, który odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 k.c.) lub na zasadzie winy – względem osób przewożonych z grzeczności i w razie zderzenia się pojazdów (art. 436 § 2 k.c.).

Wytoczenie powództwa o odszkodowanie

Zgodnie z brzmieniem art. 34a powództwo od odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego należy wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania poszkodowanego, albo przed sąd właściwy dla miejsca wypadku. Jeżeli nie ma podstaw do zastosowania wyżej wymienionych reguł wyznaczania właściwości miejscowej sądu wyznacza się ją według właściwości ogólnej. Zgodnie z art. 27 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.) będzie to sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (łac. actor sequitur forum rei). Właściwość rzeczowa sądu zależy natomiast od wysokości żądanego odszkodowania. Sąd okręgowy jest właściwy w przypadku, gdy wartość dochodzonego roszczenia przewyższa kwotę 75.000 złotych (art. 17 pkt. 4 k.p.c.)

Nie jest łatwo pogodzić się z przykrym zdarzeniem, które wywołało cierpienie fizyczne i psychiczne oraz uszczerbek na zdrowiu. Tym bardziej trudno jest wtedy dochodzić swoich praw. Tymczasem środki pieniężne uzyskane w krótkim czasie po wypadku mogą pokryć koszty leczenia i rehabilitacji pomagając w odzyskaniu pełnej lub częściowej sprawności fizycznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

 


});