odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodęWypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę?

Wypadek w miejscu pracy jest zdarzeniem wywołującym szkodę na mieniu i na osobie. Odpowiedzialność za wypadek może ponosić ubezpieczyciel, a w określonych przypadkach także pracodawca.

Pracownik, który doznał urazu w konsekwencji wypadku przy pracy może ubiegać się o świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dalej jako u.s.w. Gdy zdarzenie wywołujące szkodę wypełnia przesłanki ustawowej definicji wypadku przy pracy odpowiedzialność ponosi ZUS, a świadczenia są wypłacane z funduszu wypadkowego prowadzonego w ramach FUS.

bezpłatna konsultacja prawna

Wypadek w miejscu pracy – utrata prawa do świadczeń

W razie wypadku przy pracy pracownik ma prawo do szeregu świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego. Niemniej nie przysługują one jeżeli wyłączną przyczyną zdarzenia wywołującego szkodę było naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane umyślnie bądź w wyniku rażącego niedbalstwa. Drugim przypadkiem, w którym odpowiedzialność nie obciąża ubezpieczyciela jest przyczynienie się przez ubezpieczonego w znacznym stopniu do spowodowania wypadku poprzez świadczenie pracy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Wypadek w miejscu pracy – odpowiedzialność pracodawcy

Najczęstszą przyczyną wypadku przy pracy jest niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywających na pracodawcy. W konsekwencji zdarzenie wywołujące szkodę może być uznane jednocześnie za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.s.w. oraz za delikt z art. 415 k.c. lub czyn zabroniony. Wówczas pracownik ma prawo do uzyskania świadczeń przysługujących mu na mocy przepisów u.s.w. oraz należnych świadczeń od sprawcy szkody – od pracodawcy – na mocy k.c. Wtedy konieczne jest wykazanie, że to pracodawca lub podmiot działający w jego imieniu jest sprawcą. Pracownik może ubiegać się o odszkodowanie lub rentę (art. 444 k.c.) oraz zadośćuczynienie (art. 445 k.c, art. 448 k.c.).

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl