Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z winy lekarza.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wielu poszkodowanych pacjentów, którzy ucierpieli w wyniku błędu lekarskiego.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

zdarzenie medyczne

125 300 zł

zadośćuczynienie za pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

300 000 zł

zadośćuczynienie dla żony zmarłego pacjenta z winy lekarza

wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

821 000 zł

zadośćuczynienie za pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

1 233 500 zł

zadośćuczynienie za uszkodzenie mózgu dziecka przy porodzie

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Warszawa

Jak w 4 prostych krokach uzyskać odszkodowanie za zdarzenie medyczne?

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Warszawa
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kraków
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych gdańsk
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wrocław

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – zgłoszenie błędu medycznego

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – rodzaje zdarzeń medycznych

 • Do zdarzenia medycznego dochodzi w wyniku niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia, zastosowania leku albo wyrobu medycznego w szpitalu, doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta, śmierci pacjenta.
 • Zdarzenie medyczne to inaczej błąd medyczny.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w leczeniu Ciebie lub bliskiej Ci osoby, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.
 • Prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzimy wiele trudnych spraw dotyczących błędów medycznych i okołoporodowych.
 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W szczególności  specjalizujemy się w błędach medycznych skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, zwłaszcza gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego przy porodzie.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie w każdą sprawę naszego Klienta oraz uzyskanie dla niego najwyższych świadczeń jest dla nas celem każdego dnia.
 • Jesteśmy konsekwentni i nieustępliwi w obronie interesów naszych Klientów, zarówno przed Komisją jak i Ubezpieczycielem oraz Sądem. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo naszemu Klientowi i jego Najbliższym.
 • Współpracujemy z wysoko cenionymi biegłymi medycznymi, którzy pomagają nam precyzyjnie określić, gdzie i kiedy doszło do błędu medycznego oraz jakie były jego konsekwencje.
 • Nasi Specjaliści są zaangażowani i rozumieją Twoje potrzeby.
 • Szanujemy Twoje prawo do informacji. Dlatego zapewniamy naszym Klientom regularny kontakt z osobistym opiekunem, który bezpośrednio relacjonuje przebieg postępowania na każdym etapie sprawy.
 • Niezwłocznie odpowiadamy na wszystkie telefony i e-maile.
 • Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych oferuje bezpłatną analizę sprawy.
 • Zorganizuj swój czas, tak aby opowiedzieć nam swoją historię. Chroń swoje prawo do sprawiedliwości.

Procedura zgłaszania zdarzenia medycznego w 7 krokach

1. Złożenie wniosku 

 • Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych  – komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala.
 • Wniosek musi zawierać informacje na temat zdarzenia. Dodatkowo musi zawierać dane pacjenta i dane osoby składającej wniosek (jeśli nie jest to sam pacjent). We wniosku musi znajdować się propozycja wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Maksymalnie kwota o jaka można się starać wynosi: 100 000 zł za zakażenia, uszkodzenia ciała lub za rozstrój zdrowia pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta rodzina może wnioskować o 300 000 zł.
 • Do wniosku dołącza się dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku. Należy również złożyć kopię dokumentacji medycznej oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku – 200 zł.

2.  Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych weryfikuje wniosek pod względem formalnym 

 • Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony zwracany jest bez rozpatrzenia osobie, która złożyła wniosek.
 • Kompletny i należycie opłacony wniosek wojewódzka komisja niezwłocznie przekazuje kierownikowi szpitala i ubezpieczycielowi szpitala. Ich obowiązkiem jest zajęcie stanowiska w sprawie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Komisja ds. Zdarzeń Medycznych – postępowanie 

 • Jeśli wniosek był kompletny i należycie opłacony wojewódzka komisja prowadzi postępowanie.
 • W postępowaniu, Wojewódzka Komisja rozpatruje dowody przedstawione przez osobę składającą wniosek i kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz inne zgromadzone wyjaśnienia dokumenty, ustalenia, opinie.

4.  Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – orzeczenie 

 • Komisja Wojewódzka do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. Wydaje na koniec pisemne uzasadnienie. Następuje to nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych –  doręczenie orzeczenia 

 • Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się: osobie, która złożyła wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi szpitala.

6. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

 • W ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia można złożyć odwołanie, czyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do odwołania uprawnieni są wnioskodawca, kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciel szpitala. Komisja rozpatruje taki wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

7.  Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – orzeczenie o zdarzeniu medycznym.  

 • W przypadku korzystnego orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel szpitala, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 30 dni od orzeczenia przedstawia wnioskodawcy propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Jeśli ubezpieczyciel przedstawił propozycję w terminie to osoba, która złożyła wniosek w ciągu 7 dni od dnia otrzymania propozycji do komisji składa za jej pośrednictwem oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu zaproponowanej kwoty odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel nie przedstawił propozycji w terminie to wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości określonej we wniosku.

Terminy składania Wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego 

Wniosek składa się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Komisja orzeka o zdarzeniach medycznych, które nastąpiły po 1 stycznia 2012 r.:

 • W terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
 • UWAGA: Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie są zwracane.

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – kto może wystąpić z wnioskiem? 

 • Z wnioskiem o zbadanie zdarzenia medycznego może wystąpić Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Natomiast w przypadku śmierci pacjenta wniosek składają spadkobiercy.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – postępowanie przed Komisją 

 • Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.
 • Nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.
 • W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed Wojewódzką Komisją podejmuje się z urzędu.

Zdarzenie medyczne – co powinien zawierać wniosek? 

 • dane pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy
 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy
 • wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • adres do doręczeń
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: firmę, adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy
 • uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej
 • wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
 • zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
 • śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
 • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł

Kto ponosi koszty postępowania przed Komisją ? 

 • Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ponosi: podmiot składający wniosek – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,  podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym, ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Potrzebujesz wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wzór lub wypełniony wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego? Zadzwoń lub napisz do nas.

zdarzenie medyczne odszkodowanie