Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie – kto jest objęty ochroną?

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie – kto jest objęty ochroną?Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie należy do grona społecznych ubezpieczeń rolniczych. Obejmuje ono rolników oraz pracujących z nimi domowników

Podmiotowy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, albo są obywatelami państw członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia lub zgody (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, dalej jako u.s.r.).

Rolnik – definicja ustawowa

Ustawodawca definiuje rolnika jako pełnoletnią osobę fizyczną, która zamieszkuje i prowadzi w Polsce działalność rolniczą. W art. 6 pkt. 1 u.s.r. zostały wymienione formy jej prowadzenia. Rolnik może prowadzić działalność osobiście i na własny rachunek w posiadanym gospodarstwie rolnym, albo w ramach grupy producentów. Za rolnika uznaje się także osobę, która przeznaczyła grunty należące do gospodarstwa rolnego na zalesienie.

Krąg domowników

Ubezpieczeniem wypadkowym w KRUS-ie zostali objęci domownicy. Ich krąg jest wyznaczony przez cztery przesłanki, które muszą być spełnione łącznie. Zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt. 2 u.s.r.  pod pojęciem domownika należy rozumieć osobę bliską rolnikowi, która ma ukończone 16 lat, pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym i stale w nim pracuje.  Stałość jest przeciwieństwem okazjonalności. Świadczenie pracy musi być ciągłe i permanentne. Domownikiem jest też osoba zamieszkująca w bliskim sąsiedztwie lub na terenie gospodarstwa rolnego, ale nieprowadząca wspólnego gospodarstwa domowego, o ile stale pracuje w gospodarstwie rolnika. Za domownika nie jest natomiast uznawany pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez rolnika.

Należy dodać, że ubezpieczenie wypadkowe dotyczy rolników, których gospodarstwa rolne obejmują dział specjalny lub obszar użytków rolnych o powierzchni powyżej hektara przeliczeniowego (art. 7 ust. 1 u.s.r.).

Ustalenie, czy dana osoba jest objęta ochroną ubezpieczeniową ma kluczowe znaczenie w razie wypadku rolniczego. KRUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód na osobie. Wokół definicji rolnika i domownika narosło szereg wątpliwości, które stara się rozwiać doktryna i orzecznictwo. Problem pojawia się zwykle w momencie, gdy poszkodowany w wypadku przy pracy rolniczej ubiega się o odszkodowanie z KRUS-u, a organ rentowy odmawia jego przyznania.

Masz wątpliwości, czy przysługują Ci świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego rolnika?
Jako specjaliści doradzimy, co należy zrobić oraz od kogo możesz dochodzić odszkodowania.
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w rolnictwie. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});