Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Wysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjentaWysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Na podstawie art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” pacjent, bez którego zgody wykonano zabieg leczniczy może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W artykule zatytułowanym Jakie kwoty są zasądzane przez sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta? wskazano przykładowe wielkości orzekanych sum pieniężnych. Jednakże, w pierwszej kolejności należy przeanalizować okoliczności, które wpływają na wysokość przedmiotowego zadośćuczynienia.

Kodeks cywilny nie określa okoliczności, od których zależy wysokość zadośćuczynienia. W związku z powyższym, należy sięgnąć do orzecznictwa sądów powszechnych.

bezpłatna konsultacja prawna

Wysokość zadośćuczynienia – orzecznictwo sądów

W wyroku z dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI ACa 486/14 wskazał, iż „określenie wysokości należnego zadośćuczynienia ustawodawca pozostawił sądowi wskazując jedynie, że ma to być odpowiednia suma w stosunku do doznanej krzywdy, ustalonej przez sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy.

Wprawdzie odczucie krzywdy jest pojęciem subiektywnym i niewymiernym, jednak określając wysokość zadośćuczynienia sąd winien kierować się przesłankami obiektywnymi, biorąc pod uwagę szeroko rozumiane cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego (ich intensywność, czas trwania), w tym skutki jakie zdarzenie wywarło w ograniczeniach w życiu codziennym, planach życiowych, w sferze zawodowej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i w dotychczasowym środowisku. Zarówno okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia, jak i kryteria ich oceny powinny być rozważone indywidualnie w związku z konkretną osobą poszkodowanego”.

Warto także przytoczyć treść wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt I C 72/12, zgodnie z którym: „(…) zadośćuczynienie pieniężne ma na celu przede wszystkim złagodzenie doznanych cierpień i traumatycznych przyjąć, zatem uznać należy, iż winno ono być pochodną wielkości doznanej krzywdy, wyrażoną w odpowiedniej sumie. Kryteria istotne przy ustalaniu [odpowiedniej] sumy zadośćuczynienia to: rodzaj naruszonego dobra, zakres i rodzaj rozstroju zdrowia, czas trwania cierpień, wiek pokrzywdzonego, intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych, rokowania na przyszłość, jak i stopień winy sprawcy (…)”.

zadzwoń teraz

Wysokość zadośćuczynienia – co sąd bierze pod uwagę

Przy ustalając wysokość sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę Sąd bierze pod uwagę m.in.:

  • cierpienia fizyczne pacjenta
  • cierpienia psychiczne pacjenta bezpośrednio związane ze stanem zdrowia
  • intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych
  • czas trwania cierpień
  • rodzaj naruszonego dobra prawnego u pacjenta
  • zakres i rodzaj rozstroju zdrowia
  • wiek pokrzywdzonego pacjenta
  • rokowania na przyszłość
  • następstwa naruszenia dóbr osobistych, tj. odczuwalny dyskomfort w wyglądzie,poczucie osamotnienia, nieprzydatność społeczna bądź wykluczenie społeczne, itp.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę związaną z wykonaniem zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta jest ustalana na podstawie wielu czynników.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl