Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Marzec 2016

Wypadek w pracy EU – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują Wypadek w pracy może powodować naruszenie ciała i rozstrój zdrowia, czego konsekwencją może być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Należne świadczenia są wypłacane z funduszu wypadkowego. Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem spowodowanym zewnętrzną przyczyną, powodującym uraz lub śmierć (art. 3 ustawy z 30 Czytaj dalej »

Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę? Wypadek w miejscu pracy jest zdarzeniem wywołującym szkodę na mieniu i na osobie. Odpowiedzialność za wypadek może ponosić ubezpieczyciel, a w określonych przypadkach także pracodawca. Pracownik, który doznał urazu w konsekwencji wypadku przy pracy może ubiegać się o świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października Czytaj dalej »

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy – kto i kiedy może się o nie ubiegać? Odszkodowanie za zwolnienie z pracy jest potocznym określeniem wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zostały określone w oddziale Czytaj dalej »

Dyskryminacja w pracy? Masz prawo do odszkodowania Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada niedyskryminacji pracowników. Ustawodawca wprowadził zakaz dyskryminacji. W razie jego złamania, poszkodowany pracownik może żądać odszkodowania Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako k.p.) pracownicy mają równe prawa z tytułu wypełniania Czytaj dalej »

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – kto wypłaci odszkodowanie? Wypadek rolnika w jego gospodarstwie rolnym może powodować szkody, których pokrycie ze środków własnych może być utrudnione, albo wręcz niemożliwe Rolnik ma obowiązek posiadania trzech rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych oraz obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych. Ponadto, rolnik Czytaj dalej »

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie – kto jest objęty ochroną? Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie należy do grona społecznych ubezpieczeń rolniczych. Obejmuje ono rolników oraz pracujących z nimi domowników Podmiotowy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, albo są obywatelami państw członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także cudzoziemców przebywających w Polsce na Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym Ubezpieczenie w KRUS-ie gwarantuje określone świadczenie, które przysługuje w razie wypadku rolniczego. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia o ubezpieczeniu społecznym rolników, przysługuje poszkodowanemu w razie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej. Świadczenie jest wypłacane także w Czytaj dalej »

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę? Sprawdź, czy KRUS ją naprawi! Istniejący układ gruntów rolnych powoduje, że gospodarstwa rolne są blisko siebie. O wyrządzenie szkody sąsiadowi nie trudno. KRUS może ją naprawić, ale nie w każdym przypadku. Jednym z rodzajów ubezpieczeń społecznych rolników jest ubezpieczenie wypadkowe, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – od ubezpieczyciela czy KRUS-u?  Wypadek rolniczy jest zdarzeniem powodującym szkodę w gospodarstwie rolnym lub na osobie – rolnika i innych osób pracujących w gospodarstwie bądź członków jego rodziny. Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym może ubiegać się o odszkodowanie z KRUS, albo od zakładu ubezpieczeń z tytułu następstw od nieszczęśliwych wypadków Czytaj dalej »

Skutki błędów okołoporodowych – kto odpowiada za szkodę? Błędy medyczne przy porodzie prowadzą do pogorszenia się stanu zdrowia dziecka lub matki.  Zaniedbania personelu medycznego mogą doprowadzić także do śmierci pacjentki i jej potomka. Poród dziecka może przebiegać z komplikacjami w związku z ryzykiem medycznym. Niemniej uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia bądź śmierć spowodowane zawinionym działaniem Czytaj dalej »

1 2