odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek w rolnictwieWypadek w rolnictwie – jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadek rolniczy jest bezpośrednio związany z pracą w gospodarstwie rolnym. Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego doszło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Działalność ta może wiązać się z pewnym niebezpieczeństwem związanym przede wszystkim z używaniem urządzeń, maszyn i narzędzi rolniczych.

Za wypadek przy pracy rolniczej można także uznać wypadek, który nastąpił na terenie gospodarstwa rolnego, które poszkodowany prowadzi lub stale w nim pracuje, jak również wypadek w drodze z mieszkania do gospodarstwa lub odwrotnie.

bezpłatna konsultacja prawna

Wypadek w rolnictwie – co należy zrobić jeśli doszło do wypadku?

Postępowanie przed KRUS

Jeśli doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym należy zgłosić to do najbliższej placówki terenowej KRUS, nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia można dokonać również pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

Osoba zgłaszająca wypadek powinna przede wszystkim:

 • zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, o ile to możliwe
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem
 • wskazać świadków wypadku
 • dostarczyć dokumentację medyczną
 • udzielić pracownikowi KRUS wszelkich informacji dot. wypadku

Po przyjęciu zgłoszenia KRUS po pierwsze, ustala czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu w dniu wypadku. Jeżeli tak, wówczas niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe, by wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.

Po zakończonym postępowaniu dowodowym ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku KRUS sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół powypadkowy, z których jeden doręcza poszkodowanemu.  Jeśli natomiast poszkodowany zmarł wskutek wypadku, protokół doręczony jest uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie.

Poszkodowany (lub uprawniony członek rodziny) ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie ma prawo zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania, bądź nie,  zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej.

Jeśli zdarzenie to zostanie uznane za wypadek rolniczy, rolnikowi, który doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania ustala się proporcjonalnie do określonego procentowo uszczerbku na zdrowiu.

zadzwoń teraz

Wypadek w rolnictwie – odszkodowanie z OC rolnika

Należy pamiętać, że poszkodowanemu za wszelkie doznane szkody, przysługuje odszkodowanie z tytułu OC rolnika, do którego należy gospodarstwo.

Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili:

 • śmierci osob
 • uszkodzeń ciała
 • rozstroju zdrowia
 • oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia

Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje poszkodowanym za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które powstały w wyniku:

 • pędzenia bydła
 • prowadzonych prac polowych
 • ruchu na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych
 • a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym

Wypadek w rolnictwie – gdzie szukać pomocy?

Ucierpiałeś w wyniku wypadku w rolnictwie? Doznałeś trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu? Zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację!

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl