Wypadek w komunikacji miejskiej – niebezpieczne tramwaje

Wypadek w komunikacji miejskiej – niebezpieczne tramwajeWypadek w komunikacji miejskiej – niebezpieczne tramwaje

Komunikacja miejska jest kojarzona z takimi hasłami, jak ekonomia, ekologia i bezpieczeństwo. O swój budżet i środowisko naturalne możesz być spokojny. Niemniej jako pasażer możesz ucierpieć – wypadki z udziałem pasażerów jako poszkodowanych często się zdarzają, m.in. w tramwajach. 

W pracy zawodowej prawnik spotyka się z wieloma historiami. Jedna z nich dotyczy wypadku w tramwaju, który zdarzył się rok temu. Spowodował on bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu. Szkoda na osobie objęła pęknięcie szczęki. Po wypadku pojawiły się także zawroty głowy. Leczenie pasażerki nadal trwa. Podobne nieszczęście może spotkać Ciebie – sprawdź, o jakie świadczenia możesz ubiegać się jako ofiara wypadku w komunikacji miejskiej oraz do kogo je kierować.

Po wypadku – protokół z wydarzenia i bilet

Ciężar udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na poszkodowanym pasażerze. Bilet oraz protokół wydarzenia pomogą Ci wykazać związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem oraz zaistnienie zdarzenia. Rozmiar szkody można natomiast wykazać poprzez przedstawienie dokumentacji medycznej, którą także powinno się rzetelnie gromadzić. Pasażer nie ma obowiązku sporządzenia protokołu z wydarzenia – należy to do zadań motorniczego.

Naruszenie ciała i rozstrój zdrowia

Szkoda na osobie może być następstwem wypadku komunikacyjnego z udziałem tramwaju, ale nie tylko – wielu pasażerów doznaje naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia w konsekwencji zbyt gwałtownego hamowania, albo przyciśnięcia drzwiami. Tego typu zdarzenia mogą doprowadzić do stłuczeń, złamań i innych urazów. Ustawodawca wspomniał o szkodzie na osobie i sposobie jej rekompensaty w art. 444 § 1 k.c. oraz w art. 445 § 1 k.c. Zgodnie z brzmieniem wspomnianych przepisów poszkodowany pasażer może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Kompensacja szkody

Kompensacja majątkowej szkody na osobie następuje zgodnie z art. 444 § 1 zd. drugie, a zatem w drodze wypłaty odszkodowania przez podmiot zobowiązany do naprawienia szkody. Odszkodowanie ma postać sumy pieniężnej wypłacanej w wysokości odpowiadającej wszelkim kosztom leczenia. Naprawienie niemajątkowej szkody na osobie następuje na podstawie art. 445 § 1, a zatem w drodze zadośćuczynienia, które również ma postać sumy pieniężnej, tyle że jego zadaniem jest rekompensata krzywdy (cierpienia fizycznego, cierpienia psychicznego). Zgodnie z orzeczeniem wyr. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r. (sygn. akt III Apa 9/04), zadośćuczynienie pieniężne powinno zostać ustalone z uwzględnieniem rozmiaru cierpień fizycznych związanych z samym zdarzeniem, a także dolegliwości bólowych, które powstały w następstwie urazu i długotrwałego leczenia. Stan faktyczny dotyczył domagania się zasądzenia od Zakładu Komunikacji roszczeń odszkodowawczych, m.in. zadośćuczynienia w kwocie 40.000 zł, a sąd okręgowy zasądził 10.000 zł. Ostatecznie wyrokiem sądu apelacyjnego zostało przyznane poszkodowanemu 20.000 zł zadośćuczynienia.

Kto ma obowiązek wypłaty odszkodowania?

Obowiązek wypłaty odszkodowania spoczywa na motorniczym, jako na sprawcy zdarzenia, na podstawie art. 415 k.c. Niemniej dla poszkodowanego korzystne może być także skierowanie roszczenia do pracodawcy motorniczego. Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyłącznie pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

Pracodawca motorniczego, czyli przedsiębiorstwo świadczące usługi komunikacji miejskiej przeważnie ma zawartą umowę OC z zakładem ubezpieczeń, który w razie wypadku komunikacyjnego wypłaca poszkodowanemu pasażerowi należne świadczenia.

Terminy przedawnienia roszczeń

Szkoda na osobie przedawnia się nie wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia, zgodnie z art. 4421 § 3 k.c. Należy dodać, że osobą obowiązaną do naprawienia szkody w przypadku wypadku w komunikacji miejskiej będzie nie motorniczy, lecz jego pracodawca. W praktyce przedsiębiorstwo zajmujące się świadczeniem miejskich usług komunikacyjnych zwykle zawiera umowę OC. Wtedy poszkodowany powinien zgłosić swoje roszczenie zakładowi ubezpieczeń.

3 – letni termin przedawnienia jest liczony od momentu, w którym poszkodowany posiada wiedzę o szkodzie i o podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia jednocześnie. Ma to duże znaczenie w odniesieniu do szkód przyszłych, które nie ujawniają się bezpośrednio po wypadku komunikacyjnym, lecz w późniejszym terminie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});