odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek w pracyWypadek w pracy EU – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują

Wypadek w pracy może powodować naruszenie ciała i rozstrój zdrowia, czego konsekwencją może być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Należne świadczenia są wypłacane z funduszu wypadkowego.

Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem spowodowanym zewnętrzną przyczyną, powodującym uraz lub śmierć (art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dalej jako u.s.w.). Warunkiem koniecznym dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy jest wystąpienie go podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy. Pod pojęciem urazu należy rozumieć uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka w wyniku działania czynnika zewnętrznego, zgodnie z art. 2 pkt 13 u.s.w.

bezpłatna konsultacja prawna

Wypadek w pracy EU – fundusz wypadkowy

Świadczenia należne pracownikowi, który stał się ofiarą wypadku przy pracy są wypłacane z funduszu wypadkowego. Utworzono go w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składka na ubezpieczenie wypadkowe pracownika jest opłacana przez pracodawcę. Wysokość składki wynosi w granicach 0,40% – 8,12% podstawy wymiaru. Jej wartość zależy od ryzyka zawodowego i stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku przy pracy.

Wypadek w pracy EU – zasiłek chorobowy i wyrównawczy

Katalog świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy został określony w art. 6 ust. 1 u.s.w. Obejmuje on m.in. zasiłek chorobowy i zasiłek wyrównawczy. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi niezależnie od okresu wyczekiwania w wysokości 100% podstawy wymiaru. Nie ma znaczenia długość okresu zatrudnienia. Zasiłek wyrównawczy przysługuje natomiast ubezpieczonemu, którego wynagrodzenie zostało obniżone w konsekwencji stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wypadek w pracy EU – odszkodowanie i renta

W katalogu świadczeń przysługujących poszkodowanemu pracownikowi znajdują się także jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta szkoleniowa.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał uszczerbku na zdrowiu mającego długotrwały lub stały charakter. Wysokość tego świadczenia wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia liczonego za każdy procent uszczerbku. Sposób obliczenia wartości należnego odszkodowania jest dość skomplikowany. Omawiane świadczenie nie jest przyznawane przez sąd, lecz przez organ rentowy w drodze decyzji (ZUS).

Kolejnym świadczeniem, o które może ubiegać się pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy jest renta z tytułu niezdolności do pracy, albo renta szkoleniowa. Drugie ze świadczeń przysługuje w przypadku, gdy wobec ubezpieczonego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego. Jej celem jest przygotowanie pracownika do podjęcia pracy w innym zawodzie z powodu niezdolności do pracy w dotychczasowym.

zadzwoń teraz

Wypadek w pracy EU – inne świadczenia

Inne świadczenia należne pracownikowi, który doznał szkody w miejscu pracy obejmują świadczenie rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, a także zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który pozostaje niezdolny do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. Warunkiem jego przyznania są pomyślne rokowania. Dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza muszą stwarzać realne szanse na odzyskanie zdolności do pracy. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne nie zostanie przyznane. Przysługuje ono w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego, podstawa wymiaru i ich wysokość oraz zasady wypłaty należy określać w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego z uwzględnieniem regulacji u.s.w. (art. 7 u.s.w.).

Przedstawione pokrótce świadczenia mogą zostać przyznane pracownikowi wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione trzy przesłanki ustawowe wypadku przy pracy. Należą do nich: nagłość, zewnętrzność przyczyny powodującej uraz lub śmierć oraz związek z pracą. Nieudowodnienie choćby jednej z nich uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń związanych z wyżej przedstawionymi świadczeniami. Dlatego też zalecane jest skorzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl