Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – kto wypłaci odszkodowanie? Wypadek rolnika w jego gospodarstwie rolnym może powodować szkody, których pokrycie ze środków własnych może być utrudnione, albo wręcz niemożliwe Rolnik ma obowiązek posiadania trzech rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych oraz obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych. Ponadto, rolnik Czytaj dalej »

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie – kto jest objęty ochroną? Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie należy do grona społecznych ubezpieczeń rolniczych. Obejmuje ono rolników oraz pracujących z nimi domowników Podmiotowy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, albo są obywatelami państw członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także cudzoziemców przebywających w Polsce na Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym Ubezpieczenie w KRUS-ie gwarantuje określone świadczenie, które przysługuje w razie wypadku rolniczego. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia o ubezpieczeniu społecznym rolników, przysługuje poszkodowanemu w razie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej. Świadczenie jest wypłacane także w Czytaj dalej »

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę? Sprawdź, czy KRUS ją naprawi! Istniejący układ gruntów rolnych powoduje, że gospodarstwa rolne są blisko siebie. O wyrządzenie szkody sąsiadowi nie trudno. KRUS może ją naprawić, ale nie w każdym przypadku. Jednym z rodzajów ubezpieczeń społecznych rolników jest ubezpieczenie wypadkowe, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – od ubezpieczyciela czy KRUS-u?  Wypadek rolniczy jest zdarzeniem powodującym szkodę w gospodarstwie rolnym lub na osobie – rolnika i innych osób pracujących w gospodarstwie bądź członków jego rodziny. Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym może ubiegać się o odszkodowanie z KRUS, albo od zakładu ubezpieczeń z tytułu następstw od nieszczęśliwych wypadków Czytaj dalej »

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika – zakres i wysokość Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody na osobie lub na mieniu. Ubezpieczenie OC rolnika pełni rolę kompensacyjną i gwarancyjną. Zapewnia ono osobie poszkodowanej możliwość skutecznego ubiegania się o należne odszkodowanie. Ubezpieczenie OC rolnika jest obowiązkowe, co wynika z art. 47 ust. 1 ustawy Czytaj dalej »

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę ? Wiele osób dostając od zakładu ubezpieczeń propozycję zawarcia ugody. Dzięki temu szybko zostaną im wypłacone świadczenia. W większości przypadków niestety jest to błędne postępowanie. Zakłady ubezpieczeń kierują się przede wszystkim swoim interesem ekonomicznym, a nie dobrem osób poszkodowanych i troską o to, by jak najszybciej otrzymali tak potrzebne im pieniądze. Należy Czytaj dalej »

Obowiązkowe ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego i Budynków wchodzących w skład tego gospodarstwa Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 o obowiązkowym ubezpieczeniu, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rolnik ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skutkującą, co do zasady możliwością dochodzenia odszkodowania w razie „wypadku”. Powyższa ustawa określa m. in Czytaj dalej »