odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Powikłania w ciążyPowikłania w ciąży

Nar­o­dziny dziecka powinny należeć do najszczęśli­wszych chwil w życiu rodz­iców. Mogą jed­nak przerodzić się w kosz­mar, jeżeli na skutek nieza­pewnienia odpowied­niej opieki medy­cznej lub naruszenia zasad bez­pieczeństwa dojdzie do trwałego uszczer­bku na zdrowiu, śmierci dziecka bądź matki. Za powikłania w ciąży będące błędem medycznym nalezy Ci się odszkodowanie.

Urazy okołoporodowe są olbrzymią tragedią i bardzo często wymagają rozległej, kosztownej ter­apii, leczenia, reha­bil­i­tacji i dłu­goter­mi­nowej opieki. Skutkiem urazu są obciąże­nia finan­sowe i emocjon­alne dla całej rodziny.

Jeżeli Twoje dziecko doz­nało urazu porodowego, najważniejszy jest pilny kon­takt z doświad­c­zonym, skutecznym i współczu­ją­cym prawnikiem zaj­mu­ją­cym się takimi sprawami. Nasi Prawnicy rozu­mieją jak olbrzymia odpowiedzial­ność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodze­nie w sprawie urazu okołoporodowego.

bezpłatna konsultacja prawna

Nawet najwyższe odszkodowanie nie cofnie uszczer­bku na zdrowiu, jed­nak Ty i Twoja rodz­ina zasługu­je­cie na to by winni zostali pociąg­nięci do odpowiedzial­ności, jak również na zabez­piecze­nie przyszłych potrzeb zdrowot­nych dziecka.

Jeżeli pode­jrze­wasz, że uszkodze­nie Two­jego dziecka jest wynikiem nied­bałej opieki medy­cznej skon­tak­tuj się z  nami. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych ma doświad­czenia w prowadze­niu trud­nych spraw związanych z urazami okołoporodowymi, na tere­nie całego kraju.

Dys­ponu­jemy doświad­cze­niem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych związanych z nied­bałą opieką medy­czną pod­czas porodu, korzys­tamy też ze wspar­cia spec­jal­istów o najwyższych kwal­i­fikac­jach (neu­ro­ra­di­ologów, położników, położnych i spec­jal­istów ds. planowa­nia dłu­goter­mi­nowej opieki nad niepełnosprawnym), poma­gają nam oni w bada­niu sprawy i ustal­e­niu przy­czyn uszczer­bku na zdrowiu.

Identyfikacja czynników ryzyka  – powikłań przedporodowych i śródporodowych

Do czynników ryzyka identyfikowanych podczas ciąży oraz przed porodem na podstawie wywiadu w szczególności zalicza się:

 • choroby ciężarnej, w szczególności choroby układu krążenia, choroby nerek, choroby neurologiczne, choroby wątroby, cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia, trombofilię lub zespół antyfosfolipidowy oraz otyłość
 • zakażenie wirusem HIV lub HCV
 • stan po leczeniu niepłodności lub po co najmniej dwóch następujących po sobie poronieniach samoistnych lub porodzie przedwczesnym
 • uprzednie urodzenie dziecka martwego lub z urazem okołoporodowym
 • przebyty poród noworodka o masie urodzeniowej ciała większej niż 4000 g lub noworodka z bardzo małą lub ekstremalnie małą masą urodzeniową ciała
 • ciąża wielopłodowa
 • stan po operacjach macicy i dolnego odcinka układu rozrodczego
 • stan po powikłaniach w postaci łożyska przodującego lub przedwczesnego oddzielania się łożyska, uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy albo szczególnych krwotokach poporodowych, drgawkach, stanach zatorowo-zakrzepowych lub przebytym wynicowaniu macicy
 • sytuację, gdy ciężarna jest pierwiastką poniżej 18. roku życia lub powyżej 35. roku życia
 • sytuację, gdy ciężarna jest wieloródką powyżej 40. roku życia lub wieloródką po urodzeniu 4 dzieci
 • wystąpienie krwawienia przed porodem
 • infekcję u ciężarnej lub jej podejrzenie
 • nadciśnienie tętnicze
 • wystąpienie temperatury ciała powyżej 38°C częściej niż raz w czasie ciąży
 • używanie środków odurzających, alkoholu lub nikotyny w czasie ciąży i w okresie bezpośrednio poprzedzającym ciążę

zadzwoń teraz

Do czynników ryzyka identyfikowanych w czasie ciąży oraz przed porodem na podstawie badania w szczególności zalicza się:

 • wartość ciśnienia skurczowego wyższą niż 140 mmHg i rozkurczowego 90 mmHg, białkomocz wyższy niż 0,3 g/24 h
 • przybór masy ciała większy niż 500 g na tydzień w ostatnim trymestrze ciąży
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • niedokrwistość
 • cukrzycę
 • zakażenie wirusem różyczki
 • przebyte lub trwające krwawienie z dróg rodnych
 • konflikt serologiczny
 • nieadekwatność wielkości macicy lub wielkości dziecka do czasu trwania ciąży (problemy w precyzyjnym ustaleniu terminu porodu, ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, makrosomia płodu, wielowodzie, małowodzie, mięśniak, ciąża wielopłodowa, niewspółmierność matczyno-płodowa)
 • zagrażający poród przedwczesny (przedwczesne skurcze macicy, niewydolność cieśniowo-szyjkowa)
 • nieprawidłową lokalizację łożyska
 • ciążę wielopłodową z patologicznie położonymi płodami
 • przekroczenie terminu porodu lub niepewność co do terminu porodu
 • dodatni wynik posiewu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących grupy B(GBS)
 • położenie inne niż główkowe powyżej 37. tygodnia ciąży
 • nieprawidłową objętość płynu owodniowego
 • więcej niż dwa rozpoznania porodu fałszywego

Do czynników ryzyka śródporodowego występujących u rodzącej w szczególności zalicza się:

 • przedłużone odpływanie płynu owodniowego (powyżej 24 godzin)
 • zaburzenia czynności skurczowej macicy
 • opryszczkę genitalną
 • konieczność indukcji porodu
 • krwotok śródporodowy
 • obecność smółki lub krwi w płynie owodniowym
 • ciepłotę ciała powyżej 38°C
 • stymulację porodu oksytocyną lub innymi metodami
 • utratę krwi po porodzie w ilości przekraczającej 500 ml w czasie 24 godzin lub obniżenie hematokrytu o 10% wartości wyjściowej
 • wypadnięcie pępowiny lub przodowanie pępowiny
 • zatrzymanie łożyska w jamie macicy
 • wstrząs
 • pęknięcie krocza 3. lub 4. stopnia
 • wynicowanie macicy
 • pęknięcie macicy

Do czynników ryzyka dla płodu lub występujących u płodu lub noworodka zalicza się w szczególności:

 • zaburzenia czynności serca płodu
 • ocenę w skali Apgar poniżej 7 punktów w 5. minucie po urodzeniu
 • uraz okołoporodowy
 • masę dziecka poniżej 2500 g
 • wady rozwojowe
 • pępowinę dwunaczyniową
 • naczynia błądzące w łożysku
 • zaburzenia oddychania
 • nieprawidłowości stwierdzane podczas badania

 Gdzie szukać pomocy? 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl