odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – kiedy i komu przysługuje?

Śmierć dziecka przy porodzie jest przykładem następstwa błędu medycznego. Wspomniane zdarzenie wywołuje cierpienie rodziców. Z tego tytułu przysługuje im stosowne roszczenie wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka jest rekompensatą pieniężną, której główny cel polega na złagodzeniu doznanych i odczuwanych cierpień psychicznych i fizycznych (wyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.06.2014 r., I ACa 1822/13). Dostarczenie środków finansowych rodzicom zmarłego potomka może wspomóc powrót do normalnej, codziennej aktywności sprzed traumatycznego wydarzenia.

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć dziecka?

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka przysługuje rodzicom, którzy doznali krzywdy z powodu tego zdarzenia. Ulega ono przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Krzywda jest postacią niemajątkową szkody na osobie, dlatego w omawianym przypadku należy stosować art. 4421 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Po upływie podanego terminu roszczenie nie wygasa. Niemniej nie można dochodzić go skutecznie przed sądem.

Ustawodawca nie określił szczegółowych przesłanek przyznania omawianego świadczenia pieniężnego. Uniwersalne kryteria przyznania zadośćuczynienia zostały określone w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Ich katalog pozostaje otwarty. Ponadto, sąd uwzględnia każdorazowo wszystkie okoliczności sprawy. Na ich podstawie ocenia on zasadność roszczenia.

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – jak ustalić wysokość zadośćuczynienia za śmierć dziecka?

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć dziecka jest uzależniona od okoliczności rozpatrywanej sprawy. Sąd bierze pod uwagę uniwersalne kryteria oraz czynniki zindywidualizowane dotyczące między innymi więzi istniejących między zmarłym dzieckiem a rodzicami. Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia uwzględnia w szczególności długotrwałość i stopień cierpienia po śmierci dziecka, poczucie osamotnienia, cierpienie natury moralnej i wstrząs psychiczny, a także poczucie straty, żalu i silne przeżywanie żałoby po zmarłym dziecku (por. wyr. SN z dnia 18.06.2014 r. V CSK 418/13).

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – kto jest zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia za śmierć dziecka?

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka przy porodzie powinno być wypłacone przez sprawcę, czyli lekarza. Niemniej w niektórych przypadkach zobowiązanym do wypłaty tego świadczenia pieniężnego jest szpital i jego ubezpieczyciel w ramach umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to sytuacji, gdy lekarz jest zatrudniony w placówce służby zdrowia (art. 430 k.c. in fine) oraz tzw. winy anonimowej. Występuje ona wtedy, gdy nie można przypisać winy zindywidualizowanemu podmiotowi. Wtedy powództwo wytacza się przeciw szpitalowi.

Jako eksperci w dziedzinie dochodzenie odszkodowań szpitalnych wiemy, jak szybko i skutecznie uzyskać należną rekompensatę pieniężną z tytułu krzywdy związanej ze śmiercią dziecka. Posiadamy specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa medycznego. Możesz nam zaufać.

Zgłoś szkodę naszej kancelarii. Zadzwoń lub napisz e-mail przedstawiając zarys okoliczności traumatycznego zdarzenia. Czekamy na Twoją wiadomość. Przeanalizujemy bezpłatnie przesłane nam informacje i skontaktujemy się z Tobą.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.