odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Skutki błędów okołoporodowychSkutki błędów okołoporodowych – kto odpowiada za szkodę?

Błędy medyczne przy porodzie prowadzą do pogorszenia się stanu zdrowia dziecka lub matki.  Zaniedbania personelu medycznego mogą doprowadzić także do śmierci pacjentki i jej potomka.

Poród dziecka może przebiegać z komplikacjami w związku z ryzykiem medycznym. Niemniej uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia bądź śmierć spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem lekarza nie są traktowane jako dozwolone ryzyko medyczne. W takich przypadkach poszkodowanemu przysługują określone roszczenia względem sprawcy bądź szpitala.

bezpłatna konsultacja prawna

Skutki błędów okołoporodowych – odpowiedzialność lekarza?

Lekarz ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, zgodnie z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Powinien on dochować należytej staranności wymaganej przy świadczeniu usług medycznych (art. 355 § 2 k.c.). Przy ocenie jego zachowania stosuje się zaostrzone kryteria związane ściśle z wykonywaniem zawodu lekarza. Niezachowanie należytej staranności wiąże się z popełnieniem błędu w sztuce lekarskiej. Niemniej bezpośredni sprawca może zwolnić się od odpowiedzialności względem pacjenta wskazując szpital jako podmiot zobowiązany do naprawienia szkody.

Skutki błędów okołoporodowych – szpital jako podmiot odpowiedzialny za szkodę

W dwóch sytuacjach odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy personelu medycznego ponosi szpital. Pierwszy przypadek dotyczy występowania stosunku kierownictwa między placówką a lekarzem. Zgodnie z brzmieniem art. 430 k.c. szpital jako podmiot powierzający na własny rachunek wykonanie czynności innej osobie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z jej winy przy wykonywaniu tych czynności. Ustawodawca w przepisie art. 430 k.c. wskazał ponadto na konieczność spełnienia dwóch kolejnych przesłanek. Osoba, której powierzono czynność może zwolnić się od odpowiedzialności, gdy podlegała przy ich wykonaniu kierownictwu szpitala i miała obowiązek stosowania się do jego wskazówek. Z reguły dotyczy to przypadku nawiązania z lekarzem nim stosunku pracy (zob. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Druga sytuacja, w której lekarz nie ponosi odpowiedzialności za naprawienie szkody dotyczy zastosowania konstrukcji winy anonimowej. Zakłada ona przypisanie niedbalstwa niezindywidualizowanemu podmiotowi należącemu do zespołu członków personelu medycznego obecnego w placówce w chwili wyrządzenia szkody.

zadzwoń teraz

Skutki błędów okołoporodowych – ubezpieczyciel OC

Szpital może zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wówczas, zgodnie z zasadą odpowiedzialności gwarancyjno – repartycyjnej ubezpieczyciel zostaje zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej pacjentowi. Odszkodowanie i inne świadczenia są wypłacane z funduszu, którym zarządza zakład ubezpieczeń.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za krzywdę wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa medycznego. Jako eksperci w tej dziedzinie wiemy, jak skutecznie uzyskać dla Ciebie wysokie odszkodowanie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl