odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

wysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnymWysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym

Wysokość zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny jest ustalana zgodnie z art. 446 § 4 k.c.

Wysokość zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 § 4 k.c.), stanowi komplementarne świadczenia związane z zaspokojeniem krzywd i szkód po stronie najbliższych członków rodziny zmarłego, mających źródła w odpowiedzialności deliktowej.

Patrząc na wymiar ekonomiczny zadośćuczynienia, należy je kwalifikować jako podstawowe świadczenie, którego celem jest kompensata powstałej krzywdy. Krzywda jest szkodą o charakterze niemajątkowym, po stronie najbliższych zmarłego poszkodowanego.

bezpłatna konsultacja prawna

Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym dla najbliższych członków rodziny – co to za świadczenie?

Zadośćuczynienie to świadczenie:

 • jednorazowe, bowiem przy jego określaniu należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy – łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości
 • pieniężne, wyrażone w środkach płatniczych
 • mające stanowić sposób złagodzenia ogółu cierpień po utracie osoby najbliższej, gdyż jego celem jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanych z doznaną krzywdą, która może przejawić się szeregiem negatywnych zjawisk w psychice i dalszej emocjonalnej egzystencji uprawnionego
 • osobiste, tzn. przynależne wyłącznie uprawnionemu najbliższemu członkowi rodziny zmarłego poszkodowanego
 • fakultatywne, tzn. uznaniowe, bowiem sądowi orzekającemu pozostawia się swobodę w przyznaniu i określeniu jego wysokości. Fakultatywność powoduje, że skład orzekający analizując każdorazowo ogół okoliczności w sprawie może uwzględnić, bądź oddalić roszczenie; przy uwzględnieniu roszczenia wysokość zadośćuczynienia zależeć będzie od całokształtu negatywnych skutków w sferze niematerialnej krzywdy, czyli głównie jej rozmiaru i intensywności

Jak ustalana jest wysokość zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny?

Podobnie jak w przypadku zadośćuczynienia na rzecz osób bezpośrednio poszkodowanych z art. 445 § 1 k.c., najistotniejszą kwestią dla praktyki pozostaje miarkowanie jego wysokości, czyli ustalanie jego wartości.

Faktem jest, iż art. 446 § 4 k.c. w żaden sposób nie limituje wysokości zadośćuczynienia, a do jego przyznania wystarczy jedna przesłanka, tj. wykazanie, iż występujący z roszczeniem należy do kręgu najbliższych członków rodziny zmarłego.

Ustalając kwotę zadośćuczynienia, każde konkretne roszczenie należy rozpatrywać indywidualnie. W szczególności z uwzględnieniem różnorodnych czynników, które zapewne z biegiem czasu szerzej opisze judykatura.

Co wpływa na wysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym dla najbliższych członków rodziny?

W określaniu wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych, znajdują się kolejno takie czynniki jak:

 • długotrwałość cierpień i bólu po śmierci najbliższego, trauma, ogrom doznanego cierpienia
 • poczucie osamotnienia, cierpienia natury moralnej i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej
 • stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy, wsparcia i opieki osoby bliskiej
 • poczucie straty, żalu, tęsknoty, silne przeżywanie żałoby po zmarłym
 • utrata czerpania przyjemności z życia rodzinnego
 • wiek uprawnionego do zadośćuczynienia

Podobnie, wyjątkowo pomocny w wycenie omawianego świadczenia może okazać się inny otwarty katalog uniwersalnych czynników, związany z szeregiem zaburzeń sytuacji rodzinnej po śmierci najbliższego, tj.:

 • uprzednio występujący stopień pokrewieństwa, ale także bliskości, zażyłości, przyjaźni i wspólności pomiędzy uprawnionym a zmarłym
 • zaburzenia w prawidłowym funkcjono­waniu struktury rodzinnej, dramatyzm doznań osób najbliższych zmarłego
 • rola zmarłego jaką pełnił w rodzinie np. ukochana matka, dziadek scalający całą rodzinę etc.
 • potencjalny okres traumy najbliższych i dochodzenia członków rodziny do względnej normalności

Wysokość zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny – miarkowanie zadośćuczynienia

Podejmując praktyczną próbę wskazania na zindywidualizowane czynniki pomocne w miarkowaniu zadośćuczynienia po stronie uprawnionych do niego dzieci zmarłego uważamy, że powinny nimi być głównie:

 • brak troski i opieki ze strony rodzica, brak jego pomocy w przyszłym wychowaniu, poczucie sieroctwa, poczucie niższej wartości wobec rówieśników;
 • osamotnienie i trudności życiowe dziecka, które w okresie dorastania, a także później nie będzie korzystało ze wsparcia jednego lub w dramatycznych przypadkach obojga rodziców;
 • cierpienia i zachwianie poczucia bezpieczeństwa, perspektywa życia bez wsparcia rodziców.

Zdecydowanie inaczej będzie wyglądał otwarty katalog czynników po stronie rodziców po śmierci dziecka, który czynnikami pomocnymi w określaniu wysokości zadośćuczynienia winien obejmować:

 • nagłe i brutalne rozerwanie więzi rodzica z dzieckiem, utrata prawa rodzica do wychowywania, obserwacji kolejnych etapów życia własnego dziecka;
 • poczucie krzywdy i bólu, które wywołane jest utratą dziecka, stan psychiczny rodzica po zdarzeniu
 • pozbawienie możliwości radowania się z zakładanej przez dziecko rodziny, obserwowania dorosłości i samodzielności dziecka
 • perspektywa ukończenia przez dziecko nauki, podjęcia pracy oraz przyczynienia się do poprawy sytuacji życiowej członków rodziny
 • wspólne zamieszkiwanie z rodzicami oraz pomoc, którą świadczyło dziecko względem rodziców i na rzecz gospodarstwa domowego
 • inne czynniki wpływające na poczucie krzywdy uzależnione od konkretnego stanu faktycznego. Trzeba będzie poszukiwać każdorazowo w indywidualnej sprawie np. niemożność posiadania potomstwa przy jednoczesnej utracie dziecka lub dzieci

zadzwoń teraz

Wysokość zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny – otwarty katalog czynników

Jeszcze inaczej będzie wyglądał otwarty katalog czynników po stronie małżonków w przypadku śmierci jednego z nich. Mogą to być kolejno:

 • poczucie bezradności życiowej, bezsilności wobec trudności życiowych; samotność i strach przed nią w przyszłości
 • niemożność realizacji planów, niekorzystne widoki i możliwości w przyszłości, konieczność układania sobie życia od nowa
 • pozbawienie rodzinnego oparcia, małżeńskiego wsparcia
 • konieczność samodzielnego wychowania dzieci oraz związane z tym napięcia psychiczne
 • niemożność wykonywania pracy, osłabienie aktywności życiowej ze względu na napięcia psychiczne po śmierci małżonka
 • trudności wynikające z wieku, bądź wręcz brak możliwości ułożenia sobie życia po śmierci małżonka

W zbiorze orzeczeń wskazywano także na inne czynniki, które były brane pod uwagę przy miarkowaniu zadośćuczynienia. Były nimi:

 • silne więzi pomiędzy synem i matką oraz znaczny rozmiar cierpień, jakie syn przeżył po jej śmierci
 • szczególnie emocjonalna więź łącząca matkę ze zmarłą córką, wobec faktu, że od wielu lat wspólnie mieszkały i stanowiły dla siebie podporę, co było szczególnie istotne w przypadku matki, będącej starszą i schorowaną osobą
 • szok psychiczny konkubiny po śmierci jej życiowego partnera, u której rozpoznano zaburzenia adaptacyjne, a także jej wiek ogranicza perspektywy znalezienia nowego partnera i stworzenia związku

Z uwagi na wyjątkowo pojemny krąg potencjalnie uprawnionych do zadośćuczynienia, sugerowane powyżej otwarte katalogi czynników pomocnych w miarkowaniu jego wysokości będą zapewne przez judykaturę uzupełniane i z biegiem lat rozszerzane.

Dla przykładu, w wyroku z dnia 15 marca 2010r. (sygn. akt IC 1503/09) Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny zasądził na rzecz pośrednio poszkodowanej młodej małżonki zadośćuczynienie po tragicznej śmierci jej męża w wysokości 230 000 zł.

Wysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym – gdzie szukać pomocy, aby uzyskać najwyższe zadośćuczynienie?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami, jesteśmy kancelarią odszkodowawczą, która specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić, jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl