odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd organizacyjny szpitala - na czym polega Błąd organizacyjny szpitala – na czym polega ?

Pojęcie błędu medycznego rozumie się działanie, czy też zaniechanie, które jest niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy medycznej oraz ze wskazaniami sztuki lekarskiej. Błąd organizacyjny nie polega na wadliwym leczeniu, lecz dotyczy niedopełnienia, bądź nienależytego pełnienia funkcji administracyjnych, czy też organizacyjnych. Mamy w takim przypadku do czynienia ze szkodą, która powstała w wyniku niewłaściwej organizacji leczenia, doprowadzając do powstania uszczerbku dla życia lub zdrowia pacjenta.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd organizacyjny szpitala – kiedy do niego dochodzi?

Błąd organizacyjny występuje w przypadkach, gdy osoby podejmujące decyzje, (zazwyczaj tymi osobami są podmioty kierujące placówkami służby zdrowia) podejmą wadliwe decyzje związane z organizacją pracy w placówkach. Należy podkreślić, że wadliwość podjętych decyzji ma wpływ na udzielaną pomoc lekarską. Osobami sprawczymi w przypadku wystąpienia błędu organizacyjnego są więc podmioty pełniące w konkretnej placówce leczniczej funkcje administracyjno – organizacyjne, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych. W związku z tym nie można zakwalifikować tego typu naruszeń jako błędy lege artis, gdyż takie błędy może popełnić tylko lekarz.

Najczęściej mamy do czynienia z błędami organizacyjnymi w poniżej określonych przypadkach:

  • powierzenie pełnienienia dyżuru osobie niedoświadczonej, nieposiadającej odpowiednich kwalifikacji, np. stażyście
  • wadliwe oznakowanie opakowań zawierających lekarstwa
  • niedbałe prowadzenie dokumentacji medycznej
  • niewłaściwa kontrola zużytych narzędzi oraz materiału operacyjnego
  • zła organizacja pracy lekarzy, a także pozostałego personelu medycznego

Należy zaznaczyć, że wystąpienie błędu organizacyjnego ma istotne znaczenie, ponieważ zła organizacja pracy lekarzy oraz personelu medycznego może w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia błędów technicznych w postaci takich jak:

  • pomylenia tożsamości pacjentów z powodu zaniedbania dokumentacji
  • podania niewłaściwego lekarstwa z powodu złego oznakowania leku

zadzwoń teraz

Błąd organizacyjny szpitala – orzecznictwo

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 12 października 2006 r. (I ACa 377/06) „Zakład opieki zdrowotnej (szpital) ponosi odpowiedzialność za błędy organizacyjne i zaniedbania personelu medycznego oraz za naruszenie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, skutkiem czego są poważne szkody doznane przez pacjenta”.

Podsumowując należy zaznaczyć, że nie każdy błąd jest wynikiem działania, czy też zaniechania lekarza. Bardzo często błędy nie wynikają z niewłaściwej diagnozy, lecz są wynikiem złej organizacji pracy całego personelu medycznego. Nie mniej jednak lekarz poniesie odpowiedzialność karną, w wyniku spowodowania przez siebie ujemnych dla życia lub zdrowia pacjenta skutków. W związku z tym będzie odpowiadał na zasadach ogólnych za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Należy pamiętać o tym, że wystąpienie błędu jest jedną, ale nie jedyną przesłanką, której wystąpienie umożliwi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, czy też zawodowej lekarza. Wszystkie przesłanki, których wystąpienie jest koniecznością, by móc przypisać lekarzowi winę, jak i niedołożenie należytej staranności.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl