Wypadek przy pracy – co się należy? Co uznajemy za wypadek przy pracy? Jako wypadek przy pracy określamy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasieCzytaj więcej →

Odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku przy pracy Odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku przy pracy – dowiedz się, jakie roszczenia Ci przysługują! Jeżeli bliska Ci osoba zmarła na skutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku przy pracy, masz prawo do uzyskania rekompensaty. Mówi o tym art. 446 kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym, należy CiCzytaj więcej →

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przedawnienie Czy wypadek w pracy ulega przedawnieniu? Zasadniczo, wypadek przy pracy i późniejsze procedury z nim związane często budzą pewne wątpliwości, a wręcz niepewność u naszych klientów. Ponadto, dochodzi istotna kwestia związana z przedawnieniem roszczeń z tego tytułu. Należy, bowiem, mieć świadomość, iż za wypadek przy pracy należy Ci sięCzytaj więcej →

Świadczenia z ZUS z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Świadczenia z ZUS – czy wiesz jakie świadczenia Ci przysługują? Czy jesteś osobą poszkodowaną na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą podczas lubCzytaj więcej →

Wypadek w pracy za granicą: jakie prawa ma pracownik w UE? Zgodnie z zasadą równego traktowania pracownik pochodzący z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do takich samych świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, jak obywatel tego kraju. Inaczej prezentuje się sytuacja pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową. W razie wypadku w pracy za granicą,Czytaj więcej →

Wypadek w pracy EU – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują Wypadek w pracy może powodować naruszenie ciała i rozstrój zdrowia, czego konsekwencją może być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Należne świadczenia są wypłacane z funduszu wypadkowego. Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem spowodowanym zewnętrzną przyczyną, powodującym uraz lub śmierć (art. 3 ustawy z 30Czytaj więcej →

Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę? Wypadek w miejscu pracy jest zdarzeniem wywołującym szkodę na mieniu i na osobie. Odpowiedzialność za wypadek może ponosić ubezpieczyciel, a w określonych przypadkach także pracodawca. Pracownik, który doznał urazu w konsekwencji wypadku przy pracy może ubiegać się o świadczenia określone w ustawie z dnia 30 październikaCzytaj więcej →

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy – kto i kiedy może się o nie ubiegać? Odszkodowanie za zwolnienie z pracy jest potocznym określeniem wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zostały określone w oddzialeCzytaj więcej →

Dyskryminacja w pracy? Masz prawo do odszkodowania Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada niedyskryminacji pracowników. Ustawodawca wprowadził zakaz dyskryminacji. W razie jego złamania, poszkodowany pracownik może żądać odszkodowania Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako k.p.) pracownicy mają równe prawa z tytułu wypełnianiaCzytaj więcej →

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy   Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy i objęte są ubezpieczeniem wypadkowym – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują z tego tytułu odszkodowanie, które niejako wynagrodzą im okres czasu, podczas którego nie byli zdolni do wykonywania pracy. Zgodnie z „ustawąCzytaj więcej →

1 2