odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Obowiązkowe ubezpieczenie Gospodarstwa RolnegoObowiązkowe ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego i Budynków wchodzących w skład tego gospodarstwa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 o obowiązkowym ubezpieczeniu, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rolnik ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skutkującą, co do zasady możliwością dochodzenia odszkodowania w razie „wypadku”.

Powyższa ustawa określa m. in. zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania:

  • gospodarstwa rolnego
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (od ognia i innych zdarzeń́ losowych)

bezpłatna konsultacja prawna

Obowiązkowe ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego – wytyczne

Każdy rolnik jest zobowiązany do zawarcia 12 miesięcznej – odnawialnej umowy ubezpieczenia OC z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwem takim jest obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych, jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczającymi łącznie powierzchnię 1,0 ha (tj. odpowiednik 1.000arów lub 10.000 m/kw) . Wskazany obszar dodatkowo musi podlegać w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Dodatkowo gospodarstwem może być także obszar takich użytków i gruntów. Niezależnie od ich powierzchni, na którym prowadzona jest produkcja rolna. Stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te wśród działów specjalizacyjnych wymieniają np.:

  • uprawy w szklarniach (powyżej 25 m2 powierzchni)
  • uprawy w ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 m2 powierzchni)
  • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk)
  • fermowa hodowla i chów drobiu nieśnego (powyżej 80 sztuk)
  • hodowla i chów zwierząt futerkowych (powyżej 50 samic stada podstawowego w przypadku nutrii i królików i powyżej 1 samicy stada podstawowego w przypadku lisów, jenotów, norek, tchórzofretek i szynszyli)
  • hodowla i chów zwierząt laboratoryjnych (bez względu na liczbę)
  • hodowla jedwabników (powyżej 1 dm3 kokonów)

zadzwoń teraz

Obowiązkowe ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego – OC od ognia  i innych zdarzeń losowych

Dodatkowo Rolnik jest obowiązany do zawarcia analogicznej umowy ubezpieczenia OC od ognia i innych zdarzeń losowych budynku wchodzącego w skład posiadanego gospodarstwa rolnego.

Budynek ten, zwany „budynkiem rolniczym”, to będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m/kw (określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), czyli obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Ważnym faktem jest okoliczność tego, że omawiany obowiązek zawarcia umowy powstaje dopiero z dniem pokrycia dachu.

W omawianej sytuacji – Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i ma charakter akcesoryjny (dodatkowy), co oznacza, że będzie istnieć pod warunkiem zaistnienia odpowiedzialności cywilnej osoby ubezpieczonej. Mówiąc w skrócie w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia losowego albo powstania szkody majątkowej lub osobowej rolnik, czy też osoba poszkodowana może się domagać odpowiedniego odszkodowania.

Odszkodowanie to ma na celu pokrycie straty, jaka powstała w majątku i wyrównanie zarówno rzeczywistego uszczerbku majątkowego, jak również utraconych korzyści. W przypadku wystąpienia szkody na osobie odszkodowanie takie może obejmować wszelkie wynikłe z tego powodu koszty np. leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, a także zadośćuczynienie związane ze sferą psychiczną osoby poszkodowanej.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela nigdy nie będzie szersza niż odpowiedzialność ubezpieczonego, a ponadto podlega ona ograniczeniom wynikającym z treści stosunku ubezpieczeniowego, czyli zawartej umowy i dołączonych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w rolnictwie. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl