odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarzaSądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza

Sąd orzekając karę wobec lekarza za popełnione przestępstwo może orzec dodatkowo środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. Na czym jednak polega sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza?

Zgodnie z dyspozycją art. 41 § 1 k.k.

„Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem”.

Okoliczność, iż dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem zachodzić będzie zatem wtedy, gdy działanie lub zaniechanie sprawcy wskaże na brak dostatecznej wiedzy zawodowej, należytej staranności w wykonywaniu czynności zawodowych. Tym bardziej taki zakaz może zostać orzeczony w sytuacji zupełnego niewykorzystania swej wiedzy lekarskiej i nieudzielenia pomocy potrzebującej osobie.

W przypadku nieudzielenia pomocy przez lekarza bądź udzielenia niedostatecznej pomocy, Sąd może przyjąć, iż zachowanie lekarza było naganne. Dalsze wykonywanie przez niego zawodu zagraża dobrom jakim jest życie i zdrowie innej osoby i orzec zakaz wykonywania określonego zawodu.

Jak wskazuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 470/12.„Okazanie, iż dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, w rozumieniu art. 41 § 1 k.k., oznacza naruszenie, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanym zawodem, tych powszechnie przyjętych zasad ich wykonywania, które mają głównie na celu kompetentność i bezpieczeństwo ich wykonywania (np. zasady sztuki lekarskiej). Wiążą się więc one ściśle tak z kwalifikacjami zawodowymi, tj. z wiedzą i doświadczeniem, jak i psychicznymi i fizycznymi predyspozycjami niezbędnymi do wykonywania określonych zawodów czy zajmowania określonego stanowiska.”

bezpłatna konsultacja prawna

Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza – funkcje orzeczenia zakazu wykonywania zawodu lekarza

Orzeczenie wykonania zawodu ma na celu spełnienie określonych funkcji:

  • prewencyjna – dążąc do czasowej eliminacji lekarza, który nadużył warunków wykonywania zawodu, z kręgu podmiotów mogących wykonywać dany zawód oraz mający na celu zapobieżenie dalszym tego rodzaju zachowaniom
  • represyjna – dążąc do ukarania lekarza, który nieudzielając pomocy zachował się niezgodnie z przepisami prawa, poprzez poniesienie przez niego negatywnych konsekwencji
  • Wychowawcza – dążąc do zmiany systemu wartości i osobowości lekarza zachowującego się niezgodnie z przepisami prawa, poprzez przyjęcie społecznie uznanych wartości

Art. 43 § 1 k.k. przewiduje, iż zakaz wykonywania zawodu lekarza może zostać orzeczony od 1 roku do 15 lat.

Należy również zauważyć, iż art. 43 § 2 k.k. wskazuje, że okres na który orzeczono zakaz nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby za inne przestępstwo. Skutkować to będzie tym, iż okres liczenia zakazu będzie liczony dopiero po odbyciu kary izolacyjnej.

zadzwoń teraz

Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza – złamanie zakazu sądowego

Należy zauważyć, iż orzeczony zakaz wykonywania zawodu lekarza dotyczy jego wykonywania w jakiejkolwiek formie, tj. bez znaczenia pozostaje miejsce jego uprzedniego wykonywania (np. szpital publiczny, klinika prywatna). Wartym również zauważenia jest fakt, iż za niedostosowanie się do orzeczonego zakazu sądowego grozi dodatkowa kara. Jak wskazuje bowiem art. 244 k.k.: Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu (…) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Podsumowując należy zauważyć, iż podczas orzekania kary wobec lekarza za przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem zawodu, Sąd, oprócz orzeczenia kary pozbawienia wolności może orzec również o zakazie wykonywania zawodu lekarza na okres od 1 roku do lat 15.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl