Powikłania w ciąży

Powikłania w ciążyPowikłania w ciąży

Nar­o­dziny dziecka powinny należeć do najszczęśli­wszych chwil w życiu rodz­iców. Mogą jed­nak przerodzić się w kosz­mar, jeżeli na skutek nieza­pewnienia odpowied­niej opieki medy­cznej lub naruszenia zasad bez­pieczeństwa dojdzie do trwałego uszczer­bku na zdrowiu, śmierci dziecka bądź matki. Za powikłania w ciąży będące błędem medycznym nalezy Ci się odszkodowanie.

Urazy okołoporodowe są olbrzymią tragedią i bardzo często wymagają rozległej, kosztownej ter­apii, leczenia, reha­bil­i­tacji i dłu­goter­mi­nowej opieki. Skutkiem urazu są obciąże­nia finan­sowe i emocjon­alne dla całej rodziny.

Jeżeli Twoje dziecko doz­nało urazu porodowego, najważniejszy jest pilny kon­takt z doświad­c­zonym, skutecznym i współczu­ją­cym prawnikiem zaj­mu­ją­cym się takimi sprawami. Nasi Prawnicy rozu­mieją jak olbrzymia odpowiedzial­ność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodze­nie w sprawie urazu okołoporodowego.

Nawet najwyższe odszkodowanie nie cofnie uszczer­bku na zdrowiu, jed­nak Ty i Twoja rodz­ina zasługu­je­cie na to by winni zostali pociąg­nięci do odpowiedzial­ności, jak również na zabez­piecze­nie przyszłych potrzeb zdrowot­nych dziecka.
Jeżeli pode­jrze­wasz, że uszkodze­nie Two­jego dziecka jest wynikiem nied­bałej opieki medy­cznej skon­tak­tuj się z  nami. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych ma doświad­czenia w prowadze­niu trud­nych spraw związanych z urazami okołoporodowymi, na tere­nie całego kraju.

Dys­ponu­jemy doświad­cze­niem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych związanych z nied­bałą opieką medy­czną pod­czas porodu, korzys­tamy też ze wspar­cia spec­jal­istów o najwyższych kwal­i­fikac­jach (neu­ro­ra­di­ologów, położników, położnych i spec­jal­istów ds. planowa­nia dłu­goter­mi­nowej opieki nad niepełnosprawnym), poma­gają nam oni w bada­niu sprawy i ustal­e­niu przy­czyn uszczer­bku na zdrowiu.

Identyfikacja czynników ryzyka  – powikłań przedporodowych i śródporodowych

Do czynników ryzyka identyfikowanych podczas ciąży oraz przed porodem na podstawie wywiadu w szczególności zalicza się:

  • choroby ciężarnej, w szczególności choroby układu krążenia, choroby nerek, choroby neurologiczne, choroby wątroby, cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia, trombofilię lub zespół antyfosfolipidowy oraz otyłość;
  • zakażenie wirusem HIV lub HCV;
  • stan po leczeniu niepłodności lub po co najmniej dwóch następujących po sobie poronieniach samoistnych lub porodzie przedwczesnym;
  • uprzednie urodzenie dziecka martwego lub z urazem okołoporodowym;
  • przebyty poród noworodka o masie urodzeniowej ciała większej niż 4000 g lub noworodka z bardzo małą lub ekstremalnie małą masą urodzeniową ciała;
  • ciąża wielopłodowa;
  • stan po operacjach macicy i dolnego odcinka układu rozrodczego;
  • stan po powikłaniach w postaci łożyska przodującego lub przedwczesnego oddzielania się łożyska, uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy albo szczególnych krwotokach poporodowych, drgawkach, stanach zatorowo-zakrzepowych lub przebytym wynicowaniu macicy;
  • sytuację, gdy ciężarna jest pierwiastką poniżej 18. roku życia lub powyżej 35. roku życia;
  • sytuację, gdy ciężarna jest wieloródką powyżej 40. roku życia lub wieloródką po urodzeniu 4 dzieci;
  • wystąpienie krwawienia przed porodem;
  • infekcję u ciężarnej lub jej podejrzenie;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • wystąpienie temperatury ciała powyżej 38°C częściej niż raz w czasie ciąży;
  • używanie środków odurzających, alkoholu lub nikotyny w czasie ciąży i w okresie bezpośrednio poprzedzającym ciążę.
Do czynników ryzyka identyfikowanych w czasie ciąży oraz przed porodem na podstawie badania w szczególności zalicza się:
  • wartość ciśnienia skurczowego wyższą niż 140 mmHg i rozkurczowego 90 mmHg, białkomocz wyższy niż 0,3 g/24 h;
  • przybór masy ciała większy niż 500 g na tydzień w ostatnim trymestrze ciąży;
  • odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • niedokrwistość;
  • cukrzycę;
  • zakażenie wirusem różyczki;
  • przebyte lub trwające krwawienie z dróg rodnych;
  • konflikt serologiczny;
  • nieadekwatność wielkości macicy lub wielkości dziecka do czasu trwania ciąży (problemy w precyzyjnym ustaleniu terminu porodu, ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, makrosomia płodu, wielowodzie, małowodzie, mięśniak, ciąża wielopłodowa, niewspółmierność matczyno-płodowa);
  • zagrażający poród przedwczesny (przedwczesne skurcze macicy, niewydolność cieśniowo-szyjkowa);
  • nieprawidłową lokalizację łożyska;
  • ciążę wielopłodową z patologicznie położonymi płodami;
  • przekroczenie terminu porodu lub niepewność co do terminu porodu;
  • dodatni wynik posiewu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących grupy B(GBS);
  • położenie inne niż główkowe powyżej 37. tygodnia ciąży;
  • nieprawidłową objętość płynu owodniowego;
  • więcej niż dwa rozpoznania porodu fałszywego.
Do czynników ryzyka śródporodowego występujących u rodzącej w szczególności zalicza się:
  • przedłużone odpływanie płynu owodniowego (powyżej 24 godzin);
  • zaburzenia czynności skurczowej macicy;
  • opryszczkę genitalną;
  • konieczność indukcji porodu;
  • krwotok śródporodowy;
  • obecność smółki lub krwi w płynie owodniowym;
  • ciepłotę ciała powyżej 38°C;
  • stymulację porodu oksytocyną lub innymi metodami;
  • utratę krwi po porodzie w ilości przekraczającej 500 ml w czasie 24 godzin lub obniżenie hematokrytu o 10% wartości wyjściowej;
  • wypadnięcie pępowiny lub przodowanie pępowiny;
  • zatrzymanie łożyska w jamie macicy;
  • 1wstrząs;
  • pęknięcie krocza 3. lub 4. stopnia;
  • wynicowanie macicy;
  • 1pęknięcie macicy.
Do czynników ryzyka dla płodu lub występujących u płodu lub noworodka zalicza się w szczególności:
  • zaburzenia czynności serca płodu;
  • ocenę w skali Apgar poniżej 7 punktów w 5. minucie po urodzeniu;
  • uraz okołoporodowy;
  • masę dziecka poniżej 2500 g;
  • wady rozwojowe;
  • pępowinę dwunaczyniową;
  • naczynia błądzące w łożysku;
  • zaburzenia oddychania;
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas badania.
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Twojej rodzinie.

});