Pytania i odpowiedzi

 • Gdzie i kiedy zgłosić wypadek w gospodarstwie rolnym?

  Wypadek w rolnictwie

  Wypadek w gospodarstwie rolnym należy zgłosić jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia), a także w taki sposób, aby nie było wątpliwości, iż doszło do niego w związku z wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym (świadkowie, wezwanie pogotowia). Należy o nim zawiadomić najbliższą placówkę terenową KRUS. Może tego dokonywać osoba poszkodowana lub inna osoba zarówno w siedzibie,  pocztą tradycyjną, elektroniczną, czy też telefonicznie.

 • Co poszkodowany pracownik może zrobić, gdy pracodawca nie sporządzi protokołu powypadkowego?

  Nie wydanie protokołu powypadkowego przez pracodowcę

  Jeśli pracodawca nie spisał protokołu powypadkowego, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego sporządzenie, które nie ulega przedawnieniu. Jeżeli pracodawca odmawia sporządzenia protokołu, pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Pracodawca ma obowiązek spełnić żądanie. Brak protokołu ma niekorzystne skutki dla poszkodowanego pracownika w postaci nieprzyznania przez ZUS świadczenia wypadkowego. Oznacza to, że bez protokołu ZUS nie wypłaci pracownikowi pieniędzy, ale sąd owszem, może przyznać odszkodowanie pomimo braku protokołu powypadkowego. Jest to korzystne rozstrzygnięcie dla pracownika ponieważ nie zamyka szansy na
  uzyskanie świadczeń.

 • Jakie są terminy przedawnienia błędu medycznego?

  Przedawnienie roszczenia o błąd medyczny

  Przedawnienie roszczeń w sprawach o  błąd medyczny przedawnia się z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Należy jednak zaznaczyć, iż termin ten ma także inne ograniczenie poza pozyskaniem takich informacji, od momentu których liczymy 3 lata, gdyż nie może to być okres dłuższy niż 10 lat od samego zdarzenia. Ustawodawca przewidział także wyjątek co do upływu terminu przedawnienia co do urazów okołoporodowych. Małoletni mogą dochodzić swoich praw aż do 20 roku życia.

 • Czy Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych kontaktuje się z placówkami medycznymi, w których odbywało się leczenie poszkodowanych pacjentów?”

  Kontakt z placówkami medycznymi

  Nie kontaktujemy się z placówkami medycznymi bez wiedzy naszych klientów. Ponadto, kontakt z placówkami medycznymi w imieniu naszych klientów jest możliwy po wcześniej podpisanym pełnomocnictwie na reprezentację. Nasi klienci na pewno mogą być pewni, że nie podejmiemy żadnych działań bez ich wiedzy i pisemnej zgody.

 • Ile kosztuje pomoc Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych?

  Koszty pomocy prawnej

  Nie pobieramy opłat wstępnych za prowadzenie sprawy. Pobieramy wynagrodzenie jedynie za wygrana sprawę, to znaczy wynagrodzenie wyrażone procentowo od wartości przedmiotu sporu, czyli od kwoty, o jaką się ubiegamy. Nasze wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy.

 • Na czym polega pomoc Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych?

  Zakres pomocy prawnej

  Pierwszym etapem współpracy jest bezpłatna analiza dokumentacji medycznej. W ten sposób ustalamy, jakie są szanse wykazania odpowiedzialności za szkodę, a w konsekwencji uzyskania odszkodowania. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny sprawy proponujemy naszym klientom współpracę, czyli reprezentację przez doświadczonego prawnika przed sądem, ubezpieczycielem lub Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.