Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę?

Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę?Wypadek w miejscu pracy jest zdarzeniem wywołującym szkodę na mieniu i na osobie. Odpowiedzialność za wypadek może ponosić ubezpieczyciel, a w określonych przypadkach także pracodawca.

Pracownik, który doznał urazu w konsekwencji wypadku przy pracy może ubiegać się o świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dalej jako u.s.w. Gdy zdarzenie wywołujące szkodę wypełnia przesłanki ustawowej definicji wypadku przy pracy odpowiedzialność ponosi ZUS, a świadczenia są wypłacane z funduszu wypadkowego prowadzonego w ramach FUS.

Utrata prawa do świadczeń

W razie wypadku przy pracy pracownik ma prawo do szeregu świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego. Niemniej nie przysługują one jeżeli wyłączną przyczyną zdarzenia wywołującego szkodę było naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane umyślnie bądź w wyniku rażącego niedbalstwa. Drugim przypadkiem, w którym odpowiedzialność nie obciąża ubezpieczyciela jest przyczynienie się przez ubezpieczonego w znacznym stopniu do spowodowania wypadku poprzez świadczenie pracy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Odpowiedzialność pracodawcy

Najczęstszą przyczyną wypadku przy pracy jest niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywających na pracodawcy. W konsekwencji zdarzenie wywołujące szkodę może być uznane jednocześnie za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.s.w. oraz za delikt z art. 415 k.c. lub czyn zabroniony. Wówczas pracownik ma prawo do uzyskania świadczeń przysługujących mu na mocy przepisów u.s.w. oraz należnych świadczeń od sprawcy szkody – od pracodawcy – na mocy k.c. Wtedy konieczne jest wykazanie, że to pracodawca lub podmiot działający w jego imieniu jest sprawcą. Pracownik może ubiegać się o odszkodowanie lub rentę (art. 444 k.c.) oraz zadośćuczynienie (art. 445 k.c, art. 448 k.c.).

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});