odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie – kto jest objęty ochroną?

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie należy do grona społecznych ubezpieczeń rolniczych. Obejmuje ono rolników oraz pracujących z nimi domowników

Podmiotowy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, albo są obywatelami państw członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia lub zgody (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, dalej jako u.s.r.).

bezpłatna konsultacja prawna

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS – rolnik – definicja ustawowa

Ustawodawca definiuje rolnika jako pełnoletnią osobę fizyczną, która zamieszkuje i prowadzi w Polsce działalność rolniczą. W art. 6 pkt. 1 u.s.r. zostały wymienione formy jej prowadzenia. Rolnik może prowadzić działalność osobiście i na własny rachunek w posiadanym gospodarstwie rolnym, albo w ramach grupy producentów. Za rolnika uznaje się także osobę, która przeznaczyła grunty należące do gospodarstwa rolnego na zalesienie.

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS – krąg domowników

Ubezpieczeniem wypadkowym w KRUS-ie zostali objęci domownicy. Ich krąg jest wyznaczony przez cztery przesłanki, które muszą być spełnione łącznie. Zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt. 2 u.s.r.  pod pojęciem domownika należy rozumieć osobę bliską rolnikowi, która ma ukończone 16 lat, pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym i stale w nim pracuje.  Stałość jest przeciwieństwem okazjonalności. Świadczenie pracy musi być ciągłe i permanentne. Domownikiem jest też osoba zamieszkująca w bliskim sąsiedztwie lub na terenie gospodarstwa rolnego, ale nieprowadząca wspólnego gospodarstwa domowego, o ile stale pracuje w gospodarstwie rolnika. Za domownika nie jest natomiast uznawany pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez rolnika.

Należy dodać, że ubezpieczenie wypadkowe dotyczy rolników, których gospodarstwa rolne obejmują dział specjalny lub obszar użytków rolnych o powierzchni powyżej hektara przeliczeniowego (art. 7 ust. 1 u.s.r.).

Ustalenie, czy dana osoba jest objęta ochroną ubezpieczeniową ma kluczowe znaczenie w razie wypadku rolniczego. KRUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód na osobie. Wokół definicji rolnika i domownika narosło szereg wątpliwości, które stara się rozwiać doktryna i orzecznictwo. Problem pojawia się zwykle w momencie, gdy poszkodowany w wypadku przy pracy rolniczej ubiega się o odszkodowanie z KRUS-u, a organ rentowy odmawia jego przyznania.

Masz wątpliwości, czy przysługują Ci świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego rolnika?

Jako specjaliści doradzimy, co należy zrobić oraz od kogo możesz dochodzić odszkodowania.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl