odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjentaWysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Na podstawie art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” pacjent, bez którego zgody wykonano zabieg leczniczy może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W artykule zatytułowanym Jakie kwoty są zasądzane przez sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta? wskazano przykładowe wielkości orzekanych sum pieniężnych. Jednakże, w pierwszej kolejności należy przeanalizować okoliczności, które wpływają na wysokość przedmiotowego zadośćuczynienia.

Kodeks cywilny nie określa okoliczności, od których zależy wysokość zadośćuczynienia. W związku z powyższym, należy sięgnąć do orzecznictwa sądów powszechnych.

bezpłatna konsultacja prawna

Wysokość zadośćuczynienia – orzecznictwo sądów

W wyroku z dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI ACa 486/14 wskazał, iż „określenie wysokości należnego zadośćuczynienia ustawodawca pozostawił sądowi wskazując jedynie, że ma to być odpowiednia suma w stosunku do doznanej krzywdy, ustalonej przez sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy.

Wprawdzie odczucie krzywdy jest pojęciem subiektywnym i niewymiernym, jednak określając wysokość zadośćuczynienia sąd winien kierować się przesłankami obiektywnymi, biorąc pod uwagę szeroko rozumiane cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego (ich intensywność, czas trwania), w tym skutki jakie zdarzenie wywarło w ograniczeniach w życiu codziennym, planach życiowych, w sferze zawodowej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i w dotychczasowym środowisku. Zarówno okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia, jak i kryteria ich oceny powinny być rozważone indywidualnie w związku z konkretną osobą poszkodowanego”.

Warto także przytoczyć treść wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt I C 72/12, zgodnie z którym: „(…) zadośćuczynienie pieniężne ma na celu przede wszystkim złagodzenie doznanych cierpień i traumatycznych przyjąć, zatem uznać należy, iż winno ono być pochodną wielkości doznanej krzywdy, wyrażoną w odpowiedniej sumie. Kryteria istotne przy ustalaniu [odpowiedniej] sumy zadośćuczynienia to: rodzaj naruszonego dobra, zakres i rodzaj rozstroju zdrowia, czas trwania cierpień, wiek pokrzywdzonego, intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych, rokowania na przyszłość, jak i stopień winy sprawcy (…)”.

zadzwoń teraz

Wysokość zadośćuczynienia – co sąd bierze pod uwagę

Przy ustalając wysokość sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę Sąd bierze pod uwagę m.in.:

  • cierpienia fizyczne pacjenta
  • cierpienia psychiczne pacjenta bezpośrednio związane ze stanem zdrowia
  • intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych
  • czas trwania cierpień
  • rodzaj naruszonego dobra prawnego u pacjenta
  • zakres i rodzaj rozstroju zdrowia
  • wiek pokrzywdzonego pacjenta
  • rokowania na przyszłość
  • następstwa naruszenia dóbr osobistych, tj. odczuwalny dyskomfort w wyglądzie,poczucie osamotnienia, nieprzydatność społeczna bądź wykluczenie społeczne, itp.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę związaną z wykonaniem zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta jest ustalana na podstawie wielu czynników.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl