odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Tryby ścigania przestępstw popełnionych przez lekarza przeciwko życiu i zdrowiu pacjentaTryby ścigania przestępstw popełnionych przez lekarza przeciwko życiu i zdrowiu pacjenta

Pierwszym etapem postępowania w sprawach karnych jest tzw. postępowanie przygotowawcze, które zgodnie z art. 298 k.p.k. prowadzi lub nadzoruje Prokurator, w określonym zakresie także Policja i inne uprawnione organy, takie jak np. ABW czy CBA.

Postępowanie przygotowawcze obejmuje wszystkie czynności podejmowane zanim sprawa trafi do Sądu. Aby postępowanie przygotowawcze zostało rozpoczęte, musi zostać wydane postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Postanowienie takie, wydaje się zgodnie z art. 303 k.p.k. w sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. „Uzasadnione podejrzenie” to stan, w którym popełnienie przestępstwa nie musi być pewne, lecz zostało na tyle uprawdopodobnione, że uprawniony organ (np. Prokurator) ma prawo uznać wszczęcie postępowania przygotowawczego za stosowne (np. zawiadomienie przez pokrzywdzonego o popełnieniu przestępstwa). Zatem najważniejszą kwestią dla rozpoczęcia postępowania przygotowawczego jest zdobycie informacji o popełnieniu przestępstwa.

Kiedy już takie informacje zostały zdobyte, organ musi zbadać, w jakim trybie ścigane jest konkretne przestępstwo. Jest to o tyle istotne, że od trybu ścigania przestępstwa będzie uzależnione postępowanie osoby pokrzywdzonej, w szczególności zakres jej obowiązków w początkowej fazie postępowania.

bezpłatna konsultacja prawna

Ze względu na rolę pokrzywdzonego pacjenta w zakresie inicjatywy wszczęcia postępowania karnego wyróżniamy następujące przestępstwa

 1. przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego w tzw. trybie publiczno – skargowym, w ramach którego wyróżnia się:
 1. a) przestępstwa ścigane z urzędu – w ich wypadku organy ścigania obowiązkowo podejmują czynności w chwili ujawnienia przestępstwa. W tym trybie ścigana jest znaczna większość przestępstw wymienionych w kodeksie karnym i ustawach szczególnych, które za pewne zachowania przewidują odpowiedzialność karną lekarza np.:
  • ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.)
  • eutanazja (art. 150 k.k.)
  • przerwanie ciąży za zgodą (art. 152k.k.)
  • śmierć ciężarnej kobiety (art. 154 k.k.)
  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.)

Jeżeli ustawa milczy na temat trybu ścigania to oznacza, iż przestępstwa te ścigane są z oskarżenia publicznego

 1. b) przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego pacjenta – oznacza to, że postępowania przygotowawcze może zostać zainicjowane w chwili złożenia wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej. Policja z chwilą uzyskania takiego wniosku będzie dalsze czynności w postępowaniu przygotowawczym podejmować z urzędu. Wśród przestępstw ściganych na wniosek wyróżniamy między innymi:
 • uszkodzenie ciała, gdy pokrzywdzony jest osobą najbliższą sprawcy – art. 157 § 4 k.k.
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 160 § 5 k.k.
 1. przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego w tzw. trybie prywatnoskargowym – jest to drugi typ przestępstw, które reguluje kodeks karny. Przy tego rodzaju przestępstw, samo powzięcie informacji o popełnieniu przestępstwa jest niewystarczające. W sprawach z oskarżenia prywatnego postępowanie wszczyna się z chwilą złożenia przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia. Akt ten może ograniczyć się do wskazania w nim osoby oskarżonego i określenia zarzucanego mu czynu, jak również wskazania dowodów popierających oskarżenie. Prywatny akt oskarżenia powinien również spełniać wymogi pisma procesowego. Przestępstw ściganych w tym trybie jest stosunkowo niewiele i dotyczą one przede wszystkim czynów, wobec których ustawodawca uznał, że ich ściganie nie byłoby wskazane przez państwo. Z oskarżenia prywatnego ścigane są np.
 2. naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.
 3. spowodowanie lekkich obrażeń ciała – art. 157§ 2 i 3 k.k.
 4. zniewaga – art. 216 k.k.

Zatem odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny w przypadku przestępstwa z oskarżenia prywatnego będzie wynikało z 157§ 2 i 3 k.k oraz wymaga wniesienia odpowiedniego prywatnego aktu oskarżenia

zadzwoń teraz

Podsumowanie

Przestępstwa popełnione przeciwko życiu i zdrowiu dzielą się na trzy typy, których rozróżnienie warunkuje sytuację procesową pokrzywdzonego.

Te przestępstwa, które są ścigane z urzędu nie wymagają od pokrzywdzonego żadnej aktywności procesowej.

W przypadku przestępstw wnioskowych należy przedłożyć organom odpowiedni wniosek, a przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego wymagają złożenia przez pokrzywdzonego odpowiedniego prywatnego aktu oskarżenia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl