Ubezpieczenie w KRUS-ie – świadczenia z tytułu wypadku rolniczego

Ubezpieczenie w KRUS-ie gwarantuje określone świadczenie, które przysługuje w razie wypadku rolniczegoUbezpieczenie w KRUS-ie gwarantuje określone świadczenie, które przysługuje w razie wypadku rolniczego

Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia o ubezpieczeniu społecznym rolników, przysługuje poszkodowanemu w razie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej. Świadczenie jest wypłacane także w razie śmierci rolnika.

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS-u: dla kogo?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał szkody na osobie. W razie śmierci rolnika spowodowanej wypadkiem rolniczym jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom jego rodziny (art. 10 u.s.r.). Ustawodawca określił krąg członków rodziny zaliczając do nich:

  • małżonka
  • zstępnych, pasierbów i przysposobionych oraz rodzeństwo spełniające warunki wymagane do uzyskania renty
  • rodziców, osoby przysposabiające, macochę i ojczyma
Członkowie rodziny należące do ostatniej grupy mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie tylko w przypadku, gdy spełniają co najmniej jeden z wymienionych niżej warunków:
  • prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego
  • przyczynienie się ubezpieczonego do ich utrzymania
  • przysługiwało im prawo do alimentów ze strony poszkodowanego

Prawo do jednorazowego odszkodowania wypłacanego przez KRUS ubezpieczonemu rolnikowi nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca w art. 10 ust. 2 u.s.r. wskazał dwa przypadki, w których jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu. Pierwsza sytuacja dotyczy spowodowania wypadku umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Drugą okolicznością wyłączającą możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania jest przyczynienie się do wypadku w znacznym stopniu będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych.

Wypadek przy pracy rolniczej

Definicja wypadku przy pracy rolniczej została określona przez ustawodawcę w art. 11 ust. 1 u.s.r. Jego konstrukcja została ukształtowana analogicznie do wypadku przy pracy. Za wypadek rolniczy jest uznawane zdarzenie, które spełnia następujące przesłanki:

  • wystąpiło nagle
  • zostało wywołane przyczyną zewnętrzną
  • nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z działalnością rolnicza lub pozostających w związku z nimi

Wypadek przy pracy rolniczej jest zdarzeniem, które może wystąpić nie tylko na terenie gospodarstwa rolnego, w którym rolnik stale pracuje lub je prowadzi. Za wypadek rolniczy uznaje się także zdarzenia, które wystąpiły w drodze z mieszkania do gospodarstwa rolnego, podczas wykonywania prac związanych z działalnością rolniczą poza gospodarstwem, a także w drodze do tych miejsc (np. w drodze na pole uprawne).

Wysokość jednorazowego odszkodowania

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest ustalana inaczej niż według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Suma pieniężna przyznana poszkodowanemu rolnikowi przez KRUS jest określana proporcjonalnie do uszczerbku na zdrowiu określonego procentowo.

Nie wiesz, czy przysługuje ci odszkodowanie?
Zastanawiasz się co oznacza przyczynienie się do szkody lub rażące niedbalstwo? Zadzwoń lub napisz e-mail.
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w rolnictwie. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});