odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za wypadek rolniczyOdszkodowanie za wypadek rolniczy – od ubezpieczyciela czy KRUS-u? 

Wypadek rolniczy jest zdarzeniem powodującym szkodę w gospodarstwie rolnym lub na osobie – rolnika i innych osób pracujących w gospodarstwie bądź członków jego rodziny.

Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym może ubiegać się o odszkodowanie z KRUS, albo od zakładu ubezpieczeń z tytułu następstw od nieszczęśliwych wypadków lub z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – odszkodowanie z KRUS-u

W razie wypadku rolniczego poszkodowany może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie  od KRUS-u. Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje rolnika i jego domowników, o ile do gospodarstwa rolnego należą użytki rolne o powierzchni wynoszącej ponad 1 hektar przeliczeniowy lub dział specjalny produkcji rolnej (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, dalej jako u.s.r.). Należy dodać, że jeżeli rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu bądź ma ustalone prawo do emerytury, renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu prawa do jednorazowego odszkodowania należy uwzględnić poszczególne przesłanki definicji ustawowych rolnika oraz domownika oraz przesłanki z art. 5a u.s.r.

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń. Zostało ono uregulowane w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej jako u.u.o.). Zgodnie z brzmieniem art. 51 u.u.o. ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną zarówno rolnika, jak i osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która wyrządziła szkodę w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość 5.000.000 euro w odniesieniu do szkody na osobie oraz 1.000.000 euro w przypadku szkody na mieniu. Równowartość w złotych ustala się na dzień wyrządzenia szkody, na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez NBP (art. 52 u.u.o.). Kwotowe ograniczenie odnosi się do odpowiedzialności ubezpieczyciela. W razie, gdy wysokość szkody przekracza ten poziom poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od rolnika w pozostałej części. Ponadto, istnieje możliwość ustalenia wyższej sumy gwarancyjnej.

zadzwoń teraz

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – Ubezpieczenie od NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma charakter dobrowolny. Stąd też większość rolników go nie posiada. Polisa zabezpiecza właściciela gospodarstwa rolnego i jego małżonka przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a także innymi zdarzeniami wymienionymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Definicja nieszczęśliwego wypadku jest wyjaśniona w OWU, z którymi należy uważnie zapoznać się przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Przykładem innych zdarzeń objętych ubezpieczeniem NNW są następstwa zawału serca lub kwrotoku śródczaszkowego dla osób przed ukończeniem 30. roku życia.

Pamiętaj, aby sporządzić oświadczenie podpisane następnie przez rolnika, który ponosi odpowiedzialność za szkodę. Powinno ono zawierać informacje o dacie, godzinie i miejscu wypadku, opis okoliczności wypadku i dane dotyczące polisy ubezpieczenia OC rolnika (m.in. numer polisy, nazwa zakładu ubezpieczeń). Rolnik powinien w treści tego dokumentu złożyć oświadczenie, że ponosi winę za powstanie szkody wraz z uzasadnieniem. Pod treścią oświadczenia rolnik i poszkodowana osoba składają swoje podpisy. Nie jest to konieczne, gdy na miejsce wypadku została wezwana policja i funkcjonariusz sporządził notatkę.

Ubieganie się o odszkodowanie za wypadek rolniczy wiąże się z szeregiem formalności i koniecznością zebrania odpowiedniej dokumentacji, a także przygotowania pism. Czasem udaje się rozwiązać problem w drodze ugody. Innym razem konieczne jest wystąpienie z powództwem do sądu.

Zgłoś szkodę naszej kancelarii. Wiemy, jakie działania podjąć, aby interesy klienta nie były zagrożone, a roszczenie odszkodowawcze zostało w pełni zaspokojone.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl