Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Zadośćuczynienie po śmierciZadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka rodziny

Jeśli w wyniku wypadku w przeciągu ostatnich 20 lat straciłeś bliską Ci osobę, możesz ubiegać się o zadośćuczynienia po śmierci najbliższego członka rodziny.

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość otrzymania po śmierci najbliższego członka rodziny zadośćuczynienia pieniężnego – zaspokajania.

bezpłatna porada prawna

ZADOŚĆUCZYNIENIE TO ŚWIADCZENIE:

  • jednorazowe, bowiem przy jego określaniu należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości.

W przypadkach, gdy krzywdy nie można ustalić w pełnym zakresie, otwarta pozostanie droga do odrębnego przyznania dodatkowej sumy tytułem zadośćuczynienia. Sytuacja taka ma miejsce kiedy ma miejsce ujawnienie się nowej i jednocześnie odrębnej krzywdy. Np. wystąpienie schorzeń depresyjnych będących następstwem bólu i osamotnienia po stracie bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie nie może też ulegać podziałom i nie może być wypłacane w formie świadczeń rentowych, czy też okresowych.

  • pieniężne wyrażone i realizowane w środkach finansowych;
  • mające stanowić sposób złagodzenia ogółu cierpień po utracie osoby najbliższej. Celem jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanych z doznaną krzywdą. Krzywda ta może przejawić się szeregiem negatywnych zjawisk w psychice i dalszej emocjonalnej egzystencji uprawnionego;
  • osobiste, tzn. przynależne wyłącznie uprawnionemu najbliższemu członkowi rodziny zmarłego poszkodowanego, przy czym nie będzie tutaj wyjątków jak to ma miejsce w art. 445 § 1 k.c.

Zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka rodziny- a co ze spadkiem?

Roszczenie o zadośćuczynienie jest ściśle związane z osobą uprawnionego i wraz z jej śmiercią wygasa, nie wchodząc do spadku po niej;

  • fakultatywne, tzn. uznaniowe, bowiem sądowi orzekającemu pozostawia się swobodę w przyznaniu i określeniu jego wysokości. Fakultatywność powoduje, że skład orzekający analizując każdorazowo ogół okoliczności w sprawie może uwzględnić, bądź oddalić roszczenie. Przy uwzględnieniu roszczenia wysokość zadośćuczynienia zależeć będzie od całokształtu negatywnych skutków w sferze niematerialnej krzywdy – głównie jej rozmiaru i intensywności

W dniu 13 maja 2008 została opublikowana nowelizacja ustawy wprowadzająca do systemu prawnego „nową” instytucję zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 731 .

Nowelizacja ta przyniosła korzystne rozszerzenie katalogu świadczeń, dla pośrednio poszkodowanych, należnych z tytułu szkód osobowych o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę służące najbliższym członkom rodziny zmarłego.

Osoby, które utraciły najbliższego przed 3 sierpnia 2008r również mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. (uchwała Sądu Najwyższego z dniu 22 października 2010r. (sygn. akt III CZP 76/10)

W ostatnim czasie również Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. akt III CZP 32/11) jednoznacznie wskazał, iż „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”.

W tym miejscu należy nadmienić, iż zadośćuczynienie jest tylko jednym z kilku składników odszkodowania, o które mogą starać się członkowie rodziny zmarłego.

zadzwoń teraz

Zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka rodziny – wysokość

Wysokość zadośćuczynienia jest jednakże sprawa wielce indywidualna i bezpośrednio związaną z wykazana przed Sądem więzią i skutkami utraty bliskiej osoby.

Dla przykładu w wyroku z dnia 15 marca 2010r. (sygn. akt IC 1503/09) Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny zasądził na rzecz pośrednio poszkodowanej młodej małżonki zadośćuczynienie po tragicznej śmierci jej męża w wysokości 230 000 zł.

Miarkując wysokość świadczenia sąd wskazał na silny wstrząs po jej stronie, apatię i zaburzenia adaptacyjne powodujące niechęć do życia, niechęć do podejmowania leczenia, ciężki stan zdrowia psychicznego i nastroju, brak możliwości uczestnictwa w pogrzebie męża, wyjątkowo silne przeżycie traumatyczne gdyż utrata małżonka nastąpiła na początku trwania małżeństwa i w jej młodym wieku, a tym samym konsekwencje wypadku będą ciążyć na poszkodowanej przez długi czas. Ponadto sąd stwierdził, że małżonkowie byli ze sobą związani silną więzią emocjonalną, co dodatkowo pogłębiło stany depresyjne po stronie poszkodowanej oraz zwiększyło jej apatię. Sąd wskazał również, że wszelkie dotychczasowe plany życiowe poszkodowana wiązała z mężem, a w wyniku jego śmierci została zmuszona do ich całkowitej zmiany

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl