odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Sąsiad rolnik wyrządził szkodęSąsiad rolnik wyrządził szkodę? Sprawdź, czy KRUS ją naprawi!

Istniejący układ gruntów rolnych powoduje, że gospodarstwa rolne są blisko siebie. O wyrządzenie szkody sąsiadowi nie trudno. KRUS może ją naprawić, ale nie w każdym przypadku.

Jednym z rodzajów ubezpieczeń społecznych rolników jest ubezpieczenie wypadkowe, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej jako u.s.r.). Ubezpieczenie wypadkowe jest opłacane wyłącznie ze składek osób, które są objęte tym ubezpieczeniem w KRUS-ie. Środki są gromadzone na rachunku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (art. 76 i nast. u.s.r.). Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest obliczana raz na kwartał w drodze uchwały Rady Rolników. Pobór składki również następuje w cyklu kwartalnym.

bezpłatna konsultacja prawna

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę – wypadek przy pracy rolniczej

Zgodnie z definicją ustawową określoną w art. 11 ust. 1 u.s.r. wypadek przy pracy rolniczej jest nagłym zdarzeniem wywołanym zewnętrzną przyczyną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowdzeniem działalności rolniczej, albo pozostających w związku z jej wykonywaniem. Pojęcie nagłego zdarzenia odnosi się do zdarzenia spowodowanego czynnikami, na które sam poszkodowany nie ma wpływu. Ich zewnętrzny charakter przejawia się w tym, że nie tkwią one w organizmie poszkodowanego i nie wynikają z jego właściwości. Przykładowy katalog wypadków przy pracy rolniczej obejmuje zatem m.in.:

  • zjawisko natury mechanicznej
  • atak innego człowieka
  • atak zwierzęcia

Nie każde zdarzenie związane z niefortunnym zachowaniem się sąsiada będzie kwalifikowane jako wypadek przy pracy rolniczej. W takim przypadku ubezpieczony rolnik nie może ubiegać się o świadczenie z KRUS. Pozostaje mu natomiast szereg roszczeń do sąsiada, który wyrządził szkodę, o czym dalej.

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę – jednorazowe odszkodowanie

Odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, albo śmierci jest ustalane w oparciu o art. 13 ust. 1 u.s.r. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu należy ustalić wysokość tego świadczenia proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie jest wypłacane z tytułu szkody na osobie spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Pojęcie stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zostało określone w ustawie. Pod pojęciem stałego uszczerbku na zdrowiu należy rozumieć naruszenie sprawności organizmu prowadzące do upośledzenia jego czynności i nie rokujące poprawy. Miarą długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jest zaś utrzymywanie się upośledzenia czynności organizmu przez okres przekraczający 6 miesięcy, lecz rokujące poprawę.

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę – komu przysługuje odszkodowanie

Świadczenie pieniężne o charakterze kompensacyjnym, o którym mowa wyżej przysługuje dwóm kategoriom podmiotów. Pierwsza z nich dotyczy ubezpieczonego rolnika lub domownika, który w wyniku wypadku przy pracy rolniczej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Druga kategoria podmiotów dotyczy natomiast członków rodziny ubezpieczonego, który zmarł na skutek zdarzenia kwalifikowanego jako wypadek przy pracy rolniczej.

Ubezpieczony rolnik traci prawo do odszkodowania, jeżeli spowodował wypadek umyślnie lub  dopuścił się rażącego niedbalstwa. Stopień winy nieumyślnej określany w doktrynie jako „zwykłe” niedbalstwo i lekkomyślność nie powodują pozbawienia prawa do omówionego wyżej świadczenia pieniężnego.

Drugą przesłanką powodującą wyłączenie prawa do odszkodowania wypadkowego z KRUS-u jest przyczynienie się ubezpieczonego rolnika do wypadku w znacznym stopniu. Skutek w postaci pozbawienia prawa do świadczenia następuje jednak tylko wtedy, gdy rolnik był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych bądź innych środków o podobnym sposobie działania.

zadzwoń teraz

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę – roszczenia do sąsiada

Każdy rolnik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Zabezpiecza ono roszczenia osób, które poniosły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni też ubezpieczonego rolnika, ponieważ rekompensuje spowodowane przez niego straty.

Poszkodowany rolnik może skierować swoje roszczenie do sprawcy lub do jego ubezpieczyciela. W większości przypadków znacznie bardziej korzystne jest zgłoszenie szkody zakładowi ubezpieczeń, ponieważ dochodzenie roszczeń pieniężnych od sprawcy zdarzenia może napotkać na trudności natury ekonomicznej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje zarówno szkodę na osobie, jak i szkodę na mieniu. Zakres ochrony jest szerszy w porównaniu z ochroną przysługującą ubezpieczonemu rolnikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w KRUS-ie. Nie oznacza to jednak, że łatwiej jest uzyskać należne odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie.

Dochodzenie roszczeń przysługujących z tytułu szkody (np. zniszczenie upraw przez herbicydy sąsiada) może być bardzo utrudnione pod względem ustalania jej wysokości i zakresu. Zgłoś szkodę naszej kancelarii. Jako specjaliści zadbamy o to, aby wyrządzona przez sąsiada szkoda została zrekompensowana korzystając z doskonale znanych nam metod i instytucji prawnych.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl