odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Na lekarzu położniku ciąży odpowiedzialność podjęcia właściwej decyzji o sposobie rozwiązania ciąży i bezpiecznym ukończeniu porodu.

Cięcie cesarskie jako operacja położnicza ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie stwarza niebezpieczeństwo dla matki i dziecka.

Wskazania położnicze do cięcia cesarskiego według kryterium stopnia pilności

Podział uwzględnia cztery grupy wskazań.

 1. Wskazania elektywne – planowe
 2. Wskazania pilne
 3. Wskazania naglące
 4. Wskazania nagłe – natychmiastowe
Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Wskazania elektywne (planowe) do cięcia cesarskiego

Nie ma potrzeby niezwłocznego wykonania operacji – cięcia cesarskiego.  

 • Operacja odbywa się w ustalonym terminie
 • czynniki uniemożliwiające poród siłami natury są znane
 • nie ma bezpośredniego zagrożenia życia matki, ani płodu przed rozpoczęciem czynności skurczowej

Wskazania:

 • nieprawidłowe położenie płodu
 • niewspółmierność płodowo–miednicza (wady anatomiczne miednicy, makrosomia od 4500g, duży płód w cukrzycy od 4250g)
 • cienka blizna macicy poniżej <2mm
 • wskazania pozapołożnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne)

bezpłatna konsultacja prawna

 

Wskazania pilne do cięcia cesarskiego

Czynniki potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki i płodu istnieją, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia w danej chwili, lecz istnieją przesłanki, że pogorszenie może wystąpić w każdej chwili, a dalsze oczekiwanie i ewentualny postęp porodu może pogorszyć sytuację położniczą i warunki do wykonania cięcia.

Wskazania:

 • nieprawidłowe ułożenie główki
 • nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynno­ści skurczowej
 • dystocja szyjkowa
 • ciężki stan przedrzucawkowy
 • poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci

Wskazania naglące do cięcia cesarskiego

Zaburzenia potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu występują i powtarzają się w krótkich odstępach czasu, bezpośrednie zagrożenie życia matki lub płodu może nastąpić w każdej chwili, pacjentka powinna być operowana jak najszybciej.

Wskazania:

 • powtarzające się epizody bradykardii
 • deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu
 • głęboka bradykardia płodu nie reagująca na leczenie zachowawcze

Wskazania nagłe do cięcia cesarskiego

Zaburzenia płodowe lub matczyne występujące w sposób ciągły, bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu matki lub płodu. Cięcie powinno być wykonane natychmiast, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, a nawet bez oznaczenia grupy krwi.

Wskazania:

 • wypadnięcie pępowiny
 • podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • rzucawka
 • zagrażająca rzucawka
 • zaburzenia czynności serca płodu

zadzwoń teraz

Wskazania pozapołożnicze do cięcia cesarskiego

Wskazania poza położnicze powinny być ustalane indywidualnie dla każdej ciężarnej w zespole interdyscyplinarnym.

Wskazania kardiologiczne do cięcia cesarskiego

W zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.

Wskazania pulmonologiczne do cięcia cesarskiego

 • Określa się w czasie ciąży lub w trakcie porodu analizując gazometrię i stopień niewydolności oddechowej objawiający się hiperwentylacją z towarzyszącą hipokapnią, spadkiem saturacji i zaburzeniami pH.
 • Schorzenia ograniczające pojemność życiową płuc.

Wskazania okulistyczne do cięcia cesarskiego

 • Wskazania do operacji cięcia cesarskiego w przypadku niektórych schorzeń mających wpływ na stan narządu wzroku obejmują obecnie wyłącznie zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki.
 • Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii okulisty.

Wskazania ortopedyczne do cięcia cesarskiego

 • W większości pokrywają się z patologią położniczą w obrębie miednicy.
 • Zmiany w kręgosłupie uniemożliwiające poród siłami i drogami natury.
 • Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii ortopedy. Wskazania neurologiczne
 • Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii neurologa.

Wskazania psychiatryczne do cięcia cesarskiego

Są rzadkimi, ale jednymi z bardziej kontrowersyjnych wskazań pozapołożniczych. Najczęściej w uzasadnieniu wskazuje się na brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu. Wiele tego typu wskazań należy traktować krytycznie oraz rozważać je jako wskazania czasowe, które mogą podlegać weryfikacji w czasie skutecznej psychoterapii i farmakoterapii oraz nabywania wiedzy o porodzie w szkole rodzenia.

Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej

Poród w ciąży wielopłodowej, niezależnie od stopnia intensyfikacji opieki prenatalnej, stanowi dla płodów kolejne zagrożenie, znacznie wyższe od stwierdzanego w porodzie jednopłodowym. Występują ze zwiększoną częstością, zarówno wszystkie powikłania, jakie towarzyszą porodowi pojedynczego płodu, jak i inne specyficzne wyłącznie dla ciąż wielopłodowych, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla prawidłowego przebiegu porodu.

Wskazania elektywne do cięcia cesarskiego

 • każda sytuacja nieprawidłowego położenia jednego z płodów
 • zespół TTTS
 • istotna różnica masy ciała płodów>20%

Wskazania względne do cięcia cesarskiego

 • ciąża bliźniacza jednokosmówkowa dwuowodniowa
 • stan po cięciu cesarskim
 • pierworódka: płód pierwszy w położeniu podłużnym główkowym, drugi w innym położeniu.

Wskazania nagłe do cięcia cesarskiego

 • zagrażające niedotlenienie któregokolwiek płodu
 • brak możliwości odbycia porodu drogami rodnymi

Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego

Wskazania do ciecia cesarskiego

 • położenie poprzeczne drugiego płodu
 • objawy zagrożenia niedotlenieniem drugiego płodu
 • wypadnięcie pępowiny drugiego płodu
 • przedwczesne odklejenie łożyska
 • przedłużająca się (>60min.) przerwa pomiędzy porodami bliźniąt w ciąży donoszonej

Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym

Za wskazania do cięcia cesarskiego w przypadku położenia miednicowego płodu należy przyjąć pierworódki bez względu na rodzaj ułożenia płodu.

 • W wybranych przypadkach położenia podłużnego miednicowego płodu, po uwzględnieniu przeciwwskazań, należy podjąć próbę wykonania obrotu zewnętrznego płodu.
 • Poród z położenia podłużnego miednicowego płodu może odbyć się drogami natury przy odpowiednich warunkach współmierności płodowo-miedniczej (obszerna miednica kostna, masa ciała płodu <3500g) oraz przy
  akceptacji takiego rozwiązania przez ciężarną. 
 • do pobrania: wskazania do cięcia cesarskiego ptg do cięcia cesarskiego (pdf)

Więcej o Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do ciecia cesarskiego

tna konsulatacja

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl