odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Termin przedawnienia roszczeńTermin przedawnienia roszczeń do zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Termin przedawnienia roszczeń z OC

Kiedy przedawnia się możliwość dochodzenia od zakładów ubezpieczeń roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w art. 117 i następnych kodeksu cywilnego. Instytucja przedawnienia stwarza możliwość uchylenia się przez dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu.

Przedawnienia nie uwzględnia się jednak z urzędu, więc żeby skorzystać z tej instytucji prawnej należy podnieść zarzut przedawnienia samodzielnie. Podmiot, przeciw któremu roszczenie przysługuje, ma również możliwość zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia.  Dzięki temu poszkodowany może skutecznie dochodzić nawet przedawnionego roszczenia.

bezpłatna konsultacja prawna

Termin przedawnienia roszczeń – zasady

Generalna zasada przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia uregulowana jest w art. 819 kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym:

  • 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
  • 2. W wypadku ubezpieczenia OC roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela przedawnia się z upływem terminem jak w przypadku czynu niedozwolonego lub jak wykonania zobowiązania.
  • 3. Bieg przedawnienia roszczenia przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Termin przedawnienia roszczeń – za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym 

Terminy przedawnienia roszczenia za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zostały uregulowane w art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym:

  • 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
  • 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
  • 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
  • 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Zgodnie z kodeksem karnym, zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą natomiast występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Każde przestępstwo jest kwalifikowane, jako zbrodnia albo występek w zależności od tego jak poważną karą jest zagrożone. Należy podkreślić, iż przestępstwem jest każdy wypadek komunikacyjny, w którym poszkodowany odniósł obrażenia ciała powyżej 7 dni.

zadzwoń teraz

Termin przedawnienia roszczeń – podsumowanie 

Podsumowując ogólny termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń to 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody jednak nie więcej niż 10 lat od jej powstania. Jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi aż 20 lat od dnia powstania szkody.

Dodatkowo należy wskazać, iż, stosownie do ogólnych zasad prawa cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się także przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, jak również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, oraz przez wszczęcie mediacji. Natomiast zgodnie z regułą zawartą w art. 819 § 4 kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia roszczeń przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Pamiętaj, iż przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg na nowo jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń pierwszej odpowiedzi, a kolejne odwołania biegu przedawnienia już nie przerywają. W konsekwencji, ani odwołania, ani kolejne odpowiedzi zakładu ubezpieczeń na te odwołania, nie mają już żadnego wpływu na bieg terminu przedawnienia.

Gdzie szukać pomocy?

Ucierpiałeś w wyniku wypadku komunikacyjnego nie ze swojej winy? Potrzebujesz pomocy prawnej, aby skutecznie dochodzić odszkodowań powypadkowych?  Skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl