odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Renta na rzecz poszkodowanego dzieckaRenta na rzecz poszkodowanego dziecka

Zwiększenie wydatków wynikające z pogorszenia szans na poprawę zdrowia, pozostającego w związku z zawinionym zaniechaniem lekarza, uzasadnia zasądzenie renty na rzecz poszkodowanego dziecka (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 37/09)

Małoletni powód po urodzeniu się w sierpniu 1997 r. pozostawał pod opieką lekarzy pediatrów. W sierpniu 1998 r. podczas szczepień i bilansu rocznego nie zbadano dziecka, pomimo zgłoszenia przez rodziców niepokojących objawów. Po przeprowadzeniu obserwacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym odnotowano opóźniony rozwój psychosomatyczny dziecka. Na żądanie matki zalecono kontrolę w poradni rehabilitacyjnej, a w tej zalecono prowadzenie ćwiczeń w domu. Następnie w 1999 r. powód znalazł się w szpitalu z powodu utraty przytomności z wiotkością kończyn. Stwierdzono u niego niedowład spastyczny kończyn dolnych. Po kolejnym pobycie w szpitalu zdiagnozowano u powoda mózgowe porażenie dziecięce i epilepsję.

bezpłatna pkonsultacja prawna

Renta na rzecz poszkodowanego dziecka, a rozpoznanie choroby

Mózgowe porażenie dziecięce, związane z organicznym uszkodzeniem mózgu, jest chorobą całego życia. Ma charakter trwały bez pozytywnych rokowań co do wyleczenia. Wynikające z niego schorzenia o trwałym charakterze stanowią o 90% uszczerbku zdrowia.

Wczesne rozpoznanie schorzenia i podjęcie rehabilitacji usprawniłoby powoda, z tym, że skuteczność rehabilitacji jest oceniana na 20%. Wczesne podjęcie zabiegów rehabilitacyjnych pozwoliłoby na szybkie osiągnięcie efektów.  Brak zabiegów spowodował, że powód jest w stanie zdrowia gorszym o 20%.

Badania powoda w pierwszym roku życia „były dalekie od wymaganego standardu”. Prowadzono je pobieżnie. Nie weryfikowano informacji udzielanych przez opiekunów. Nienależyty brak staranności w poradni spowodował, że pomimo istnienia obiektywnych możliwości i podstaw nie skierowano dziecka na konsultacje, czego skutkiem było późniejsze rozpoczęcie rehabilitacji i pogorszenie stanu zdrowia do momentu jej wdrożenia w stosunku do tego, który by istniał, gdyby rehabilitację rozpoczęto wcześniej, a także wyuczenie nieprawidłowych wzorców rozwojowych.

Powstanie mózgowego porażenia dziecięcego nie pozostaje w związku przyczynowym z działaniami lekarzy. Związek taki zachodzi natomiast pomiędzy stanem rozwoju dziecka i wyuczeniem nieprawidłowych wzorców rozwojowych, a zbyt późnym skierowaniem go na konsultacje i rehabilitację. Skutki spóźnionej rehabilitacji wyrażają się w tym, że różnica w utrwalonych wzorcach zachowań dzieci ćwiczonych i niećwiczonych wynosi około 20%.

Porażenie mózgowe mogło być rozpoznane u powoda w pierwszym roku życia, ale nawet tak wczesne rozpoczęcie rehabilitacji nie doprowadziłoby do tego, by powód mógł samodzielnie chodzić. Natomiast brak wczesnej interwencji u dziecka opóźnił jego dalszy rozwój. Krzywda doznana przez powoda w wyniku tego opóźnienia polegała na gorszym stanie zdrowia, nieosiągnięciu takiego stanu, jaki byłby możliwy na tym etapie jego rozwoju oraz na wyuczeniu nieprawidłowych wzorców rozwojowych. Z tych względów powodowi przysługiwało zadośćuczynienie.

W takich okolicznościach jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać ponadto od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Zwiększonymi potrzebami poszkodowanego dziecka mogą być w szczególności potrzeby z zakresu opieki, takie jak pielęgnacja, rehabilitacja, czy zwiększone potrzeby na środki medyczne i higieniczne oraz specjalne odżywianie, a nawet potrzeby opieki psychologicznej.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl