odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odpowiedzialność zawodowa lekarzaOdpowiedzialność zawodowa lekarza

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy jest odpowiedzialnością prawną, której podlegają członkowie Izb Lekarskich. Izby te tworzą wszyscy lekarze wpisani do rejestrów prowadzonych przez Okręgowe Izby Lekarskie. Należy zauważyć, że osoby, które posiadają dyplom lekarza, ale nie posiadają prawa wykonywania zawodu odpowiedzialności zawodowej nie poniosą.

bezpłatna konsultacja prawna

Regulacja prawna

Zasady odpowiedzialności zawodowej lekarzy regulują poniżej wskazane akty prawne:

 • Ustawa o Izbach Lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku
 • Rozporządzenie MZiOS w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
 • W sprawach nieuregulowanych powyższymi aktami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania karnego

Natomiast zasadnicze źródło zasad etyki stanowią:

 • Kodeks etyki lekarskiej
 • Uchwały władz samorządu lekarskiego
 • Orzecznictwo sądów lekarskich

Zasady ogólne

Odpowiedzialnością zawodową lekarzy zajmują się sądy lekarskie. W pierwszej instancji orzeka okręgowy sąd lekarski, natomiast w instancji odwoławczej Naczelny Sąd Lekarski.

Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są pokrzywdzony oraz lekarz, którego dotyczy postępowanie, a także rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Etapy postępowania

Postępowanie mające na celu wykazanie odpowiedzialności zawodowej, bądź jej braku obejmuje:

 • czynności sprawdzające
 • postępowanie wyjaśniające
 • postępowanie przed sądem lekarskim
 • postępowanie wykonawcze

Należy zwrócić także uwagę na Art. 63 Ustawy o izbach lekarskich, według tego przepisu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli:

 • czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia
 • czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia zawodowego
 • obwiniony zmarł
 • nastąpiło ustanie karalności
 • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się

zadzwoń teraz

Podkreślenia wymaga, iż katalog sankcji dotyczących odpowiedzialności lekarzyma charakter zamknięty. Sąd Lekarski może orzec następujące kary

 • upomnienie
 • nagana
 • kara pieniężna
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
 • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Dla przykładu można przytoczyć sytuację, w której lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie oskarżonemu w czasie, w którym toczy się przeciwko niemu postępowanie. Zakładając, że wydane zaświadczenie służy oskarżonemu w celu realizacji jego taktyki procesowej, polegającej na odwlekaniu postępowania, to w takim przypadku, gdy sprawa toczy się przed właściwym Sądem, Sąd ten powinien zawiadomić rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Podczas toczącego się postępowania dyscyplinarnego może się okazać, że lekarz wystawiał zaświadczenie bez uprzedniego kontaktu z pacjentem, nie badając go.

W takim przypadku Okręgowy Sąd Lekarski powinien uznać winę lekarza i nałożyć na niego co najmniej upomnienie za naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Należy zauważyć, że takie zachowanie lekarza podważa zaufanie do zawodu.

Ponadto należy podkreślić, że poświadczenie nieprawdy jest przestępstwem za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. Stanowi o tym art. 271 § 1 k.k. Na uwagę zasługuję także stwierdzenie Sądu Najwyższego, który w jednym z wyroków odniósł się do poświadczenia nieprawdy: „Wystawienie przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia bez uprzedniego zbadania pacjenta stanowi przestępstwo poświadczenia nieprawdy, w sytuacji kiedy w treści zaświadczenia poświadczono jego osobiste stawiennictwo.”

Podsumowując należy zauważyć, że podstawowym warunkiem odpowiedzialności za przewinienie zawodowe jest przypisanie lekarzowi winy. Przypisując lekarzowi winę należy także wykazać, że doszło do przewinienia zawodowego. W zależności od konkretnej sytuacji faktycznej odpowiedzialność ta może kształtować się w różny sposób, od nałożenia upomnienia do pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Gdzie szukać pomocy? 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl