odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Zadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzyZadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzy

W przypadku, gdy dziecko na skutek błędu lekarzy rodzi się niepełnosprawne matce i dziecku należy się  zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta .

Zadośćuczynienie – dziecko może żądać

Dziecko może żądać:

  • na podstawie art. 445 § 1 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;
  • na podstawie art. 444§1 k.c odszkodowanie obejmujące zwrot wszelkich kosztów wynikłych z błędu, takich jak koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej, dojazdów związanych z leczeniem, kosztów specjalnej diety lub utraconych dochodów. Jeżeli następstwa błędu popełnionego przy porodzie mają charakter utrwalony i powodują stałe zwiększenie potrzeb matki lub dziecka;
  • na podstawie art. 444§2 k.c rentę z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość spowodowanych błędem medycznym popełnionym w czasie porodu.

bezpłatna konsultacja prawna

Zadośćuczynienie – matka może natomiast żądać

Matka może natomiast żądać:

zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. Z przywołanego art. 448 k.c wynika, iż ,,W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.”

Urodzenie chorego i niepełnosprawnego do końca życia dziecka – w wyniku błędów i zaniedbań lekarzy stanowi bowiem również krzywdę dla matki, która nie może nawiązać z dzieckiem żadnych bliższych relacji. Z tego tytułu również matka może otrzymać zadośćuczynienie za wyrządzoną jej krzywdę.

zadzwoń teraz

Zadośćuczynienie – orzecznictwo

Tego typu sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt II C 738/14. W wyniku błędu lekarzy matka urodziła dziecko, u którego następnie stwierdzono trwały neurologiczny uszczerbek na zdrowiu w rozmiarze 100%. Istnieje u niego ciężka postać dziecięcego porażenia mózgowego ze spastycznym niedowładem czterokończynowym, wynikająca z encefalopatii niedotleniowo niedokrwiennej. Oprócz tego jest on dotknięty padaczką objawową. Sąd przyznał chłopcu odszkodowanie, zadośćuczynienie i stałą rentę.

Po latach swoje roszczenie o zadośćuczynienie zgłosiła również matka. Kobieta argumentowała to tym, że urodzenie chorego dziecka pozbawiło jej możliwości nawiązania prawdziwej relacji łączącej matkę i syna. Powódka całe swoje życie poświęciła na opiekę i pielęgnację niepełnosprawnego dziecka, zrezygnowała z pracy, rozpadł się jej związek z ojcem dziecka, straciła znajomych.

Powódka domagała się więc ochrony dóbr osobistych w postaci prawa do utrzymywania normalnej więzi ze swoim dzieckiem na podstawie art. 23, 24 w związku z art. 448 kodeksu cywilnego.

Sąd Okręgowy uznał, że jednym działaniem, jednocześnie zostały poszkodowane dwie osoby, a mianowicie dziecko i matka. Błąd medyczny, którego dopuścili się lekarze spowodował, że dobro osobiste powódki jakim jest prawo do nawiązania normalnych więzi i relacji ze swoim dzieckiem zostało naruszone.

Z tego tytułu Sąd uznał, iż kwotą adekwatną będzie przyznanie matce 100 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia. Rozmiar krzywdy uznał za bardzo duży i praktycznie bezterminowy.

Podobne orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Kielcach, który przyznał 250 tysięcy złotych zadośćuczynienia matce, która urodziła niepełnosprawne dziecko, gdyż lekarze nie zauważyli uszkodzenia płodu na zdjęciach USG. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, iż ,,Prawo decydowania o tym, czy kobieta jest w stanie podjąć się wychowania głęboko niepełnosprawnego dziecka, jest dobrem osobistym najwyższego rzędu i wymaga podjęcia decyzji trudnej pod wieloma względami. Naruszenie dobra osobistego powódki spowodowało określone skutki, które ważą na całym jej życiu.”

Powyższe wyroki otwierają przed rodzicami dzieci doświadczających błędów popełnionych w trakcie ciąży i porodu ścieżkę do dochodzenia roszczeń również w swoim imieniu, w zależności od okoliczności sprawy. Dotychczasowa praktyka opierała się tylko na roszczeniach rodziców wnoszonych w imieniu małoletnich dzieci, jako tych, które doznały krzywdy i uszczerbku na zdrowiu.

Podsumowując, matka, która urodzi niepełnosprawne dziecko na skutek błędu medycznego popełnionego przez lekarzy ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych oraz z powodu niemożności nawiązania pełnych relacji matka-dziecko.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl